Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Catharina Ihre Lundgren ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet

SLS Fullmäktige beslutade om att utse Catharina ”Cia" Ihre Lundgren till ny ordförande, hon tillträder den 1 juli 2024 och efterträder Tobias Alfvén som lämnar posten efter fyra år som ordförande.

Ansvariga ministrar måste prioritera frågan om beslutsoförmögna

Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik, efterlyser dialog med ansvariga ministrar om reglering av vården av beslutsoförmögna.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Ny utlysning för forskning om multisjuka sköra äldre

För att stimulera tvärvetenskaplig forskning om äldre med multisjuklighet utlyser SLS 2 miljoner kronor.

Sök anslag

Ta del av pågående & kommande utlysningar.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

SLS certifierar kompetens inom fördjupningsområden

Syftet är att kunna intyga specialistkunskaper inom ett definierat fördjupingsområde inom en av Socialstyrelsen godkänd basspecialitet.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Etikdagen 2024

Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma Etikdag den 19 november med tema: AI & etiken

 

Delegationen för medicinsk etik

Delegationen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

SLS Hippokratesrevision

En modell för professionsbaserad klinisk kvalitetsrevision som tillgodoser professionernas krav på intern kvalitetsutveckling och huvudmannens behov av att kunna uppvisa effektivt kvalitetsarbete.

Kloka Kliniska Val

SLS kommer att verka för att introducera utmönstring av lågvärdevård enligt Choosing Wisely-modellen i Sverige.