Publikationer

Här samlar vi SLS publicerade rapporter, policydokument, etiska riktlinjer och uttalanden, filmer, tidningar samt verksamhetsberättelser.

Senaste

"Låt proffsen vara proffs" (2024)

I SLS temabilaga "Låt proffsen vara proffs" kan du läsa mer om SLS arbete för en förbättrad hälso- och sjukvård. Du får möta sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Jean-Luc af Geijerstam, ordförande för Vårdansvarskommittén, samt flera representanter för SLS föreningar som lyfter utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvården.Verksamhetsberättelse 2023

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023.

Rapporter

God forskning i vården (2024)

Ta del av en sammanfattande rapport från mötet "God forskning i vården - hur anpassar vi de ekonomiska styrsystemen?”.

Kloka Kliniska Val (2023)

Kartläggning visar att det finns goda förutsättningar för att mönstra ut vård som inte gör nytta genom att införa Kloka Kliniska Val i svensk hälso- och sjukvård. 

"Hälsodata och forskning – hur bevarar vi allmänhetens förtroende" (2023)

I mars 2023 arrangerade SLS ett rundabordssamtal om hälsodata för att ge direkta inspel till den pågående statliga utredningen. Nu publiceras en rapport som sammanfattar diskussionerna.

SLS Forskningsfakta (2022)

SLS studie visar att antalet läkare med docentkompetens sjunker, vilket resulterar i en brist på mer seniora forskare som kan fungera som erfarna handledare.

”Reglering som stöd för läkares fortbildning” (2022)

Svenska Läkaresällskapet har utrett regleringsfrågan som presenteras i rapporten ”Reglering som stöd för läkares fortbildning” (2022) som antogs av SLS nämnd i januari 2022.

SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet - en intervjustudie (2022)

Nu kan vi presentera resultatet av den intervjustudie som SLS genomfört bland SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet.

SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet (2022)

Nu kan vi presentera resultatet av den enkätundersökning som SLS genomfört bland SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet.

Kurser för ST-läkare under Covid-19 – en enkätundersökning (2021)

I en uppföljande enkätundersökning under januari-februari 2021, visade resultatet att 24 av 35 av de svarande föreningarna som ger kurser fortfarande låg efter med kurser.

 

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa (2021)

SLS arbetsgrupp "Kraftsamling för ungas psykiska hälsa" har sammanfattat ett kunskapsunderlag och presenterar en rapport med fem förslag på åtgärder för att förbättra unga psykiska hälsa.

ST-kurser under Covid-19 – en enkätundersökning i SLS sektioner (2020)

SLS genomförde under sommaren 2020 en enkätundersökning för att ta reda på hur utbildningsverksamheten påverkats av pandemin.

Forskning i primärvården (2020)

SLS driver frågan om ökade satsningar på primärvården, inte minst på forskningen. För att sätta fokus på frågan bjöd SLS in representanter från hälso- och sjukvården, akademien, myndigheter och olika intresseorganisationer till ett samtal. Ta del av en sammanfattande rapport från dagen.

SLS Hippokratesrevision (2020)

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision som fått arbetsnamnet ”Hippokratesrevision”. Ta del av slutrapport.


Vikten av kollegial kvalitetsdialog i primärvården för bästa möjliga kvalitet (2020)

SLS presenterar rapport som beskriver en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården. Modellen har testats på tre vårdcentraler.


På väg mot bättre och mer jämlik hälsa (2019)

Rapport summerar arbetet inom SLS Levnadsvaneprojekt och presenterar lärdomar och vägen framåt.

Rapport Klinisk revision (2018)

Under våren 2018 utfördes en medicinsk revision vid Hjärtlungkliniken Universitetssjukhuset i Örebro. Ladda ned rapporten!

Kunskapslösningen (2018)

Svenska Läkaresällskapet och Kungl. Vetenskapsakademien har tagit fram ett åtgärdsprogram för den framtida universitetssjukvården som ett nav för kunskapsutvecklingen inom den samlade hälso-och sjukvården i landet.


Framgångsfaktorer för Agenda 2030 (2018)

SLS släpper konferensrapport som lyfter utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld.

En värdefull vård (2015)

SLS arbetsgrupp "En Värdefull Vård" bildades hösten 2013 för att analysera hälso- och sjukvårdens organisation och styrning. Ta del av arbetsgruppens analys.

Policydokument

Global Hälsa - en praktisk guide (2023)

Ny upplaga av "Global Hälsa - en praktisk guide" framtagen av SLS Kandidat- och Underläkarförening .

Hållbarhetsgudie för läkare (2022)

Hållbarhetsguide med tips och inspiration för att optimera läkares miljö- och klimathänsyn i det kliniska arbetet.

SLS fortbildningsmodell (2022)

För att säkra att läkare årligen uppdaterar sig föreslår SLS en fortbildningsmodell som utformas och ägs av professionen.

SLS klimatpolicy (2020)

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård.


SLS för en stärkt primärvård (2019)

SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård. Ta del av vårt bidrag i den diskussion och de arbeten som nu pågår för att reformera primärvården.

Global hälsa – en praktisk guide (2018)

Rapport framtagen av SLS Kandidat- och underläkarförening samt Kommittén för global hälsa med stöd av SIGHT och Utrikesdepartementet.

SLS Idéprogram (2018)

Svenska Läkaresällskapets idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård.

Riktlinjer & uttalanden

Etiska riktlinjer

Svenska Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska riktlinjer som vägledning och stöd i läkarens vardag.

Etiska uttalanden

Svenska Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska uttalanden som vägledning och stöd i läkarens vardag.

Guldkorn – i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa

Guldkorn för alla (2021)

Vänder sig patienter som har aktuell psykisk ohälsa och med behov av stöd för att uppnå och bibehålla hälsosamma levnadsvanor. Även närstående till patienten är målgrupp för patientversionen.

Grains of gold for all (2022)

Addresses patients who have current mental illness and need support to achieve and maintain healthy lifestyle habits.

Guldkorn för professionen (2020)

Skriften ”Guldkorn” (togs fram 2017 och reviderades 2020) är ett verktyg, för läkare och annan vårdpersonal, vid kontakter med patienter med psykiatrisk sjukdom eller psykisk ohälsa.

Filmer

SLS priser 2023

Nominera pristagare senast den 1 mars 2023.

Fem viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor inför valet 2022

SLS listar fem hälso- och sjukvårdsfrågor för regeringen att prioritera.

BZ 106: Rehabilitation of post covid-19 condition

Welcome to a first-time scientific post COVID-19 meeting in Sweden.

BZ 105: Planetary Health

Welcome to Berzelius Symposium 105: Planetary Health.

Tidningar

"Hälsa & Sjukvård" (2023)

SLS tematidning "Hälsa & Sjukvård " skickas ut till Sveriges alla läkare med tidningen Framtidens Karriär-Läkare under majmånad. Tidningen lyfter SLS arbete för bästa möjliga hälsa för alla.

"Läkares fortbildning" (2022)

SLS tematidning "Läkares fortbildning" skickas ut till Sveriges alla läkare med tidningen Framtidens Karriär-Läkare under majmånad. Tidningen är en del av SLS satsning för att säkra läkares fortbildning.

SLS pristagare 2021

I SLS tematidning "SLS pristagare 2021" presenteras årets pristagare och deras forskning. Vi presenterar även de forskningsanslag, stipendier och resebidrag som finns att söka och de priser som delas ut under 2022.

"State of the Art Covid-19" (2021)

"State of the Art Covid-19" äger rum den 24-25 november 2021 och samlar internationella och nationella experter för att summera kunskapsläget. Ta del programmet, medverkande och intressanta intervjuer. 

"State of the Art Covid-19" (2020)

Svenska Läkaresällskapets programtidning "State of the Art Covid-19" presenterar Sveroges första och största digitala möte om covid-19.

SLS programtiding (2020)

SLS presenterar årets programverksamhet som bygger på SLS programkoncept för läkares yrkeslivslånga lärande.

SLS tematidning om medicinsk forskning (2019)

SLS tematidning om medicinsk forskning presenterar SLS samlade syn på forskningsområdet och arbetet för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning.

SLS programtidning (2019)

SLS presenterar en ny och uppdaterad programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022.

Verksamhetsberättelse 2021

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2021.

Verksamhetsberättelse 2020

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020.

Verksamhetsberättelse 2019

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019.

Verksamhetsberättelse 2018

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2018.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser.

Remissvar

Här finner du SLS remissvar.

Nyheter

Aktuella nyheter, i debatten och SLS uttalanden.

Kalendarium

Ta del av SLS programutbud med debatter, seminarier, symposier och kurser.