Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier

Ansökningsperiod 1 december 2022 - 1 februari 2023

Behörighet
Stipendiet kan sökas av medlemmar som som är läkare och disputerat för högst 7 år sedan, företrädesvis yngre forskare som bedriver medicinsk forskning. Stipendiet kan erhållas högst två gånger. Stipendiet kan endast sökas för post doc utomlands.

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet innevarande år. Medlemsavgift för 2023 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2023. CV måste finnas upplagt på personkortet. På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort.
OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte tillgång till ”Mina sidor” .

Villkor
Stipendiet ska möjliggöra för medlem i SLS att efter disputation vara tjänstledig, för att bedriva forskning vid en välrenommerad institution utomlands. Ansökan om post doc-stipendium kan ske tidigast sex månader före disputation. Personlig inbjudan ska bifogas och godkännande från etikprövningsnämnden ska finnas för projektet. Post doc-stipendium kan inte kombineras med samtidigt bidrag till forskningsvistelse från SLS. Post doc-forskningen ska bedrivas på heltid under en sammanhängande period om minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle.

Beviljande & redovisning 
Besked om stipendium lämnas via e-post under senare delen av juni månad. Stipendiebeloppet 2021 är 25.000 kr per månad och ska vara rekvirerat senast 31 december samma år som det beviljats. Stipendiet är tillgängligt från och med september ansökningsåret. Stipendiet ska rekvireras på särskilt formulär till personligt konto. Kopia på beviljad tjänstledighetsansökan (100%) sänds in tillsammans med rekvisition av erhållet belopp. Om sökande inte har någon tjänst skickas istället ett intyg om att beviljad post doc kommer att bedrivas på heltid vid den utländska institutionen under hela stipendietiden in tillsammans med rekvisitionen. Vid ansökan tidigast sex månader före disputation ska även intyg om godkänd disputation skickas in tillsammans med rekvisitionen för att utbetalning ska ske.

Redovisning ska göras i själva ansökan senast 1 månad efter post doc-tidens slut. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00. 
Till ansökningssystemet

Läs mer om ansökningsprocessen under fliken Så här ansöker du.
Under FAQ - Vanliga frågor och svar  finner du svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag.

 

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66