Publikationer

Här samlar vi SLS publicerade rapporter, policydokument, etiska riktlinjer och uttalanden, tidningar samt verksamhetsberättelser.

Senaste

Verksamhetsberättelse 2021

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2021.

"Läkares fortbildning" (2022)

SLS tematidning "Läkares fortbildning" skickas ut till Sveriges alla läkare med tidningen Framtidens Karriär-Läkare under majmånad. Tidningen är en del av SLS satsning för att säkra läkares fortbildning.

SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet (2022)

Nu kan vi presentera resultatet av den enkätundersökning som SLS genomfört bland SLS föreningar om kunskapsstyrningssystemet.

Rapporter

SLS sektioners ST-kurser under Covid-19 – en enkätundersökning i SLS sektioner (2020)

SLS genomförde under sommaren 2020 en enkätundersökning för att ta reda på hur utbildningsverksamheten påverkats av pandemin.

Uppföljande frågor om SLS föreningars kurser för ST-läkare under Covid-19 – en enkätundersökning i SLS medlemsföreningar och sektioner (2021)

I en uppföljande enkätundersökning under januari-februari 2021, visade resultatet att 24 av 35 av de svarande föreningarna som ger kurser fortfarande låg efter med kurser.

 

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa (2021)

SLS arbetsgrupp "Kraftsamling för ungas psykiska hälsa" har sammanfattat ett kunskapsunderlag och presenterar en rapport med fem förslag på åtgärder för att förbättra unga psykiska hälsa.

Berzelius Symposium 104: Abstractbok (2021)

Unik möjlighet att del av det senaste forskningen gällande fetma i skärningspunkten mellan biologi och samhälle.

Forskning i primärvården (2020)

SLS driver frågan om ökade satsningar på primärvården, inte minst på forskningen. För att sätta fokus på frågan bjöd SLS in representanter från hälso- och sjukvården, akademien, myndigheter och olika intresseorganisationer till ett samtal. Ta del av en sammanfattande rapport från dagen.

SLS Hippokratesrevision (2020)

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision som fått arbetsnamnet ”Hippokratesrevision”. Ta del av slutrapport.


Vikten av kollegial kvalitetsdialog i primärvården för bästa möjliga kvalitet (2020)

SLS presenterar rapport som beskriver en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården. Modellen har testats på tre vårdcentraler.


På väg mot bättre och mer jämlik hälsa (2019)

Rapport summerar arbetet inom SLS Levnadsvaneprojekt och presenterar lärdomar och vägen framåt.

Rapport Klinisk revision (2018)

Under våren 2018 utfördes en medicinsk revision vid Hjärtlungkliniken Universitetssjukhuset i Örebro. Ladda ned rapporten!

Kunskapslösningen (2018)

Svenska Läkaresällskapet och Kungl. Vetenskapsakademien har tagit fram ett åtgärdsprogram för den framtida universitetssjukvården som ett nav för kunskapsutvecklingen inom den samlade hälso-och sjukvården i landet.


Framgångsfaktorer för Agenda 2030 (2018)

SLS släpper konferensrapport som lyfter utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld.

En värdefull vård (2015)

SLS arbetsgrupp "En Värdefull Vård" bildades hösten 2013 för att analysera hälso- och sjukvårdens organisation och styrning. Ta del av arbetsgruppens analys.

Policydokument

SLS klimatpolicy (2020)

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård.


SLS för en stärkt primärvård (2019)

SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård. Ta del av vårt bidrag i den diskussion och de arbeten som nu pågår för att reformera primärvården.

Global hälsa – en praktisk guide (2018)

Rapport framtagen av SLS Kandidat- och underläkarförening samt Kommittén för global hälsa med stöd av SIGHT och Utrikesdepartementet.

SLS Idéprogram (2018)

Svenska Läkaresällskapets idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård.

SLS Fortbildningspolicy (2015)

SLS presenterar sin hållning i frågan om fortbildning samt en modell för fortbildning.

Riktlinjer & uttalanden

Etiska riktlinjer

Svenska Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska riktlinjer som vägledning och stöd i läkarens vardag.

Etiska uttalanden

Svenska Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska uttalanden som vägledning och stöd i läkarens vardag.

Uppdaterade rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi. Rekommendationerna har uppdaterats den 28 februari 2022. Rekommendationerna utgår från den begränsade tillgängliga evidens för olika frågeställningar rörande SARS-Cov-2 och kirurgi som finns och uppdateras då ny evidens tillkommer.

Tidningar

SLS pristagare 2021

I SLS tematidning "SLS pristagare 2021" presenteras årets pristagare och deras forskning. Vi presenterar även de forskningsanslag, stipendier och resebidrag som finns att söka och de priser som delas ut under 2022.

"State of the Art Covid-19" (2021)

"State of the Art Covid-19" äger rum den 24-25 november 2021 och samlar internationella och nationella experter för att summera kunskapsläget. Ta del programmet, medverkande och intressanta intervjuer. 

"State of the Art Covid-19" (2020)

Svenska Läkaresällskapets programtidning "State of the Art Covid-19" presenterar Sveroges första och största digitala möte om covid-19.

SLS programtiding (2020)

SLS presenterar årets programverksamhet som bygger på SLS programkoncept för läkares yrkeslivslånga lärande.

SLS tematidning om medicinsk forskning (2019)

SLS tematidning om medicinsk forskning presenterar SLS samlade syn på forskningsområdet och arbetet för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning.

SLS programtidning (2019)

SLS presenterar en ny och uppdaterad programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2020

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse och årsredovisning 2020.

Verksamhetsberättelse 2019

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019.

Verksamhetsberättelse 2018

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2018.

VB 2017

Svenska Läkaresällskapets verskamhetsberättelse med årsredovisning för 2017.

VB 2016

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2016.

VB 2015

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser.

Remissvar

Här finner du SLS remissvar.

Publicerat

Aktuella nyheter, i debatten och SLS uttalanden.

Kalendarium

Ta del av SLS programutbud med debatter, seminarier, symposier och kurser.