SLS Resebidrag

Ansökningsperiod 1 juli 2024 -15 maj 2025

Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse

Närmare information om respektive restyp:
Kongressresa
Forskningsvistelse

Behörighet

Svenska Läkaresällskapets resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad läkare som är medlem för aktivt deltagande i internationell vetenskaplig kongress utomlands eller för forskningsvistelse utomlands. 

Medlemskap krävs för innevarande år. Medlemsavgiften ska vara betald, och oss tillhanda, då ansökan skickas in. CV måste finnas upplagd på personkortet. På Mina sidor kan du som enskild medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort.
OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte tillgång till ”Mina sidor”

Villkor

Resan ska utgå från Sverige och ansökan ska vara inkommen senast två månader före avresedag. För att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet krävs klinisk relevans eller förankring. Endast ett resebidrag per kalenderår beviljas. En förutsättning för att få utbetalning av nya bidrag är att tidigare bidrag har redovisats.

Bidrag

Schablonbeloppet för kongressresa och för forskningsvistelse kortare än 1 månad är för närvarande maximalt 6.000 kronor för resor inom Norden, 8.000 kronor för resor i Europa, 10.000 kronor för resor till USA/Kanada samt 12.000 kronor för resor till övriga världen. För en längre tids forskningsvistelse vid utländsk institution är det maximala beloppet 48.000 kronor, beloppet beror på vart man reser och hur länge forskningsvistelsen varar.

För ansökan om resebidrag från specialfonderna Gastro-, Ihre-, och Frenckners fonder, se respektive fond.

Beviljande & redovisning

Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till respektive fond. Resebidraget rekvireras till personligt konto på särskild rekvisitionsblankett. Sökandes underskrift samt vidimering av prefekt/klinikchef eller motsvarande ska finnas på rekvisitionen. Senast 1 månad efter avslutad resa ska en kort reseberättelse samt en ekonomisk redogörelse skrivas in i den egna ansökan. Verifikationer/kvitton upp till beviljat belopp skannas och laddas upp i ansökan. Ersättning för traktamente (ökade levnadskostnader), overheadkostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjas, eller då godkända verifikationer saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp betalas tillbaka till SLS. Under julhelgerna sker ingen hantering av resebidrag. 

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95