I debatten

Ta del av ett urval av SLS debattinlägg om läkares fortbildning.

 

SLS och SLF uppmanar regeringen att agera om fortbildning

SLS och SLF föreslår regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur nuvarande ledningsföreskrifter kan förtydligas när det gäller vårdgivarnas ansvar för läkares fortbildning.

Tillsammans säkrar vi läkares fortbildning!

Läkares möjligheter till fortbildning har försämrats över tid. Svenska Läkaresälllkapet och Läkarförbundet agerar nu tillsammans för att säkra läkares fortbildning!

Ordnat system för specialistläkares fortbildning behövs

Svenska Läkaresällskapet anser att det behövs ett ordnat system för specialistläkares fortbildning.

Staten ska inte sätta kvalitetskriterier för fortbildning av läkare

I en replik om fortbildning som publicerats i Läkartidningen förespråkar Svenska Läkaresällskapet en professionsbaserad modell för läkares fortbildning.

Dags att skärpa ansvaret för läkares kontinuerliga fortbildning för patienternas och samhällets bästa!

Läkare ägnar allt mindre tid åt extern fortbildning, främst på grund av ökade produktionskrav och begränsad budget. Det är oacceptabelt anser Svenska Läkaresällskapet.

Livslångt lärande i Europa och Sverige

Internationella och nationella organisationer driver frågan – Läkaresällskapet och Läkarförbundet har utarbetat policyer

Vi efterlyser en reglerad och kvalitetssäkrad fortbildning

Ett system för läkares fortbildning bör utvecklas och kvalitetssäkras i samverkan mellan arbetsgivaren,professionen och Socialstyrelsen.