Publikationer

Här samlar vi SLS publicerade rapporter, policydokument, etiska riktlinjer och uttalanden, tidningar samt verksamhetsberättelser.

Senaste

Kraftsamling för ungas psykiska hälsa (2021)

SLS arbetsgrupp "Kraftsamling för ungas psykiska hälsa" har sammanfattat ett kunskapsunderlag och presenterar en rapport med fem förslag på åtgärder för att förbättra unga psykiska hälsa.

Verksamhetsberättelse 2020

År 2020 har präglats av pandemin och hälso- och sjukvården i synnerhet. Kunskapsbehovet är och har varit stort och SLS var snabba med att ställa om verksamheten och skapa digitala mötesplatser för kunskapsutbyten. I verksamhetsberättelsen sammanfattar vi det gångna året och alla genomförda aktiviteter.

Uppdaterade rekommendationer för säker kirurgi under covid-19 pandemin

Under pandemin bildades Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi med uppdrag att ta fram rekommendationer gällande säker kirurgi under covid-19 pandemin med fokus på patientsäkerhet och testning inför kirurgi. Rekommendationerna uppdaterats den 21 april 2021. Rekommendationerna utgår från den begränsade tillgängliga evidens för olika frågeställningar rörande SARS-Cov-2 och kirurgi som finns och uppdateras då ny evidens tillkommer.

Berzelius Symposium 104: Abstractbok (2021)

Unik möjlighet att del av det senaste forskningen gällande fetma i skärningspunkten mellan biologi och samhälle.

Rapporter

Forskning i primärvården (2020)

SLS driver frågan om ökade satsningar på primärvården, inte minst på forskningen. För att sätta fokus på frågan bjöd SLS in representanter från hälso- och sjukvården, akademien, myndigheter och olika intresseorganisationer till ett samtal. Ta del av en sammanfattande rapport från dagen.

SLS Hippokratesrevision (2020)

SLS har i ett pilotprojekt tagit fram en modell för professionell granskning och klinisk revision som fått arbetsnamnet ”Hippokratesrevision”. Ta del av slutrapport.


Vikten av kollegial kvalitetsdialog i primärvården för bästa möjliga kvalitet (2020)

SLS presenterar rapport som beskriver en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården. Modellen har testats på tre vårdcentraler.


På väg mot bättre och mer jämlik hälsa (2019)

Rapport summerar arbetet inom SLS Levnadsvaneprojekt och presenterar lärdomar och vägen framåt.

Rapport Klinisk revision (2018)

Under våren 2018 utfördes en medicinsk revision vid Hjärtlungkliniken Universitetssjukhuset i Örebro. Ladda ned rapporten!

Kunskapslösningen (2018)

Svenska Läkaresällskapet och Kungl. Vetenskapsakademien har tagit fram ett åtgärdsprogram för den framtida universitetssjukvården som ett nav för kunskapsutvecklingen inom den samlade hälso-och sjukvården i landet.


Framgångsfaktorer för Agenda 2030 (2018)

SLS släpper konferensrapport som lyfter utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet för en mer rättvis, jämlik hälsa och hållbar värld.

En värdefull vård (2015)

SLS arbetsgrupp "En Värdefull Vård" bildades hösten 2013 för att analysera hälso- och sjukvårdens organisation och styrning. Ta del av arbetsgruppens analys.

Policydokument

SLS klimatpolicy (2020)

SLS har antagit en policy för klimat, hälsa och hållbar sjukvård för att bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar hälso- och sjukvård.


SLS för en stärkt primärvård (2019)

SLS lanserar sju utvecklingsområden för en stärkt primärvård. Ta del av vårt bidrag i den diskussion och de arbeten som nu pågår för att reformera primärvården.

Global hälsa – en praktisk guide (2018)

Rapport framtagen av SLS Kandidat- och underläkarförening samt Kommittén för global hälsa med stöd av SIGHT och Utrikesdepartementet.

SLS Idéprogram (2018)

Svenska Läkaresällskapets idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård.

SLS Fortbildningspolicy (2015)

SLS presenterar sin hållning i frågan om fortbildning samt en modell för fortbildning.

Etiska riktlinjer & uttalanden

Etiska riktlinjer

Svenska Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska riktlinjer som vägledning och stöd i läkarens vardag.

Etiska uttalanden

Svenska Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska uttalanden som vägledning och stöd i läkarens vardag.

Tidningar

"State of the Art Covid-19" (2020)

Svenska Läkaresällskapets programtidning "State of the Art Covid-19" presenterar Sveroges första och största digitala möte om covid-19.

SLS programtiding (2020)

SLS presenterar årets programverksamhet som bygger på SLS programkoncept för läkares yrkeslivslånga lärande.

SLS tematidning om medicinsk forskning (2019)

SLS tematidning om medicinsk forskning presenterar SLS samlade syn på forskningsområdet och arbetet för att stödja och utveckla svensk medicinsk forskning.

SLS programtidning (2019)

SLS presenterar en ny och uppdaterad programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren.

Verksamhetsberättelser

VB 2019

Svenska Läkaresällskapets Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019.

VB 2018

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2018.

VB 2017

Svenska Läkaresällskapets verskamhetsberättelse med årsredovisning för 2017.

VB 2016

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2016.

VB 2015

Svenska Läkaresällskapets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser.

Remissvar

Här finner du SLS remissvar.

Publicerat

Aktuella nyheter, i debatten och SLS uttalanden.

Kalendarium

Ta del av SLS programutbud med debatter, seminarier, symposier och kurser.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.