Om Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga, professionsorganisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening. SLS har ca 34 000 föreningsanknutna medlemmar, och därtill individuella medlemmar, indelade i 56 medlemsföreningar, 11 sektioner, 17 associerade föreningar och 9 lokala läkarsällskap.

Vårt huvudsakliga syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället, genom att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet. Det gör vi bland annat genom att initiera och driva debatt, sprida kunskap, stödja forskning och utarbeta riktlinjer, uttalanden, rapporter och policydokument. Vi ingår också i statliga utredningar och besvarar remisser.

Arbetet sker till stor del i SLS nämnd, delegationer, kommittéer, särskilda arbetsgrupper, medlemsföreningar och sektioner. Tillsammans bidrar vi till utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Integritet och oberoende är fundamentet för vår verksamhet och en förutsättning för SLS samhällsroll.

SLS ska

  • driva och bevaka viktiga samhällsfrågor av betydelse för hälso- och sjukvården 

  • påverka forskningens förutsättningar och prioriteringar 

  • främja och bevaka förutsättningarna för läkares utbildning från grundutbildningen till fortbildning 

  • främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt vara delaktigt i utarbetandet av etiska riktlinjer

Stöd till forskning
Vi främjar och utmanar utvecklingen inom hälso- och sjukvården genom att stödja god medicinsk forskning. Omkring 30 miljoner kronor delas årligen ut till våra medlemmar i form av forskningsanslag, stipendier och resebidrag.

Medlemsföreningar, sektioner, lokala Läkarsällskap och associerade föreningar
Svenska Läkaresällskapet består 56 medlemsföreningar, 11 sektioner,
9 lokala läkarsällskap och 17 associerade föreningar. Medlemsföreningarna och sektionerna utgörs av medlemmar med specialistkompetens inom allt från akutsjukvård till urologi. För att fördjupa och bredda kunskaperna anordnar vi debatter och fortbildningstillfällen över specialistgränserna.

Du är betydelsefull
Genom ditt medlemskap stödjer och bidrar du till vår verksamhet och utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Våra sektioner och medlemmar är en betydelsefull remissinstans och samtalspartner inom medicinskt vetenskapliga och vårdpolitiska frågor.

 Välkommen att ansöka om medlemskap!