Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

För få läkare fortsätter att forska efter disputation – ett hot mot den medicinska forskningen

Ny studie av SLS visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

"Läkares fortbildning" (2022)

SLS tematidning "Läkares fortbildning" skickas ut till Sveriges alla läkare med tidningen Framtidens Karriär-Läkare under maj månad. Tidningen är en del av SLS satsning för att säkra läkares fortbildning.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Gå med i nya nätverket ACTION Sweden

ACTION Sweden är ett nationellt nätverk och en plattform för samverkan mellan Sveriges infektionskliniker och andra specialiteter i syfte att möjliggöra högkvalitativ klinisk forskning om akuta infektioner.

Fonder & stipendier

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning inom många olika specialiteter.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten – en utveckling som SLS vill stoppa. Nu kraftsamlar SLS för att säkra läkares fortbildning.

Reglering som stöd för läkares fortbildning

SLS utbildningsdelegation har utrett regleringsfrågan som presenteras i rapporten ”Reglering som stöd för läkares fortbildning” (2022) som antogs av SLS nämnd i januari 2022.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Efterfrågestyrda vårdtjänster hotar principen om vård efter behov

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och det etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening lanserar gemensamt etiskt uttalande om efterfrågestyrda vårdtjänster.

Aktuella medicin-etiska frågor

Etikdelegationen arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Här samlar vi aktuella frågor som delegationen arbetar med.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Uppdaterade rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin 2022

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet...

Införandet av den nationella läkemedelslistan bör pausas

Regeringen bör ge E-hälsomyndigheten i uppdrag att pausa införandet av den nationella läkemedelslistan, skriver Mikael Hoffman ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor med flera i...