Paul Frenckners fond

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024

För forskning inom öron-, näs- & halssjukdomar

Paul Frenckners fond stödjer forskning rörande öron-, näs- och hals-sjukdomar i form av resebidrag för forskningsvistelse.

Behörighet

Paul Frenckners fond kan sökas av odisputerad eller disputerad läkare som är medlem i Svenska Läkaresällskapet. För behörighet krävs medlemskap innevarande år. Medlemsavgift för 2024 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2024. CV måste finnas upplagd på personkortet. På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort.
OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte tillgång till ”Mina sidor”

Bidrag till forskningsresa

Ansökan kan endast göras för forskningsvistelse vid utländsk institution av yngre läkare med specialistkompetens inom området oto-rhino-laryngologi. Till ansökan ska bifogas tydlig och utförlig beskrivning av den planerade verksamheten vid det utländska universitetet/sjukhuset. Även personlig inbjudan ska bifogas ansökan. Endast en ansökan om resebidrag kan insändas vid varje ansökningstillfälle. Ansökan kan endast göras per den 1 februari. Resan kan påbörjas tidigast den 1 september ansökningsåret.

Beviljande & redovisning

Besked om tilldelning lämnas under senare delen av juni månad. Resebidrag ska rekvireras på särskild rekvisitionsblankett till personligt konto. Vidimering av prefekt/klinikchef eller motsvarande ska finnas på rekvisitionen. Senast en månad efter avslutad resa ska en kort reseberättelse samt ekonomisk redogörelse skrivas in i den egna ansökan. Verifikationer skannas och skickas med e-post till fondansvarig, se rekvisitionen.

Medel för traktamente (ökade levnadskostnader), overhead-kostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjats, eller om verifikationer saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp betalas tillbaka. En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag från fonden har redovisats. Resebidrag ska rekvireras senast 6 månader efter beslutsdatum. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till fonden.

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95