Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

SLS lanserar Hållbarhetsguide för läkare

I samband med Berzelius symposium om planetär hälsa lanseras en Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

SLS listar fem viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor inför valet 2022

Svenska Läkaresällskapet uppmanar vårdens makthavare att lyssna på professionen för en välfungerande hälso- och sjukvård.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

Aktuell utlysning

Sök projekanslag och post doc för forskning inom psykiatri.
Ansökningsperiod 1 sep - 1 okt 2022.

2022-års priser och pristagare

Tack vare generösa donationer kan SLS årligen dela ut en rad priser för att belöna och uppmuntra god medicinsk forskning. Pristagarna utses genom jurygrupper eller nomineringar av projekt och...

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten – en utveckling som SLS vill stoppa. Nu kraftsamlar SLS för att säkra läkares fortbildning.

Reglering som stöd för läkares fortbildning

SLS utbildningsdelegation har utrett regleringsfrågan som presenteras i rapporten ”Reglering som stöd för läkares fortbildning” (2022) som antogs av SLS nämnd i januari 2022.

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Efterfrågestyrda vårdtjänster hotar principen om vård efter behov

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och det etiska rådet inom Svensk sjuksköterskeförening lanserar gemensamt etiskt uttalande om efterfrågestyrda vårdtjänster.

Aktuella medicin-etiska frågor

Etikdelegationen arbetar för en hög etisk medvetenhet inom hälso- och sjukvården. Här samlar vi aktuella frågor som delegationen arbetar med.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet - en enkätundersökning

Nu kan vi presentera resultatet av den enkätundersökning som SLS genomfört bland SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet.

Låt professionen granska vården – för bästa möjliga kvalitet

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision, Idag lanseras en slutrapport som sammanfattar projektet och de pilotrevisioner som genomförts.