Björklunds fond

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024

För forskning om ALS och likartade neurologiska sjukdomar

Fondens avkastning stödjer forskning om ALS och likartade/besläktade neurologiska sjukdomar.

Behörighet

Behörig att söka är disputerad läkare med medlemskap i Svenska Läkaresällskapet. Disputation för senast 10 år sedan, avdrag för föräldraledighet kan göras i ansökan.

Medlemsavgift för 2024 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2024. CV måste finnas upplagd på personkortet.

Tillhör du som söker någon av SLS medlemsföreningar så betalar du ingen medlemsavgift till SLS. Detta hanteras istället av din förening.

Mina sidor kan du som inte tillhör någon förening få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura.
OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte tillgång till ”Mina sidor”

Villkor

Samma regler gäller som för projektansökan till Svenska Läkaresällskapets fonder. Projektplanen ska omfatta två år. I ansökan ska en forskningsplan samt patientnytta presenteras med rubrikerna frågeställning, metod, arbetsplan, betydelse samt projektets kliniska relevans eller förankring. Den sökandes självständighet och ansvar i projektet ska tydligt framgå. Behov av brukarmedverkan ska beaktas och diskuteras samt i förekommande fall beskrivas i ansökan.

I ansökan ska det anges om etiskt tillstånd finns eller kommer att sökas. Diarienummer och beslutsdatum från etikprövningsnämnd ska anges och om etikgranskning inte är tillämplig för projektet ska detta anges i en särskild ruta. SLS förutsätter att nödvändiga etiska tillstånd finns och om etiska tillstånd inte beviljas ska anslaget betalas tillbaka. Forskaren ansvarar för att återbetalning sker om etiska tillstånd inte beviljas. 

Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Flera ansökningar från samma institution kan inte räkna med bidrag för likartade forskningsprojekt.

Anslag

Projektet ska vara genomförbart inom en tidsperiod av två till tre år och inom en budget av storleksordningen 500 000 kronor per år. Budget för projektet ska anges. Om den sökande uppbär betydande anslag från annan anslagskälla ska detta anges. Tidigare erhållna projektanslag från SLS ska vara förbrukade och redovisade (i respektive ansökan) när en ny ansökan görs. Detta är en förutsättning för att ett nytt anslag ska kunna beviljas.

Projektanslag kan erhållas högst fem gånger, medlen kan användas till såväl material, apparatur som till personalkostnader. Ersättning för lön till sökande beviljas inte. Projektanslag ska alltid förvaltas av det universitet eller i förekommande fall, annan myndighet, där den sökande bedriver sin forskning. Anslagssumman inkluderar således förvaltningskostnader med mera som universiteten tar ut. 

Beviljande & redovisning

Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Det kommer att framgå av beslutet om ettårigt eller tvåårigt anslag har beviljats. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren.

Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det beviljats, d v s senast 31 december ansökningsåret.

Ettåriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter beslut om erhållet anslag.
Tvååriga anslag ska vara helt förbrukade och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast tre år efter beslutsdatum. Villkoren för anslaget anges i beslutskommentaren. 

Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt ett års förlängning kan beviljas. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Björklunds fond.

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95