P74 – Diagnostik och behandling av psykiska symptom hos överlevande efter IVA-krävande covid-19 – en randomiserad kontrollerad studie

6. Komplikationer

Anders Håkansson1, 2, Maria Cronhjort3, 4, Pernilla Lidin-Darlington3, 4, Gisela Lilja2, 5, Anna Nilsson2, 5, Anna Schandl3, 4, Hans Friberg2, 5

1 Region Skåne, Förvaltning Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel
2 Lunds universitet
3 Region Stockholm, Södersjukhuset
4 Karolinska institutet
5 Region Skåne, Skånes universitetssjukhus

Bakgrund: Studier har visat att depression, ångest och post-traumatisk stress är vanligt hos patienter som har överlevt covid-19 efter intensivvård, och i många fall utgör detta en del av ett post-covid-tillstånd med omfattande påverkan på livskvalitet. Behandlingsriktlinjer för denna del av covid-19-sjukdomen saknas, och psykiska symptom i denna situation har beskrivits med hjälp av kortare symptom-screeningar, och behovet är stort av kunskap om vilken diagnostisk innebörd sådana psykiska symptom har.

Metod: Kritiskt sjuka covid-19-patienter, på Region Skånes fyra akutsjukhus och på Södersjukhuset, Region Stockholm, följs upp 12 månader efter IVA-vård, med väletablerade screening-instrument för depression och ångest (HADS), post-traumatisk stress (PCL-5), livskvalitet (SF-36) och fatigue (MFIS). Patienter som uppfyller kriterier för ångest eller depression genomgår en strukturerad diagnostisk intervju hos studiepsykiater (klinisk bedömning samt det diagnostiska intervjubatteriet MINI). Efter samtycke randomiseras patienterna till en strukturerad, integrerad covid-19-anpassad kognitiv beteendeterapi med tillägg av acceptance and commitment therapy (KBT-ACT, aktiv intervention, n=80) eller sedvanlig remiss inom vården för psykiska besvär (kontroll, n=80). Hypotesen är att ångestsymptom tre månader efter behandling förbättras mer i KBT-ACT-gruppen. Dessutom följs depression, trauma-symptom, livskvalitet, fatigue och patientnöjdhet avseende terapin. Patienterna följs upp efter tre, tolv och 36 månader.

Resultat: 12-månaders-uppföljningar av samtliga överlevande (från ett totalt ursprungligt antal om ca 1000 patienter) pågår nu. RCT-studien planeras starta 1 december 2021.

Slutsats: Studien är i uppstartsfas. Studien kommer att bidra med kunskap som i dag helt saknas, inklusive hur psykiska post-covid-symptom kan behandlas, och vilken klinisk och diagnostisk valör som dessa psykiska symptom har.