Nationell läkemedelslista Ds 2016:44

Stockholm 2017-04-05 / Till: Socialdepartementet / Remiss: Nationell läkemedelslista Ds 2016:44

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. SLS har getts möjlighet att yttra sig över promemorian Nationell läkemedelslista, Ds 2016:44.

Denna promemoria föreslår att en ny lag, lag om nationell läkemedelslista, ska ersätta lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning. Ett fördjupat och fullständigt underlag för beslut, bland annat kring slutlig utformning och alternativa tekniska lösningar, saknas vilket gör det omöjligt att tillstyrka eller avstyrka förslaget i sin helhet. Istället ger SLS övergripande synpunkter kring förslaget enligt följande struktur:

  • Övergripande sammanfattande synpunkter
  • Ställningstaganden kring enskilda delar – för, invändningar eller behov av förtydliganden
  • Allmänna synpunkter i enlighet med promemorians utformning

Bilagorna 1-3 är sammanställda av Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor och har förankrats i Kommittén för ehälsa. Läkaresällskapet hänvisar även till de svar som inkommit från specialitetsföreningarna, våra vetenskapliga sektioner, som bifogas i sin helhet (bil 4-8).Fullständigt remissvar
Nationell läkemedelslista Ds 2016_44 
Bilagor
Ds 2016_44 bilagor