Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

IVO:s granskning understryker vikten av åtgärder för en stärkt kompetensförsörjning

SLS kommenterar nyheten om att Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet får i uppdrag att ta fram en plan för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

SLS och SLF uppmanar sjukvårdsministern att agera för att säkra läkares fortbildning

I en gemensam skrivelse till sjukvårdsministern uppmanas regeringen ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur vårdgivarens ansvar för läkares fortbildning kan förtydligas.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Ny utlysning med fokus på klimat, hälsa och hållbar sjukvård

SLS agerar för en hållbar hälso- och sjukvård och utlyser nu forskningsanslag med inriktning klimat/hälsa.

Berömvärd forskning och medicinska framsteg

Under Svenska Läkaresällskapets årshögtid hyllades årets pristagare för deras enastående insatser inom medicinsk forskning.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten – en utveckling som SLS vill stoppa. Nu kraftsamlar SLS för att säkra läkares fortbildning.

Reglering som stöd för läkares fortbildning

SLS utbildningsdelegation har utrett regleringsfrågan som presenteras i rapporten ”Reglering som stöd för läkares fortbildning” (2022) som antogs av SLS nämnd i januari 2022.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

SLS välkomnar lagförslag som reglerar privata sjukvårdsförsäkringar

SLS välkomnar lagförslaget som säkrar att privata sjukvårdsförsäkringar inte ska kunna inverka negativt på den lagreglerade prioriteringsplattformen, men reserverar sig mot förslaget om totalt förb...

Aktuella medicin-etiska frågor

Etikdelegationen arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Här samlar vi aktuella frågor som delegationen arbetar med.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet - en enkätundersökning

Nu kan vi presentera resultatet av den enkätundersökning som SLS genomfört bland SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet.

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision, Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts.