SLS om läkares fortbildning

Idag finns inget ordnat system för läkares fortbildning. För att säkra att läkare årligen uppdaterar sig föreslår SLS en fortbildningsmodell som utformas och ägs av professionen.

Bakgrund

SLS medlemsföreningar anser att läkares fortbildning bör vara en prioriterad fråga för SLS. Det framgår av den medlemsenkät som genomfördes hösten 2020. I SLS verksamhetsplan för 2021-2022 lyfts därför fortbildningsfrågan fram som en prioriterad fråga.

Saknas ett ordnat system
Läkares utbildning är genomreglerad – från grundutbildning via allmäntjänstgöring (AT) och bastjänstgöring (BT) till färdig specialist genom specialiseringstjänstgöringen (ST). Fortbildningen för färdiga specialister saknar de tidigare utbildningsfasernas struktur och målbeskrivning vilket ställer särskilda krav då detta är den utan jämförelse längsta perioden i den yrkesverksamma läkarens gärning.

Fortbildning bland läkare sjunker
Undersökningar visar att läkare ägnar allt mindre tid åt extern fortbildning. Enligt en enkät  som Sveriges läkarförbund genomfört sedan 2004 har läkares tid för fortbildning minskat. Den senaste undersökningen visar att det 2005 var 9,1 dagar i extern fortbildning, att jämföras med 7,1 dagar 2012 och 5,3 dagar 2019.

Tidningen Framtidens Karriär – Läkare, genomförde under hösten 2021 en undersökning bland ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige där det framgår att endast 22 procent av de tillfrågade specialistläkarna har en fortbildningsplan. Endast 26 procent av de tillfrågade specialistläkarna anser att de får tillräckligt med fortbildning.

SLS modell för läkares fortbildning

För att säkerställa att alla läkare fortlöpande vidareutvecklar nödvändig kompetens för arbetsuppgifter de ställs inför så behövs ett ordnat system.

Ett sådant system ska utformas och ägas av professionen. Det ska vara ett transparant system som bygger på regelbunden dokumentation och uppföljning och som kan möta samhällets rättmätiga krav på att läkare
har den kompetens som förväntas för att fullgöra sitt uppdrag.

SLS har tagit fram ett förslag på ett sådant system som beskrivs i SLS policydokument om fortbildning (2015). För att göra fortbildningspolicyn känd internt och externt kommer SLS genomföra en kommunikationskampanj som sammanfattar SLS modell för läkares fortbildning.

Mål för SLS satsning på läkares fortbildning

  • Alla läkare har en årlig fortbildningsplan och genomförd fortbildning dokumenteras i en fortbildningsportfölj. Fortbildning bör utgå från ”continuing professional development” (CPD).  

  • Med utgångspunkt i SLS fortbildningspolicy har SLS medlemsföreningar/sektionerna rutiner och riktlinjer för fortbildning och övergripande utvärdering av fortbildningsportföljer och bedömning av fortbildningsprocessen, anpassade för den egna specialiteten.

  • Fortbildning är förankrad på alla ledningsnivåer i sjukvårdsorganisationen med avsatta resurser.

  • Granskning av förutsättningar och kvalitet i fortbildning görs enligt SLS modell för professionsbaserad kvalitetsrevision (den s.k. Hippokratesrevisionen).