SLS Projektanslag

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024

För medicinsk forskning

Projektanslag kan sökas för medicinsk forskning av läkare som är medlemmar i SLS och disputerat för högst 10 år sedan. Avdrag för föräldraledighet kan göras.

Behörighet

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet innevarande år. Medlemsavgift för innevarande år ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari samma år. CV måste finnas upplagd på personkortet. SLS Projektanslag kan erhållas högst fem gånger.

Mina sidor kan du som enskild medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort. OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte längre tillgång till ”Mina sidor”.

Villkor

Projektet ska vara genomförbart inom en tidsperiod av två till tre år och inom en budget av storleksordningen 500 000 kronor per år.  SLS projektanslag är huvudsakligen tvååriga vilket innebär att projektplanen ska omfatta två år. I ansökan ska en forskningsplan samt patientnytta presenteras med rubrikerna frågeställning, metod, arbetsplan, betydelse samt projektets kliniska relevans eller förankring. Den sökandes självständighet och ansvar i projektet ska tydligt framgå. Behov av brukarmedverkan ska beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan.

Anslag

Budget för projektet ska anges. Om den sökande uppbär betydande anslag från annan anslagskälla ska detta anges. Tidigare erhållna projektanslag från Svenska Läkaresällskapet ska vara förbrukade och redovisade (i respektive ansökan) innan nya beviljade medel kan. Projektanslag kan erhållas högst fem gånger. Medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Flera ansökningar från samma institution kan inte räkna med bidrag för likartade forskningsprojekt. Svenska Läkaresällskapet förbehåller sig rätten, att i förekommande fall, flytta ansökan till den fond där ansökan passar bäst. Projektanslag ska alltid förvaltas av det universitet eller i förekommande fall, annan myndighet, där den sökande bedriver sin forskning. Anslagssumman inkluderar således OH-kostnader med mera som universiteten tar ut. 

Beviljande & redovisning

Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Det kommer att framgå av beslutet om ettårigt eller tvåårigt anslag har beviljats. För tvååriga anslag betalas hela beloppet ut direkt. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren. Projektanslag ska rekvireras inom sex månader från beslutsdatum.

Ettåriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag.
Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast tre år efter beslutsdatum. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren.

Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 12 månaders förlängning kan beviljas. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (The Swedish Society of Medicine).

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95


Pris för bästa vetenskapliga projektansökan

SLS delar ut 100.000 kronor i pris till en särskilt förtjänt forskare som är medlem i Svenska Läkaresällskapet och som tilldelats projektanslag efter ansökan den 1 februari samma år. Pristagaren utses av SLS nämnd på förslag av Forskningsdelegationens prioriteringskommitté.

2023 års pris tilldelas Bahira Shahim, ME Kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, forskare vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Läs mer om pristagaren


Pris för bästa projektansökan ur ett translationellt perspektiv

Svenska läkaresällskapet delar ut ett pris om 100 000 kronor till den medlem vars ansökan bedömts bäst representera translationell forskning. Pristagaren utses av SLS nämnd på förslag av Forskningsdelegationens prioriteringskommitté.

2023 års pris tilldelas Dag Leonard, överläkare, lektor i reumatologi, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala universitet, Sektionen för reumatologi, Akademiska sjukhuset. 

Läs mer om pristagaren