SLS projekt äldre med multisjuklighet

Utlysningsperiod: 8 december 2023–15 februari 2024

Äldre med multisjuklighet utgör en allt större del av patienterna inom hälso- och sjukvården och det finns mycket i det medicinska omhändertagandet och samverkan kring patientgruppen som behöver utvecklas och förstås bättre.

För att öka kunskapen inom området utlyser nu Svenska Läkaresällskapet särskilda medel som kan sökas för tvärvetenskaplig forskning om äldre med multisjuklighet. Tre forskningsprojekt kommer att beviljas och dela på anslaget om två miljoner kronor med högst 650 000 kr/projekt.

Polyfarmaci hos patientgruppen utgör ett påtagligt problem som bland annat orsakar biverkningar, och ett stort antal extra vårddagar till följd.
Det finns idag möjliga tillämpningar av precisionsmedicin på äldre, men ännu har mycket lite av det kommit till klinisk användning. En annan utmaning är de komplexa behov som många multisjuka sköra äldre har där olika samverkansmodeller har testats med mer eller mindre framgång. Det finns stor potential att både spara onödig vårdkonsumtion och öka livskvalitén för dessa patienter om vi optimerar den medicinska och omvårdnadsmässiga planeringen och samverkan kring dessa vårdtagare.

För att öka kunskapen inom området utlyser nu Svenska Läkaresällskapet särskilda medel som kan sökas för tvärvetenskaplig forskning om äldre med multisjuklighet. Tre forskningsprojekt kommer att beviljas och dela på anslaget om två miljoner kronor med högst 650 000 kr/projekt.

Vi ser gärna att tvärvetenskapliga team söker, där det är tydligt på vilket sätt de olika kompetenserna i teamet gagnar projektet.

Vem kan söka:
Huvudsökande ska vara läkare, disputerat för senast 10 år sedan och medlem i SLS.

  • Projektplanen ska avse 2–3 år.
  • Medel för egen lön eller medsökande beviljas inte.
  • Man kan söka för personal, material, apparatur etcetera.
  • Medel ska ses som ett anslag och förvaltas av den institution där huvudsökanden har sin forskning.

 

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen

Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag


Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95