SLS Forskarmånader

Ansökningsperiod 1 december 2023 - 1 februari 2024

För att bedriva forskning efter disputation 

Stipendiet ska möjliggöra att efter disputation kunna vara tjänstledig från klinisk tjänst för att bedriva forskning

Behörighet

SLS Forskarmånader är ett stipendium som kan sökas av medlemmar som är läkare och disputerat för högst sju år sedan. Stipendiet kan endast sökas för forskning i Sverige. Stipendiet ska möjliggöra att efter disputation kunna vara tjänstledig från klinisk tjänst för att bedriva forskning. Stipendiet kan erhållas högst två gånger. 

För behörighet krävs medlemskap i Svenska Läkaresällskapet innevarande år. Medlemsavgift för 2024 ska vara betald och oss tillhanda senast 1 februari 2024. CV måste finnas upplagt på personkortet. På Mina sidor kan du som medlem få information om ditt medlemskap och administrera betalning av medlemsavgift via faktura eller med bankkort.
OBS! Föreningsanknutna medlemmar har inte längre tillgång till ”Mina sidor”.

Villkor

Stipendiebeloppet uppgår till maximalt 75 000 kr per månad för heltidsforskning. SLS Forskarmånader kan inte kombineras med samtidigt bidrag till forskningsvistelse från SLS. Forskningen ska bedrivas på heltid under en sammanhängande period om minst en månad och högst två månader. Ansökan om forskarstipendium kan ske tidigast sex månader före disputation. Godkännande från etikprövningsnämnd ska finnas för projektet.

Beviljande & redovisning

Besked om stipendium lämnas via e-post under senare delen av juni månad. Stipendiet är tillgängligt från och med september ansökningsåret. Tilldelat stipendium ska vara rekvirerat senast 31 december samma år som det beviljats, och ska rekvireras på särskilt formulär till den sökandes privata konto (ej till institutionen). Kopia på beviljad tjänstledighetsansökan sänds in tillsammans med rekvisition av erhållet belopp. Vid ansökan tidigast sex månader före disputation ska även intyg om godkänd disputation skickas in tillsammans med rekvisitionen för att utbetalning ska ske.

Redovisning ska göras i Researchweb i den ansökan det gäller. Senast en månad efter forskningsperiodens slut. I publikationer ska anges att stöd har utgått från Svenska Läkaresällskapet (the Swedish Society of Medicine).

Ansökan

Välkommen att ansöka via vårt ansökningssystem Researchweb. Vänligen notera att ansökningssystemet stänger sista ansökningsdag kl. 24.00.
Till ansökningssystemet

Mer om ansökningsprocessen:
Så här ansöker du

FAQ - Vanliga frågor och svar om SLS anslag

Kontakt

Frågor om medlemskap i Svenska Läkaresällskapet:
medlem@sls.se
08-440 88 89

Frågor om ansökningsförfarandet:
Tina Henriksson, Forskningsadministratör
tina.henriksson@sls.se
070-695 60 95