Svenska Läkaresällskapets projektanslag

Ansökningsperiod 1 december 2019 - 1 februari 2020

Projektanslag kan sökas för medicinsk forskning av medlemmar som disputerat för högst 10 år sedan.
Behörighetsgränsen höjdes för ett antal år sedan från högst 7 till högst 10 år efter disputation för att kompensera för föräldraledighet, AT-tjänst, ST-tjänst och annat. Avdrag från behörighetsgränsen 10 år kan därför inte göras.

Projektet ska vara genomförbart inom en tidsperiod av två till tre år och inom en budget av storleksordningen 500 000 kronor per år.

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet både 2019 och 2020. Medlemsavgift för 2020 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2020. Medlemsavgift för 2019 ska vara betald 2019. CV måste finnas upplagd på personkortet.

Från och med 2017 är SLS projektanslag huvudsakligen tvååriga vilket innebär att projektplanen ska omfatta två år. I ansökan ska en forskningsplan samt patientnytta presenteras med rubrikerna frågeställning, metod, arbetsplan, betydelse samt projektets kliniska relevans eller förankring. Den sökandes självständighet och ansvar i projektet ska tydligt framgå. Behov av brukarmedverkan ska beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan. Budget för projektet ska anges. Om den sökande uppbär betydande anslag från annan anslagskälla ska detta anges. Tidigare erhållna projektanslag från Svenska Läkaresällskapet ska vara förbrukade och redovisade (i respektive ansökan) när en ny ansökan görs. Detta är en förutsättning för att ett nytt anslag ska kunna beviljas.

Projektanslag kan erhållas högst fem gånger. Medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Flera ansökningar från samma institution kan inte räkna med bidrag för likartade forskningsprojekt. Svenska Läkaresällskapet förbehåller sig rätten, att i förekommande fall, flytta ansökan till den fond där ansökan passar bäst.

I ansökan ska det anges om etiskt tillstånd finns eller kommer att sökas. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges och om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska detta anges i en särskild ruta. SLS förutsätter att nödvändiga etiska tillstånd finns och om etiska tillstånd inte beviljas ska anslaget betalas tillbaka. Forskaren ansvarar för att återbetalning sker om etiska tillstånd inte beviljas.

Projektanslag ska alltid förvaltas av det universitet eller i förekommande fall, annan myndighet, där den sökande bedriver sin forskning. Anslagssumman inkluderar således förvaltningskostnader med mera som universiteten tar ut. 

Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Det kommer att framgå av beslutet om ettårigt eller tvåårigt anslag har beviljats. För tvååriga anslag är beloppet för det andra året som regel preliminärt och besked om det andra årets tilldelning lämnas som regel under senare delen av juni året därpå. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren.

Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det beviljats, d v s senast 31 december ansökningsåret. Det andra årets tilldelning för tvååriga anslag rekvireras som regel senast den 31 december året därpå. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren.

Ettåriga anslag beviljade från och med 2017 ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag.
Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast tre år efter beslutsdatum. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren. 
Projektanslag som beviljats 2016 och tidigare ska vara förbrukade senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag.

Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas.

I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).

Bästa translationella forskningen
Läkaresällskapets Forskningsdelegation instiftade 2011 ett pris att delas ut till den projektansökan som bäst bedöms representera den translationella forskningen. Prissumman höjdes 2017 till 100.000 kronor och vinnaren förväntas att, i samverkan med SLS, anordna ett symposium om translationell forskning. För att komma i fråga för priset måste sökande i sin ansökan ange att forskningen är translationell och motivera varför.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb Till ansökningssystemet  

Innan du kommer åt själva ansökningsformuläret ska du registrera dig i systemet och fylla i ett personkort alternativt logga in om du redan är registrerad. Det är viktigt att du kontrollerar att dina personuppgifter är korrekta samt att ditt CV är uppdaterat.

Ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.

Läs även under fliken "Så här söker du" om vad du ska tänka på när du söker anslag och stipendier! Att tänka på när du söker anslag och stipendier!

 Vägledning för sökande om de olika fonderna 

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem
(at)sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
tina.henriksson
(at)sls.se eller 08-440 88 66

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.