BZ 104: Obesity as an individual and societal challenge – new directions

Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med det strategiska forskningsområdet Epidemiologi för hälsa (SFO EpiHealth) vid Lunds och Uppsalas universitet, Region Skåne samt Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO) bjuder in till Berzelius Symposium 104 om fetma.

Fetma utgör ett folkhälsoproblem med ökad risk för ett flertal olika sjukdomar. Trots detta finns det många aspekter av fetma på individnivå som inte är klarlagda. Ett exempel på detta är att det finns olika typer av fettväv med olika effekter på skiftande anatomiska lokalisationer, ett annat är att det förefaller finnas individer med fetma som undgår eller senarelägger de förväntade komplikationerna, s.k. metabolt frisk fetma. Till detta kommer olika kliniska problem med behandling (livsstil, läkemedel, kirurgi) och långtidsresultat då man även bör ta hänsyn till ev. sidoeffekter och biverkningar. Slutligen finns det förstås sociala aspekter på fetma som drabbar individer inte bara medicinskt utan även med stigmatisering.

Vid ett kommande Berzelius symposium den 20-21 maj 2021 i Malmö vill vi försöka belysa dessa många aspekter samt även ha en debatt om hur vården skall kunna möta utmaningen med fetma och på vilket sätt samverkan mellan olika aktörer bäst kan ske.

Program

Välkomna!
Peter M Nilsson, professor, IKVM, SUS, Malmö (sammankallande i programkommittén)

Programkommitté: Sölve Elmståhl, professor, SUS, Malmö, koordinator för SFO EpiHealth, Susanna Calling, docent, Centrum för primärvårdsforskning, Primärvården Skåne, Malmö, Lars Lind, professor, UAS, Uppsala, Peter Arner, professor, Karolinska Institutet, KS, Huddinge.


Titel: Obesity as an individual and societal challenge – new directions
Tid: 20-21 maj 2021
Plats*: Agardhsalen, CRC, Jan Waldenströms gata 35, SUS, Malmö (nära Triangelns tågstation, södra utgången)
Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med det strategiska forskningsområdet Epidemiologi för hälsa (SFO EpiHealth) vid Lunds och Uppsalas universitet, Region Skåne samt Svensk Förening för Obesitasforskning (SFO)
Målgrupp: Läkare, forskare, studenter och samhällsrepresentanter med intresse för fetma
Kontaktperson för det vetenskapliga programmet: Peter M Nilsson, professor, 040-33 24 15
Sekretariat: SLS projektledare Sophie Palmquist-Klockhoff, 0702-220991
För lokal logistik i Malmö: Forskningsadministratör Miriam Sjödahl Jakobsen, SFO EpiHealth, 040-39 13 02, 0730-811 521.
Deltagaravgift: Medlem i SLS  1200 kr, Ej medlem i SLS 1900 kr,   
Unga forskare, doktorander 500 kr    
Medlemmar i SFO EpiHealth får betala full avgift enligt SLS regler men kan ansöka om ersättning (subvention) av SFO EpiHealth i Lund-Malmö, respektive Uppsala.
Postrar: Får visas baserat på insända och accepterade abstracts, deadline 15 april 2021, änligen skicka till; Peter.Nilsson@med.lu.se
Sponsorer: Novo Nordisk AB, Navamedic AB

* Pandemi-läget i maj 2021 kan innebära förändringar i logistiken för hur symposiet genomförs. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regelverket för Lunds universitet. Vid ett försämrat pandemiläge så genomförs symposiet digitalt istället, men vi hoppas på minskad smittspridning till i slutet av maj till följd av säsongsvariation samt ökad vaccination. Detta skulle kunna möjliggöra att ett antal deltagare kan vara på plats i föreläsningssalen på CRC i Malmö. Besked om hur vi gör utsändes till alla registrerade i början av maj. Vid tveksamheter så kontakta arrangörerna.