Svenska Läkaresällskapets projektanslag

Ansökningsperiod 1 december 2021 - 1 februari 2022

Behörighet
Projektanslag kan sökas för medicinsk forskning av läkare som är medlemmar i SLS och disputerat för högst 10 år sedan. Behörighetsgränsen höjdes för ett antal år sedan från högst 7 till högst 10 år efter disputation för att kompensera för föräldraledighet, AT-tjänst, ST-tjänst och annat. Avdrag från behörighetsgränsen 10 år kan därför inte göras. För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet innevarande år. Medlemsavgift för 2022 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2022. CV måste finnas upplagd på personkortet.

Mina sidor kan du som enskild medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort.
OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte längre tillgång till ”Mina sidor”.

Villkor
Projektet ska vara genomförbart inom en tidsperiod av två till tre år och inom en budget av storleksordningen 500 000 kronor per år.  SLS projektanslag är huvudsakligen tvååriga vilket innebär att projektplanen ska omfatta två år. I ansökan ska en forskningsplan samt patientnytta presenteras med rubrikerna frågeställning, metod, arbetsplan, betydelse samt projektets kliniska relevans eller förankring. Den sökandes självständighet och ansvar i projektet ska tydligt framgå. Behov av brukarmedverkan ska beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan.

Anslag
Budget för projektet ska anges. Om den sökande uppbär betydande anslag från annan anslagskälla ska detta anges. Tidigare erhållna projektanslag från Svenska Läkaresällskapet ska vara förbrukade och redovisade (i respektive ansökan) när en ny ansökan görs. Detta är en förutsättning för att ett nytt anslag ska kunna beviljas. 
Projektanslag kan erhållas högst fem gånger. Medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Flera ansökningar från samma institution kan inte räkna med bidrag för likartade forskningsprojekt. Svenska Läkaresällskapet förbehåller sig rätten, att i förekommande fall, flytta ansökan till den fond där ansökan passar bäst. Projektanslag ska alltid förvaltas av det universitet eller i förekommande fall, annan myndighet, där den sökande bedriver sin forskning. Anslagssumman inkluderar således förvaltningskostnader med mera som universiteten tar ut. 

Beviljande & redovisning 
Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Det kommer att framgå av beslutet om ettårigt eller tvåårigt anslag har beviljats. För tvååriga anslag är beloppet för det andra året som regel preliminärt och besked om det andra årets tilldelning lämnas som regel under senare delen av juni året därpå. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren. Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det beviljats, d v s senast 31 december ansökningsåret. Det andra årets tilldelning för tvååriga anslag rekvireras som regel senast den 31 december året därpå. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren.

Ettåriga anslag beviljade från och med 2017 ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag.
Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast tre år efter beslutsdatum. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren. 
Projektanslag som beviljats 2016 och tidigare ska vara förbrukade senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag.

Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet  

Läs mer om ansökningsprocessen under fliken Så här ansöker du.
Under FAQ - Vanliga frågor och svar  finner du svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag.

Pris för bästa vetenskapliga projektansökan

Svenska Läkaresällskapet delar ut 100.000 kronor i pris till en "särskilt förtjänt forskare som är medlem i Svenska Läkaresällskapet och som tilldelats projektanslag efter ansökan den 1 februari samma år". Pristagaren utses av Sällskapets nämnd på förslag av Forskningsdelegationens prioriteringskommitté.

2020 års pris går till Martin Dalin, ST-läkare på Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid Göteborgs Universitet.

Läs mer om pristagaren

Pris för bästa projektansökan ur ett translationellt perspektiv

Sällskapet instiftade 2011 ett pris om 50.000 kronor att delas ut till den medlem vars ansökan bedömts bäst representera translationell forskning. 2017 höjdes prissumman till 100.000 kronor. Pristagaren utses av SLS nämnd på förslag av Forskningsdelegationens prioriteringskommitté.

2020 års pris går till Susanna Brauner, läkare och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Läs mer om pristagaren

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.