Svenska Läkaresällskapet

Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.
För bästa möjliga hälsa för alla – genom läkares kliniska och vetenskapliga excellens.

Svenska Läkaresällskapet

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället

Viktigt att väga in risker kontra nyttan vid direktåtkomst av barns journaluppgifter

SLS identifierar både för- och nackdelar med förslag som syftar till att åtgärda barn och vårdnadshavares direktåtkomst till journaluppgifter

Ny utlysning för forskning om multisjuka sköra äldre

För att stimulera tvärvetenskaplig forskning om äldre med multisjuklighet utlyser SLS 2 miljoner kronor.

Vetenskap

Medicinsk forskning & utveckling

SLS pristagare 2023

Läs mer om 2023 års priser och pristagare.

Sök anslag

Ta del av pågående & kommande utlysningar.

Utbildning

En del av det yrkeslivslånga lärandet

Ansök om certifieringsprocess

SLS välkomnar er förening att ansöka om certifiering inom ert fördjupningsområde!

SLS kraftsamlar för att säkra läkares fortbildning

Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt fortbildning – ett direkt hot mot patientsäkerheten och en utveckling som SLS vill stoppa.

 

Etik

Viktiga värden i hälso- och sjukvården

Etikdagen 2023

Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma Etikdag den 30 november med tema: Vårdplatsbrist – vad är det etiska problemet?

 

Delegationen för medicinsk etik

Delegationen arbetar för att främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt att vara delaktig i utarbetandet av etiska riktlinjer.

Hälsa & Sjukvård

Övergripande kvalitets- och säkerhetsfrågor

SLS Hippokratesrevision

En modell för professionsbaserad klinisk kvalitetsrevision som tillgodoser professionernas krav på intern kvalitetsutveckling och huvudmannens behov av att kunna uppvisa effektivt kvalitetsarbete.

Kloka Kliniska Val

SLS kommer att verka för att introducera utmönstring av lågvärdevård enligt Choosing Wisely-modellen i Sverige.