Bengt Ihres fond

Ansökningsperiod 1 december 2022- 1 februari 2023

Fondens avkastning ska främja vetenskaplig medicinsk forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi i form av projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse (ej kongressresa).

Behörighet
För behörighet krävs att man är läkare med medlemskap i Svenska Läkaresällskapet för innevarande år. Medlemsavgift för 2023 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2023. CV måste finnas upplagd på personkortet. På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller betalkort. OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte tillgång till ”Mina sidor”

Projektanslag

I stort sett gäller samma regler som för projektansökan till SLS fonder. Anslag kan dock i vissa fall, om de för Bengt Ihres fond sakkunniga så bedömer, ges till den som disputerat för mer än tio år sedan, samt till ograduerad forskare. Anslag ges i första hand till forskare som inte redan erhåller anslag från bidragsgivare som Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller motsvarande. Anslag kan erhållas högst fem gånger. Sökande kan endast skicka in en ansökan per ansökningstillfälle. Ansökan ska i första hand göras på svenska. Projektsammanfattningen ska alltid göra på svenska.

Projektanslag ska rekvireras samma kalenderår som det beviljats och ska förvaltas av det universitet/sjukhus där forskningen bedrivs. Besked om anslag lämnas under senare delen av juni månad. Anslaget är ettårigt och ska vara förbrukat senast 18 månader efter beslutsdatum och redovisning ska vara inskriven i ansökan senast två år efter erhållet bidrag. Förlängd dispositionstid kan endast beviljas om synnerliga skäl finns och anhållan måste göras innan förbrukningstiden gått ut. Maximalt 12 månaders  förlängning kan beviljas. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Bengt Ihres fond.

Resebidrag för forskningsvistelse
Resebidrag ur denna fond kan endast sökas per den 1 februari. Resan kan tidigast påbörjas efter den 1 september ansökningsåretAv ansökan ska det tydligt framgå att sökande har haft kontakt med gästinstitutionen genom bifogad personlig inbjudan eller motsvarande. Ansökan ska i första hand göras på svenska.

Beslut om tilldelning meddelas under senare delen av juni månad.  Resebidrag rekvireras till personligt konto och redovisas i ansökan senast en månad efter resans avslutande. Underlag (kvitton) på kostnader laddas upp i ansökan vid redovisningstillfället. Medel för traktamente (ökade levnadskostnader), overhead-kostnader och liknande beviljas inte. Då hela bidraget inte utnyttjats, eller om verifikationer saknas, ska mellanskillnaden av beviljat belopp minus redovisat belopp betalas tillbaka. En förutsättning för att beviljas nya bidrag är att tidigare bidrag från fonden har redovisats. Resebidrag ska rekvireras senast sex månader efter beslutsdatum. Bidrag som inte rekvirerats i tid återgår till fonden.

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00. 
Till ansökningssystemet  

Läs mer om ansökningsprocessen under fliken Så här ansöker du.
Under FAQ - Vanliga frågor och svar  finner du svar på de vanligaste frågorna om SLS anslag.

 

Du är väl medlem i Svenska Läkaresällskapet?
För frågor om medlemskap:
medlem@sls.se eller 08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarande:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se eller 08-440 88 66