P101 – Detektion av SARS-CoV-2 i sjukhusluft under aerosol-genererande procedurer

9. Smittspridning

Sara Thuresson1, Carl-Johan Fraenkel2, Jonathan Soldemyr1, Sviataslau Sasinovich3, Anders Widell3, Patrik Medstrand3, Malin Alsved1, Jakob Löndahl1

1 Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds tekniska högskola, Lund, Sverige
2 Vårdhygien, Skånes universitetssjukhus, Lund, Sverige
3 Klinisk virologi, Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet

Bakgrund: Under covid-19-pandemin har efterfrågan på information om skyddsutrustning varit stor, framförallt angående skydd mot smitta via inandning av luftburet virus. Olika typer av riskfyllda vårdmoment har diskuterats, till exempel så kallade aerosol-genererande procedurer (AGP). Syftet med studien var att identifiera situationer i sjukhusmiljö som kan ge upphov till ökade mängder virus i luften.

Metod: Luftprover samlades in med en vätskecyklon (Coriolis µ, Bertin) från sjukhusmiljöer i Malmö och Lund. Proverna togs under aerosol-genererande procedurer och andra vårdmoment, främst i patientrum där covid-19-diagnosticerade patienter vistades, men även i korridorer och allmänna utrymmen. Luftproverna uppkoncentrerades med Amicon-filter och analyserades med RT-qPCR (gen N1 och N2) för detektion av SARS-CoV-2. Resultaten analyserades med avseende på miljöfaktorer (t.ex. ventilation), pågående vårdmoment och patient-information.

Resultat: Av 310 insamlade luftprover prover var 26 (8 %) positiva för SARS-CoV-2. Av de positiva proverna var 22 tagna i patientrum. En närmare analys av dessa visade att kortare distans från luftprovtagaren till patientens huvud ökade risken för positivt prov (p=0.05). Extra ventilation i form av >8 luftomsättningar/timme eller en mobil luftrenare minskade risken för positivt luftprov (p=0.01). Av de undersökta vårdprocedurerna (se detaljer i Tabell 1) kunde endast PEP (positive expiratory pressure)-träning associeras med positivt luftprov (p<0.05), men tendenser fanns även vid luftrörsmanipulation (bronkoskopi, trakeotomi och sugning av luftrör) (p=0.06). Den uppmätta mediankoncentrationen var 15 kopior/m3 luft (IQR 6-39).

Slutsats: Resultaten pekar på att risken att utsättas för luftburet SARS-CoV-2 är större vid nära kontakt med patienter i dåligt ventilerade utrymmen, samt under vissa vårdmoment. Smittsamheten hos det insamlade materialet undersöktes inte.