Han samlar experterna till Sveriges största vetenskapliga möte om Covid-19

Lars-Magnus Andersson, ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen, har haft en nyckelroll i kunskapsspridningen under pandemin.

I slutet av 2020 var Lars-Magnus Andersson med och planerade och genomförde "State of the Art Covid-19" som var Sveriges första vetenskapliga möte om covid-19 och som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet i samarbete med SLS föreningar och partners. 

Under två dagar samlades ledande experter för summerade kunskapsläget. Mötet blev en succé med över 1600 deltagare och nu planeras ett uppföljande möte den 24-25 november 2021.

Nyckelroll i kunskapsutbytet
Under pandemin har Lars-Magnus haft en nyckelroll i kunskapsutbytet kollegor emellan. Infektionsläkarföreningens medlemmar såg tidigt ett stort behov av att utbyta erfarenheter och dela kunskap. Efter fråga från verksamhetschefen för Infektionskliniken i Jönköping Maria Palmerus startade SILF veckovisa webbinarier med vetenskaplig uppdatering om covid19 och lägesrapporter från olika delar av landet. Formatet visade sig fungera väldigt bra och fungerade som en kanal för att sprida nya arbetssätt och behandlingsrekommendationer i Sverige från 20 mars 2020, fram till nu.

Tillsammans med Föreningen för klinisk mikrobiologi (FKM), Svenska Hygienläkarföreningen (SHLF)  tog Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) även initiativ till att ta fram ett Nationellt vårdprogram för Covid-19 som publicerades i juni. Hittills har det visats mer än 7000 gånger (nås via infektion.net). Vårdprogrammet kommer att revideras i november.

Lars-Magnus ingår även i en Covid-19 arbetsgrupp som Svenska Läkaresällskapet (SLS) bildade under våren. Arbetsgruppen har regelbundna digitala möten och diskuterar och driver professionsgemensamma frågor med koppling till pandemin. Arbetsgruppen består av representanter från SLS vetenskapliga sektioner.

Vi kommer att ställas inför nya utmaningar och hälsokriser i framtiden. Vad tar du med dig som en viktig lärdom inför det?
- Covid-19-pandemin har visat att vi genom samarbete över specialitetsgränserna,  kunskapsspridning samt vetenskapliga samtal snabbt kan bilda oss en uppfattning om symptom och förlopp och eventuella behandlingsmöjligheter vid en ny infektions¬sjukdom. Detta arbetssätt, nära samarbete och öppna vetenskapliga samtal bör vi ta med oss i framtiden. Det är viktigt när vi ställs inför nya kriser att det finns en transparens kring vilka experter som tillfrågats och att personer i beslutsfattande roller verkligen lyssnar på olika infallsvinklar kring de utmaningar och problem man ställs inför. Det är också viktigt att ansvariga myndigheter har egna vetenskapligt skolade experter, t ex professurer som kan värdera den information som externa experter bidrar med. Ett sådan system skulle förbättra möjligheten till kloka avvägningar och beslut när man ställs inför helt nya sjukdomstillstånd och behandlingsutmaningar.

Vi har levt drygt ett år med pandemin och ny kunskap tillkommer varje dag. Hur kommer det att återspegla sig i det vetenskapliga programmet för årets upplaga av "State of the Art Covid-19"?
- Det vetenskapliga programmet har fördjupats och breddats. Fler keynote-föreläsningar är inkluderade i programmet. Där har vi möjlighet att bjuda in internationellt ledande experter. Mötet fokuserar på kunskap om symptom, förlopp, patogenes och behand-lingsmöjligheter kring covid 19 och övriga aspekter vad gäller långtidseffekter och samhällsplanering. Vi har vidgat det vetenskapliga innehållet till att även omfatta andra s k ”emerging infections” och zoonoser. Dessutom har den vetenskapliga kommittén utvidgats med representanter från Veterinärmedicinsk expertis och expertis kring just zoonoser.

Hur kan man vara med och bidra i programmet?
- Den vetenskapliga kommittén och organisationskommittén ser väldigt gärna att SLS medlemsföreningar och sektioner bidrar till programmet. Det kommer finns möjlighet för varje sektion att ha eget vetenskapligt program, som man själva modererar den 24 november. Dessutom ser vi gärna att alla som varit engagerade i vetenskapliga projekt kring covid 19 lämnar in abstract. Om resultaten är presenterade vid andra vetenskapliga möten eller publicerade tidigare kan de ändå presenteras under ”State of the Art Covid 19” om detta anges tydligt av författaren och att tillstånd inhämtats från eventuella upphovsrättsinnehavare.

Vilka vänder sig mötet till?
- Mötet vänder sig till kliniskt verksam vårdpersonal och forskare i Sverige och Norden. Mötets språk kommer vara svenska, men många keynote-föreläsningar kommer hållas på engelska. Abstract på engelska kommer accepteras, men kommer inte kunna tilldelas posterpris. De tre bästa postrarna enligt vetenskapliga kommitténs bedömning kommer tilldelas ett pris vardera på 10 000 kronor.

Varför är det viktigt att delta?
- “State or the Art Covid 19” ger en unik möjlighet att sammanfatta kunskapsläget och utbyta erfarenheter när det gäller behandling, kliniskt förlopp och sjukdomsmekanismer vid covid 19 samt strategier för att förhindra smittspridning i samhället och på sjukhus. Vi kommer även att diskutera vaccinstrategier. Vi kommer dessutom diskutera samhällets beredskap och organisation i kriser och eventuellt nya pandemier.

Om man inte har möjlighet att delta- finns det möjlighet att ta del av innehållet i efterhand?
- Ja, samtliga föreläsningar och presentationer samt postrar kommer finnas tillgängliga 3 månader efter mötet för alla registrerade deltagare.

Hur kan man vara med och bidra som sponsor eller utställare?
- Organisationskommittén ser väldigt gärna att så många som möjligt bidrar till programmet under ”State of the Art Covid 19”. Det finns möjlighet att delta som sponsor eller utställare, där huvudsponsorer har möjlighet att ha sponsrade symposier med vetenskapligt program den 24 november. Vi ser mycket fram emot denna typ av samarbeten och hoppas att det kan medföra att ytterligare internationella experter kan bjudas in för ett vetenskapligt samtal och dialog.

Varmt välkomna till 2021s ”State of the Art Covid-19” som äger rum den 24-25 november 2021.