SLS pristagare 2023

SLS förvaltar mer än 130 stiftelser som ger stöd för medicinsk forskning. Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar utdelas priser och medaljer. Med start den 4 september offentliggör vi en pristagare om dagen. Priserna delas ut på SLS årshögtid den 24/10 2023.

Bengt I Lindskogs språkpris 50 000 kr

jarl_3.jpg

SLS belönar Jarl Holmén med Bengt I Lindskogs språkpris 2023 för hans omfattande och gedigna arbete för den medicinska språkvården.

Jarl Holmén är för många känd från Läkartidningen, där han sedan 1986 har varit korrekturläsare och redigerare samt redaktör för spalten ”Medicinens språk”. Inom SLS har Jarl Holmén varit ledamot i SLS kommitté för medicinsk språkvård under åren 1990–2012 och sedan 2002 har han även varit sakkunnig inom ämnesområdet medicin för Svenska Akademiens ordbok. Med en fil kand-examen, psykologexamen och läkarexamen har Jarl en tung akademisk ryggsäck som kommit till sin rätt inom det medicinska språkvårdsområdet.

Om Bengt I Lindskogs språkpris
Priset främjar medicinsk språkvård och delas ut vartannat år.


Läs mer

Oscar Medins pris 25 000 kr

petter_2.jpg

SLS belönar Petter Brodin, barnläkare och professor vid Karolinska Institutet, med Oscar Medins pris 2023.

Petter Brodin disputerade 2011 och har haft en mycket snabb och framgångsrik forskningskarriär där han framför allt intresserat sig för hur immunsystemet utvecklas hos barn, och hur det påverkas av olika miljöfaktorer som mikrobiom, infektioner, vaccin och nutrition. Covid-pandemin har gjort att ämnet kommit extra mycket i fokus.

Om Oscar Medins pris
Har till ändamål att belöna ”värdefulla av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i pediatrik”. Priset delas ut vart fjärde år.

Läs mer

Reuterskiölds pris 40 000 kr

jesper_3.jpg

SLS belönar professor Jesper Lagergren vid Karolinska Institutet med Reuterskiölds pris, för världsledande forskning med inriktning på orsaker, prevention och behandling av matstrups- och magsäckscancer.

Om Reuterskiölds pris
Ernst Reuterskiölds fond, stiftad av apotekaren Ernst Reuterskiöld och hans maka Jenny Reuterskiöld, genom testamente 1904, överlämnad till Svenska Läkaresällskapet 1930, belönar ”värdefulla, av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi”.

Läs mer

Ingvarpriset 35 000 kr samt SLS 200-års medalj i brons

henrik_2.jpg

SLS belönar professor Henrik Zetterberg med Ingvarpriset för framstående forskningsinsatser inom kognitiva sjukdomar.

Om Ingvarpriset
Priset delas ut varje år och belönar goda insatser inom klinisk neurovetenskap. Fonden har bildats genom insamling våren 1990 i anslutning till David H Ingvars avgång från sin tjänst som professor och överläkare i klinisk neurofysiologi i Lund.

Läs mer

Schlasbergs pris 25 000 kr

arthur_2.jpg

SLS belönar Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet, med Schlasbergs pris för framstående studier kring endogena antimikrobiella peptiders betydelse för behandling av hudinfektioner.

Artur Schmidtchen är professor vid avdelningen för dermatologi och venereologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds universitet samt överläkare vid Hudkliniken Lund, Skånes Universitetssjukhus. Hans forskning handlar om att förstå hur kroppens skydd mot infektioner fungerar och hur denna kunskap kan användas för att bekämpa akuta och kroniska infektioner.

Om Schlasbergs pris
Främjar vetenskaplig forskning genom att dela ut pris för förtjänstfulla arbeten inom dermatologin och venerologins område. Priset delas ut vart tredje år.

Läs mer

Ellis och Ivar Janzons pris 70 000 kr

ellis.jpg

SLS belönar professor och överläkare Elisabet Nylander, Umeå Universitet samt Arne Wikström, docent och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset med Ellis och Ivar Janzons pris 2023. Pristagarna delar på 70 000 kronor.

Om Ellis och Ivar Janzons pris
Ellis och Ivar Janzons fond stiftades av doktor Ivar Janzon och hans hustru Ellis Janzon genom testamente 1970. Priset har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom dermatologins och venereologins område genom utdelande av priser för förtjänstfulla arbeten eller till understöd åt forskare inom dessa ämnen. Priset utdelas vartannat år.

Läs mer

Hållbarhetspriset 25 000 kronor

charlotte_2.jpg

SLS belönar Charlotte Höög, Karolinska Universitetssjukhuset, med Hållbarhetspriset 2023, för hennes insatser för en mer hållbar hälso-och sjukvård. Pristagaren belönas med 25 000 kronor.

Charlotte Höög, överläkare, medicine doktor, endoskopimottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, uppmärksammas för att hon har initierat och genomfört ett arbete inom gastrointestinal endoskopi, som är ett område som arbetar med stora volymer och med kraftig miljöpåverkan. Genom att genomlysa olika processer (endoskopiska behandlingar) har man lyckats identifiera områden som kan minska klimatpåverkan.

Om Hållbarhetspriset
Hållbarhetspriset har delats ut sedan 2020 och tilldelas läkare som främjar och arbetar med hälso- och sjukvårdens hållbarhet och därigenom blivit en förebild för kollegor, medarbetare och studenter.

Läs mer

Translationella priset 100 000 kronor

dag_2.jpg

SLS Translationella pris 2023 tilldelas Dag Leonard, överläkare, lektor i reumatologi, Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala universitet, Sektionen för reumatologi, Akademiska sjukhuset. Pristagaren belönas med 100 000 kronor

Dag Leonard belönas för ansökan: ”Towards precision medicine in Systemic Lupus Erythematosus via analysis of polygenic risk”.

Om Translationella priset
För att uppmuntra yngre forskare och translationell forskning, det vill säga forskning som omsätts i klinisk praxis, delar Svenska Läkaresällskapet (SLS) ut priset för bästa translationella forskning. Priset har delats ut sedan 2011.

Läs mer

Bästa vetenskapliga projektansökan 100 000 kronor

bahira_2.jpg

SLS pris för bästa vetenskapliga projektansökan 2023 tilldelas ST-läkaren Bahira Shahim vid ME Kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, som forskar vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Bahira Shahim belönas för ansökan: ”Kartläggning av nya mekanismer vid mitralisklaffsjukdom med fokus på dess roll vid hjärtarytmier och plötslig hjärtdöd”.

Om priset
Svenska Läkaresällskapet (SLS) delar årligen ut 100 000 kronor som pris till en särskilt förtjänt yngre forskare som ansökt om och tilldelats SLS projektanslag. Pristagaren utses av SLS nämnd efter förslag av Forskningsdelegationens Prioriteringskommitté. Priset har delats ut sedan 1998.


Läs mer

Jubileumspriset 150 000 kronor och SLS sekelmedalj i silver

lisa_2.jpg

SLS belönar Lisa Juntti-Berggren, professor vid Karolinska Institutet, med Jubileumspriset 2023 för studier av Apolipoprotein CIII och diabetes mellitus.

Lisa Juntti-Berggren är professor i experimentell medicin vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och forskar om diabetes med särskild inriktning på apolipoprotein CIII.

– Det fantastiskt roligt att få uppmärksamma och belöna Lisa Juntti-Berggrens forskning som har visat att en sänkning av apolipoprotein CIII kan förebygga både övervikt och typ 2 diabetes. Det ger hopp om nya behandlingsstrategier mot globala hälsoproblem som obesitas, leversteatos och diabetes, säger Ola Winqvist, ordförande i SLS delegation för medicinsk forskning.

Om Jubileumspriset
Svenska Läkaresällskapet har delat ut Jubileumspriset sedan 1858. Priset har till ändamål att belöna värdefulla, av svenska medborgare författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet.

Läs mer

Bengt Winblads pris 150 000 kronor

laura_2.jpg

SLS belönar Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, med Bengt Winblads pris 2023.

Priset belönar framstående insatser inom Alzheimerforskningen och pristagaren belönas med 150 000 kronor.

Laura Fratiglioni tilldelas priset för sina mycket framstående insatser inom neuroepidemiologi som ökat förståelsen om vilka riskfaktorer som leder till att personer insjuknar i demenssjukdomar, framför allt Alzheimers sjukdom.

Om Bengt Winblads pris
Bengt Winblads stiftelse instiftades 2017 av professor Bengt Winblad för att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar. Priset på 150 000 kronor delas årligen ut av Svenska Läkaresällskapet till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen.

Läs mer

Lennmalmspris 25 000 kronor och Lennmalms silvermedalj

Lennmalm_4.jpg

SLS belönar Rasmus Berglund, Karolinska Institutet, Paula Nordling, Göteborgs universitet, och Sinja Kristiansen, Skånes Universitetssjukhus, med Lennmalms pris 2023. Pristagarna belönas med 25 000 kronor samt Lennmalms silvermedalj.

Om Lennmalms pris
Priset delas ut vartannat år och belönar yngre forskare för förtjänstfulla arbeten över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.

Läs mer

Alvarengas pris 50 000 kronor

Alvarenga_3.jpg
SLS belönar artikeln: “Risk of postpartum hemorrhage with increasing first stage of labor duration” med valspråket ”Hur lång tid det tar att föda kan påverka risken att blöda” med Alvarengas pris 2023. Pristagarna belönas med 50 000 kronor.

Bakom artikeln står en forskargrupp vid Avdelningen för klinisk epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, vid Karolinska Institutet som leds av Olof Stephansson, professor och överläkare. Forskargruppen består av Linnea Ladfors, doktorand och AT-läkare, Anna Sandström, docent och biträdande överläkare obstetrik och gynekologi, Louise Lundborg, medicine doktor och barnmorska, Mia Ahlberg, docent och barnmorska samt Alexander Butwick, Giulia Muraca, Jonathan Snowden och Xingrong Liu.

Om Alvarengas pris
Alvarengas prisfond, stiftades genom testamente av Svenska Läkaresällskapet år 1883 avlidna ledamot, professorn i Lissabon, medicine doktor Pedro Francesco da Costa Alvarenga. Priset belönar värdefulla, ”av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet”.

Läs mer


Hippokratespriset 10 000 kronor och Clarence Blomquist-medaljen i silver

Per_m_webb_3.jpg

SLS belönar allmänläkaren Per Melander med årets Hippokratespris för hans etiska förhållningssätt med patienten i centrum.

Per Melander är allmänläkare i Ljusdal samt chefläkare i Region Gävleborg och belönas för sitt enträgna arbete med att förbättra vården för de allra sjukaste på SÄBO (särskilt boende för äldre) och i hemsjukvården, före, under och efter covid-pandemin.

– Per Melander belönas med Hippokratespriset för sin förmåga att alltid sätta patienten i centrum. Han är ett föredöme vad gäller att se till att de svåra samtalen med patienter sker i tid, och med stor respekt för situationen, patienten och anhöriga. Både på vårdcentralen och som chefläkare har han ökat medvetenheten om svårigheter och möjligheter när det gäller vård av multisjuka sköra äldre och vikten av att dessa patienter prioriteras, säger Anders Castor, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik.

Om Hippokratespriset
Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapet sedan 2003, för att belöna och uppmärksamma etiskt förhållningssätt i det kliniska vardagsarbetet.

Om Clarence Blomquist
Clarence Blomquist (1925-79) var docent i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, överläkare i psykiatri, debattör och författare samt ledamot i SLS delegation för medicinsk etik under 1960- och 70-talen. Clarence Blomquist-medaljen delas ut till hans minne sedan 1996 för särskilda insatser inom medicinsk etik.

Läs mer