Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

SLS välkomnar att ALF-avtalen utreds

Ola Winqvist, SLS forskningsdelegation kommentar nyheten om att ALF-avtalen utreds.

Rapportering från dialogmöten om kunskapskapsstyrning

I mitten av februari bjöd SLS arbetsgrupp om kunskapsstyrning in till dialogmöten mellan SLS föreningar och NPO (Nationella programområden).

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

För få läkare fortsätter att forska efter disputation – ett hot mot den medicinska forskningen

Svenska Läkaresällskapets studie visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

Aktuella utlysningar

Ta del av kommande och pågående utlysningar.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten – en utveckling som SLS vill stoppa. Nu kraftsamlar SLS för att säkra läkares fortbildning.

Reglering som stöd för läkares fortbildning

SLS utbildningsdelegation har utrett regleringsfrågan som presenteras i rapporten ”Reglering som stöd för läkares fortbildning” (2022) som antogs av SLS nämnd i januari 2022.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Utredning om medicinska åldersbedömningar stoppas av regeringen

Beslutet att lägga ned utredningen kommenteras av SLS delegation för medicinsk etik. Besvikelsen är stor och konsekvenserna oroar.

Aktuella medicin-etiska frågor

Etikdelegationen arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Här samlar vi aktuella frågor som delegationen arbetar med.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

Arbetsgrupp om kunskapsstyrning

Arbetsgruppen har i uppdrag att bereda olika policyfrågor som rör hälso- och sjukvårdens organisation och styrning.

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision, Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts.