Paul Frenckners fond

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024

För forskning inom öron-, näs- & halssjukdomar

Paul Frenckners fond stödjer forskning rörande öron-, näs- och hals-sjukdomar i form av projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse.

Behörighet

Paul Frenckners fond kan sökas av odisputerad eller disputerad läkare som är medlem i Svenska Läkaresällskapet. För behörighet krävs medlemskap innevarande år. Medlemsavgift för 2024 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2024. CV måste finnas upplagd på personkortet. På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort.
OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte tillgång till ”Mina sidor”

Bidrag till forskningsresa

Ansökan kan endast göras för forskningsvistelse vid utländsk institution av yngre läkare med specialistkompetens inom området oto-rhino-laryngologi. Till ansökan ska bifogas tydlig och utförlig beskrivning av den planerade verksamheten vid det utländska universitetet/sjukhuset. Även personlig inbjudan ska bifogas ansökan. Endast en ansökan om resebidrag kan insändas vid varje ansökningstillfälle. Ansökan kan endast göras per den 1 februari. Resan kan påbörjas tidigast den 1 september ansökningsåret.

Bidrag till forskningsprojekt

Ansök om forskningsanslag upp till 300 000 kr. 

Medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. 

Projektansökan kan skrivas på svenska eller engelska, och ska beskrivas under rubrikerna: frågeställning, metod, arbetsplan och betydelse. 

Ansökan kommer att bedömas utifrån nytänkande och originalitet, projektets vetenskapliga kvalitet (inklusive genomförbarhet), sökandes kompetens samt patientnyttan d v s projektets kliniska relevans eller förankring

Beviljande & redovisning

Besked om tilldelning lämnas under senare delen av juni månad. Beviljat belopp ska rekvireras på särskild rekvisitionsblankett som finns i beslutsmejlet. Rekvisitionen skickas in i original med vanlig post. E-signering godkänns också. Vidimering av prefekt/klinikchef eller motsvarande ska finnas på rekvisitionen. Senast en månad efter avslutad resa ska en kort reseberättelse samt ekonomisk redogörelse skrivas in i ansökan. 

Projektanslag ska redovisas senast sex månader efter sista dispositionsdag.

Då hela bidraget inte utnyttjats ska resterande belopp betalas tillbaka. En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag från fonden har redovisats. Beviljat belopp ska rekvireras senast 31 december beviljandeåret. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till fonden.

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95