Björklunds fond

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024

Fondens avkastning stödjer forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar. 

Behörighet
Sökande ska ha disputerat, för högst 10 år sedan. Avdrag för föräldraledighet kan göras.

För behörighet krävs att man är läkare med medlemskap i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år. Medlemsavgift för 2023 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2023. CV måste finnas upplagd på personkortet. På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort. OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte tillgång till ”Mina sidor”

Villkor
Samma regler gäller som för projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder. Från och med 2017 är projektanslagen huvudsakligen tvååriga vilket innebär att projektplanen ska omfatta två år. I ansökan ska en forskningsplan samt patientnytta presenteras med rubrikerna frågeställning, metod, arbetsplan, betydelse samt projektets kliniska relevans eller förankring. Den sökandes självständighet och ansvar i projektet ska tydligt framgå. Behov av brukarmedverkan ska beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan.

I ansökan ska det anges om etiskt tillstånd finns eller kommer att sökas. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges och om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska detta anges i en särskild ruta. SLS förutsätter att nödvändiga etiska tillstånd finns och om etiska tillstånd inte beviljas ska anslaget betalas tillbaka. Forskaren ansvarar för att återbetalning sker om etiska tillstånd inte beviljas. 

Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Flera ansökningar från samma institution kan inte räkna med bidrag för likartade forskningsprojekt.

Anslag
Projektet ska vara genomförbart inom en tidsperiod av två till tre år och inom en budget av storleksordningen 500 000 kronor per år. Budget för projektet ska anges. Om den sökande uppbär betydande anslag från annan anslagskälla ska detta anges. Tidigare erhållna projektanslag från SLS ska vara förbrukade och redovisade (i respektive ansökan) när en ny ansökan görs. Detta är en förutsättning för att ett nytt anslag ska kunna beviljas.

Projektanslag kan erhållas högst fem gånger, medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. Projektanslag ska alltid förvaltas av det universitet eller i förekommande fall, annan myndighet, där den sökande bedriver sin forskning. Anslagssumman inkluderar således förvaltningskostnader med mera som universiteten tar ut. 

Beviljande & redovisning
Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Det kommer att framgå av beslutet om ettårigt eller tvåårigt anslag har beviljats. För tvååriga anslag är beloppet för det andra året som regel preliminärt och besked om det andra årets tilldelning lämnas som regel under senare delen av juni året därpå. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren.

Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det beviljats, d v s senast 31 december ansökningsåret. Det andra årets tilldelning för tvååriga anslag rekvireras som regel senast den 31 december året därpå. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren.

Ettåriga anslag beviljade från och med 2017 ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag.
Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast tre år efter beslutsdatum. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren. 
Projektanslag som beviljats 2016 och tidigare ska vara förbrukade senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag.

Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 1 års förlängning kan beviljas. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Björklunds fond.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet  

Läs mer om ansökningsprocessen under fliken Så här ansöker du.
Under FAQ - Vanliga frågor och svar  finner du svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag. 


Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66