Pågående och kommande utlysningar

Utlysning av forskningsanslag från Hildegard Machschefes donation till forskning för att bota sjukdomen multipel skleros (MS)
Hildegard Machschefes i Bromma avled 2014 nära 100 år gammal. Hon efterlämnade i sitt testamente en donation till Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning för att bota sjukdomen multipel skleros (MS). Läkaresällskapet har beslutat att medlen skall användas för en utlysning om projektbidrag kring multipel skleros.

Projektanslag för forskning om multipel skleros
Ansökningsperiod: 15 okt – 15 nov 2020

Vid sidan av läkemedelsbaserade behandlingar av multipel skleros används även metoder baserade på högdos cytostatika behandling följt av autolog transplantation av blodstamceller. Resultaten är hittills mycket goda men det finns ännu relativt få grundliga uppföljningsstudier eller studier som jämför utfallet med läkemedelsbaserad behandling.

Svenska Läkaresällskapet utlyser nu forskningsanslag för tvååriga projekt inom detta område, med en maximal budget på 350 000 kr/år, med fokus på uppföljning av behandling av multipel skleros baserad på autolog blodstamcellstransplantation. Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet krävs för 2019 och 2020.

 • Endast projekt med fokus på uppföljning av klinisk användning av autolog blodstamcellstransplantation vid behandling av multipel skleros kommer att beviljas.
 • Projektets uppföljningsdel skall inkludera användning av olika typer av biomarkörer
 • Projektets uppföljningsdel skall även omfatta relevanta patientnära utfallsmått som exempelvis fatigue och smärta.
 • En nationell ansats och projekt som involverar forskargrupper vid flera universitet/universitetssjukhus. Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges i ansökan. 
 • Projekt i Sverige prioriteras.
 • Anslag kan sökas för såväl material, apparatur som till personalkostnader (dock inte ersättning för lön till den sökande).
 • Kan endast sökas av medlem som disputerat inom 9 år från disputation.
 • Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras senast 6 månader efter dispositionstidens utgång.
 • Projektbeskrivningen skall i sin helhet skrivas på engelska.  

Ansökan görs ansökningssystemet Researchweb

Ingegerd Johanssons stöd för forskning om SLE.
Ingegerd Johansson, var överläkare och sektionschef i neuroradiologi i Linköping. Hon avled i SLE (systematisk lupus erythematosus) den 24 mars 2015 och efterlämnade i sitt testamente en donation till Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning om sjukdomen. Läkaresällskapet har beslutat att medlen skall användas för en utlysning om projektbidrag kring SLE-forskning.

Projektanslag för forskning om SLE
Ansökningsperiod:  15 okt– 15 nov 2020

Utlysningen gäller projektbidrag om maximalt två år, med ett maxbelopp på 350 000 per år. Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet krävs för både 2019 och 2020.

 • Anslag kan erhållas för 2 år.
 • Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras senast 6 månader efter dispositionstidens utgång.
 • Kan endast sökas av medlem som disputerat inom 9 år från disputation.
 • Anslag kan sökas för såväl material, apparatur som till personalkostnader. Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för anställningen uppges i ansökan. Ersättning för lön till sökande beviljas inte.


Ansökan görs ansökningssystemet Researchweb

SLS Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse
Ansökningsperiod: 15 augusti -15 maj
Svenska Läkaresällskapets resebidrag kan sökas av odisputerad eller disputerad medlem för aktivt deltagande i internationell vetenskaplig kongress utomlands eller för forskningsvistelse utomlands. Närmare information om respektive restyp finns under flikarna för "Kongressresa" och "Forskningsvistelse".

Medlemskap krävs både för innevarande år och för året innan ansökningsåret. Medlemsavgiften ska vara betald, och oss tillhanda, då ansökan skickas in. CV måste finnas upplagd på personkortet Researchweb.


Stiftelsen Söderström - Königska sjukhemmet

Ansökningsperiod 1 september - 1 oktober 2020

Stiftelsens avkastning ska främja vetenskaplig forskning inom psykiatri och den delar i första hand ut anslag till forskningsprojekt som främjar psykiatrisk kunskapsutveckling (allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äldrepsykiatri och rättspsykiatri). Styrelsen kommer vid bedömningen att lägga stor vikt vid nyttan för patienter med psykisk sjukdom samt vid forskning som uppmärksammar kvinnors speciella situation inom psykiatrin. Låg prioritet ges åt ansökningar med djurexperimentell inriktning.

Vid årets ansökningsomgång kan man söka projektanslag och/eller post doktorstöd från stiftelsen. Besked om erhållet stöd lämnas i slutet av december.  

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.