Nominera pristagare till SLS priser 2022

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar utdelas priser och medaljer.

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården. Sista dag att föreslå pristagare är den 1 mars 2022. Prisutdelning för SLS priser äger rum på SLS årshögtid 2022 (om inget annat anges).

Nomineringen ska innehålla (om inget annat anges) följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 300 tecken inklusive blanksteg)


Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se senast den 1 mars 2022
.

SLS priser 2022

Jubileumspriset 150 000 kr och SLS sekelmedalj i silverBelönar värdefulla, av svenska medborgare, författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet. Priset avser de fem senaste årens arbete och publikationer.

Sänd in ditt förslag tillsammans med:

  • Kort motivering varför den nominerade bör komma ifråga som mottagare av priset
  • Lista med max fem arbeten från de fem senaste åren samt bifoga en motivering för vart och ett av dem som beskriver arbetets kvalitet och betydelse.
  • CV på den nominerade

Läs mer


Bengt Winblads pris 150 000 kr

För goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar och Alzheimerforskning.

Läs mer


Erna Ebelings pris
35 000 kr

Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik.


Gullstrandsmedaljen

Gullstrandmedaljen i guld delas ut var 10e år, "utan hänsyn till nationalitet, åt någon av de forskare som genom sina arbeten mest bidragit till framstegen inom oftalmologiens område."


Hambergers pris 25 000 kr samt SLS 200-årsmedalj i brons

Belönar framstående vetenskapliga insatser till yngre forskare inom otorhinolaryngologi.


Hippokratespriset 10 000 kr och Clarence Blomqvistmedaljen i silver


Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets etikpris och tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet och som är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Priset går vartannat år till en kvinna, vartannat en man.

Sista dag för att lämna förslag på manlig pristagare är den 15 maj 2022 till priser@sls.se

Nomineringen ska innehålla kontaktuppgifter till den nominerade, 1-2 referenser samt kontaktuppgifter till den som nominerat.

Läs mer


Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris
25 000 kr

Priset belönar insatser inom området hållbar sjukvård.

 

Ingvarpriset 35 000 kr och SLS 200- årsmedalj i bronsBelönar för goda insatser inom klinisk neuro-vetenskap (pristagare föreslås av en särskild priskommitté).


Regnells pris 130 000 krPriset belönar "värdefulla, av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörandet det medicinska forskningsområdet".

Tävlingsskrift ska sändas i tre exemplar tillsammans med valspråk och förseglad namnsedel (kuvert) senast den 1 mars till:

Svenska Läkaresällskapet
Att: Theresa Wahlqvist
Box 738
101 35 Stockholm


Inga Sandeborgs pris 130 000 kr

Delas ut till den eller de som gjort sig bäst förtjänt genom vetenskapliga arbeten rörande Alzheimers
sjukdom eller andra degenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet.


Tage Sjögrens pris 75 000 kr

Delas ut för "förtjänstfullt arbete inom de medicinska radiologiska vetenskaperna".