Nominera pristagare till SLS priser 2023

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar utdelas priser och medaljer.

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården. Sista dag att föreslå pristagare är den 1 mars 2023. Prisutdelning för SLS priser äger rum på SLS årshögtid 2023 (om inget annat anges).

Nomineringen ska innehålla (om inget annat anges) följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 300 tecken inklusive blanksteg)


Nominera pristagare genom att mejla priser@sls.se senast den 1 mars 2023
.

SLS priser 2023

Jubileumspriset 150 000 kr och SLS sekelmedalj i silverBelönar värdefulla, av svenska medborgare, författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet. Priset avser de fem senaste årens arbete och publikationer.

Sänd in ditt förslag tillsammans med:

  • Kort motivering varför den nominerade bör komma ifråga som mottagare av priset
  • Lista med max fem arbeten från de fem senaste åren samt bifoga en motivering för vart och ett av dem som beskriver arbetets kvalitet och betydelse.
  • CV på den nominerade

Läs mer

 

Alvarengas pris 50 000 krPriset belönar "värdefulla, av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet".

Tävlingsskrift ska sändas i tre exemplar tillsammans med valspråk och förseglad namnsedel (kuvert) senast den 1 mars till:

Svenska Läkaresällskapet
Att: Priser
Box 738
101 35 Stockholm

Läs mer

 

Bengt I Lindskogs språkpris 30 000 kr

medicinsk-språkvård.jpg

Språkpriset delas ut varje ojämnt år för stora insatser att främja medicinsk språkvård.

Läs mer

Bengt Winblads pris 150 000 kr


För goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar och Alzheimerforskning.

Läs mer


Erna Ebelings pris 35 000 kr

Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik.

 

Ellis & Ivar Janzons pris 70 000 kr

derma.jpg

Priset belönar vetenskaplig forskning inom dermatologins och venereologins område.

Läs mer


Hambergers pris 25 000 kr samt SLS 200-årsmedalj i brons

Belönar framstående vetenskapliga insatser till yngre forskare inom otorhinolaryngologi.


Hippokratespriset 10 000 kr och Clarence Blomqvistmedaljen i silver


Hippokratespriset är Svenska Läkaresällskapets etikpris och tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet och som är en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Priset går vartannat år till en kvinna, vartannat en man.

Sista dag för att lämna förslag på manlig pristagare är den 15 maj 2023 till priser@sls.se

Nomineringen ska innehålla kontaktuppgifter till den nominerade, 1-2 referenser samt kontaktuppgifter till den som nominerat.

Läs mer


Svenska Läkaresällskapets Hållbarhetspris
25 000 kr

Priset belönar insatser inom området hållbar sjukvård.

 

Ingvarpriset 35 000 kr och SLS 200- årsmedalj i bronsBelönar för goda insatser inom klinisk neuro-vetenskap (pristagare föreslås av en särskild priskommitté).

 

Lennmalms pris och medalj i silver 25 000 kr

Lennmalms1.jpg

Priset belönar yngre forskare för förtjänstfulla arbeten över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.

Läs mer

Oscar Medins pris 25 000 kr

medins.jpg

Priset belönar värdefulla författade arbeten i pediatrik.

Läs mer

 

Reuterskiölds pris 40 000 kr

Reuterskiöld.jpg

Belönar värdefulla, av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi.

Läs mer

Schlasbergs pris 25 000 kr

dermatologi_webb.jpg

Främjar vetenskaplig forskning genom att dela ut pris "för förtjänstfulla arbeten inom dermatologin och venerologiens område”.

 

SLS priser 2023

Nominera pristagare senast den 1 mars 2023.