Nyheter inom eHälsa

Ta del av aktuella nyheter inom området för eHälsa.

2022-08-24

Ansvar för Hälsoappar
Socialdepartementet bör snarast ges i uppdrag att utreda vilken myndighet som bör vara ägare av området hälsoappar samt hålla samman arbetet med berörda myndigheter och samverka med andra relevanta aktörer.

Utvecklingen av hälsoappar har ökat stadigt de senaste åren. Idag finns runt 400 000 appar inom området hälsa och användarna av dessa blir allt fler. I en skrivelse till Socialdepartementet lyfter Svenska Läkaresällskapet tillsammans med en rad organisationer behovet av att hålla samman och skapa tydligare struktur inom området, till gagn för vård och leverantörer, men framför allt för patienter och medborgare.

Läs skrivelse till Socialdepartementet


"De är både experter och opinionsbildare"
SIS består av ett nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. I en artikel publicerad på SIS hemsida lyfter SIS
hur flera tunga experter tagit initiativ till intervjuer och debattartiklar som bidragit till att väcka kännedom om ämnen som är viktiga för stora grupper i samhället.

En av de som engagerat sig är Göran Petersson, seniorprofessor i hälsoinformatik och Svenska Läkaresällskapets expert i kommittén Hälso- och sjukvårdsinformatik:

- Det finns appar som diagnosticerar mobilägaren. Kan man lita på den diagnosen och vad händer om den är fel? Och vart tar den känsliga patientinformationen vägen? Vet vi att den lagras på ett säkert sätt? Vilken instans ska man vända sig till för att granska en app?
Läs mer

Läkemedel i sjukvårdens vardag - risk och nytta för patienten
Vid konferensen "Läkemedel i sjukvårdens vardag - risk och nytta för patienten" 30/9 då Guldpillret delades ut medverkade eHälsokommitténs Susanne Bergenbrant Glas under avsnittet (ca 15 min) om Nationella Läkemedelslistan (NLL) 50 min in i videon.

Se webinariet


Skillnader mellan förskrivning och ordination av läkemedel
Mikael Hoffmann gjorde en presentation på Vitalis 17/5 om läkare och läkemedel; skillnader mellan förskrivning och ordination av läkemedel. NLL, nationell läkemedelslista, som trädde i kraft den 1 maj 2021, gör att frågan blivit aktuell eftersom redan 2023 måste alla journalsystem skicka recept via en integrerad lösning och vi läkare behöver ändra våra arbetssätt.

Om journalsystemen inte är anpassade till NLL 2023 så tvingas förskrivande läkare att hantera alla recept till patienter utanför patientjournalen. Det skulle i så fall innebära både stora risker för patienterna och merarbete för läkarna.
Lyssna på hans föredrag


Digitala vårdkontakter
Webbinariet ”Digitala vårdmöten – erfarenheter och utveckling” anordnades av kommittén för eHälsa 13/4 och finns nu tillgängligt på SLS YouTube-kanal.
Se inspelningar


Internetbaserade behandlingsprogram
SKR släppte den 16 juni rapporten ”Process för produktion av internetbaserade behandlingsprogram” efter förankring i regioner, SKRs ledning, producenter respektive akademin. Rapporten ska underlätta och bidra till en hög kvalitet när det tas fram behandlingsprogram, bl a med stark rekommendation om utvärdering och evidens. Delar av underlaget kan säkert användas som stöd när det tas fram även stödprogram.
 
Utbildning resp certifiering i klinisk informatik
I den nya 6-åriga läkarutbildningen ingår målet att hantera digitala verktyg för klinik och forskning med mera. I framförallt USA finns tilläggsspecialiteten klinisk informatik för i första hand specialister i allmänmedicin respektive olika labbdiscipliner. I Europa pågår utveckling inom detta område. Som ett första steg i Sverige undersöker nu SLS delegationer för medicinsk kvalitet och utbildning tillsammans med kommittén för eHälsa och sektionen för medicinsk informatik (SFMI) vad som ska ingå för att specialistkollegor ska kunna certifieras inom klinisk informatik samt hur SLS kan bidra till digital kompetens inom läkarutbildningen.

Dagens Samhälle 2021-05-06
Vårdens digitalisering kräver informatikkompetens hos vårdprofessionella

Om Sverige ska bli världsledande inom såväl life science som digitalisering av vården måste vårdprofessionella med kunskap om medicinsk informatik involveras i arbetet, skriver läkare och forskare samt företrädare för Svenska Läkaresällskapet i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 2021-05-06.
Läs mer


Digital Hälsa 2021-04-07
Göran Petersson, seniorprofessor i hälsoinformatik samt ordförande i SLS kommitté för eHälsa intervjuas av Digital Hälsa med anledning av nyutgåvan av boken ”Medicinsk informatik”.

Läs mer

Dagens Medicin 2021-02-08
Göran Petersson om ny tilläggsspecialitet

Det finns många nya digitala vårdsystem. De flesta skulle aldrig klara en evidensprövning, menar Göran Petersson, professor i hälsoinformatik, och föreslår en ny tilläggsspecialitet i en intervju med Dagens Medicin.

Läs mer


IT i vården
Anna Rosander, SLS kommitté för eHälsa deltog på IT i vården-dagen den 2 dec. Hela eventet var på distans. På fm var det en föreläsningsserie, på eftermiddagen parallella sessioner och sedan en avslutande föreläsning. Många föreläsningar var inspelade, men föreläsarna var med efteråt för att svara på frågor från en chatt, men inte med ljud. Det var va 400 deltagare inloggade.

Läs rapport från dagen.


Socialstyrelsens E-hälsoråd
SLS kommitté för eHälsa finns representerad i Socialstyrelsens E-hälsoråd, dvs rådet för eHälsa och gemensam informationsstruktur.

För mer information om rådet samt protokoll läs här 

Vid senaste mötet 9 september 2020 togs bl a upp följande:

  • Ett avtal har slutits som gör att omvårdnadsterminologin ICNP kommer att inkluderas i Snomed CT

  • Socialstyrelsens särskilda uppdrag att följa data om pandemin genom sammanställning av data ur en rad datakällor.

  • Olika myndigheters arbete med att förbereda införande av Nationella läkemedelslistan. Nationella läkemedelslistan är uppskjuten till 1 maj 2021.


E-hälsomyndigheten
Den 31 augusti överlämnade E-hälsomyndigheten delrapport 2 avseende uppdraget att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer till regeringen. I delrapporten ingår en fördjupad analys över ansvar och roller när det gäller standarder och specifikationer inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Delrapporten innehåller också definitioner för: specifikationer,
e hälsospecifikationer och nationella gemensamma e hälsospecifikationer. I rapporten presenteras också E-hälsomyndighetens omvärldsspaning inom området.

eHälsokommittén, som har ingått i EHM:s expertgrupp bedömer analysen riktig och värdefull men saknar tillämpningar, dvs verkstad.

Utbildning i eHälsa och vårdens digitalisering
Kompetensen inom vårdens digitalisering och medicinsk informatik är bristfällig bland såväl studenter som personal. I den nya 6-åriga läkarutbildningen finns inskrivet mål om digital kompetens.
Grundbok i eHälsa ger en introduktion till området. Läs recension i Läkartidningen.