Remissvar granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen (SOU 2021:84)

Till Justitiedepartementet 2022-03-09

Läs hela remissvaret här.