SLS Post doc-stipendium

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024

För att bedriva forskning utomlands

Stipendiet ska möjliggöra för disputerad läkare som är medlem i SLS att efter disputation vara tjänstledig, för att bedriva forskning vid en välrenommerad institution utomlands. 

Behörighet

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet innevarande år. Medlemsavgift för utlysningsperiod med sista ansökningsdag 1 februari 2024 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2024. OBS! Medlemmar som tillhör någon av våra medlemsföreningar betalar ingen avgift till SLS utan direkt till medlemsföreningen. 

Stipendiet kan sökas av medlemmar som är läkare och disputerat för högst sju år sedan, företrädesvis yngre forskare. Stipendiet kan erhållas högst två gånger. Observera att pågående stipendium måste vara slutredovisade i Researchweb om du vill söka en andra gång. Max beviljas 12 månader per ansökningstillfälle. Stipendiet beviljas endast för post doc utomlands. 

Ansökan om post doc-stipendium kan ske tidigast sex månader före disputation. Personlig inbjudan ska bifogas och godkännande från etikprövningsnämnden ska finnas för projektet. Post doc-stipendium kan inte kombineras med samtidigt bidrag till forskningsvistelse (resebidrag) från SLS. Post doc-forskningen ska bedrivas på heltid under en sammanhängande period om minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle

Beviljande & redovisning

Besked om stipendium lämnas via e-post under senare delen av juni månad. Stipendiebeloppet 2024 är 30 000 kr per månad och ska vara rekvirerat senast 31 december samma år som det beviljats. Stipendiet är tillgängligt från och med september ansökningsåret. Stipendiet ska rekvireras på ”rekvisitionsblankett” till privat bankkonto Ej till institutionen. Rekvisitionen finner du länkat i det beslutsmejl som skickas ut i slutet av juni. Kopia på beviljad tjänstledighetsansökan (100%) sänds in tillsammans med rekvisitionen.

Om sökande inte har någon tjänst skickas i stället ett intyg om att beviljad post doc kommer att bedrivas på heltid vid den utländska institutionen under hela stipendietiden in tillsammans med rekvisitionen. Vid ansökan tidigast sex månader före disputation ska även intyg om godkänd disputation skickas in tillsammans med rekvisitionen för att utbetalning ska ske.

Redovisning av din postdoc ska göras i Researchweb i den ansökan det gäller, senast en månad efter post doc-tidens slut. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).

Försäkring och försäkringsskydd under utlandsvistelse samt under tiden för post doc-stipendier uppmanas stipendiaten att ordna på tillfredställande sätt. 

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95