SLS valberedning

För beredning av val vid fullmäktigemötet finns en valberedning som väljs av fullmäktige. Valberedningen ska senast tre månader före ordinarie fullmäktigemöte skriftligen inhämta medlemsföreningarnas, sektionernas, lokala läkaresällskapens och kandidat- och underläkarföreningens förslag till kandidater.

SLS valberedning har börjat sitt arbete inför fullmäktigemötet den 23 maj 2023.

Mandatperioden för två av nämndens ledamöter går ut den 30 juni 2023 och de ska väljas på det kommande fullmäktigemöte. Även så görs val av revisorer årligen.

Poster som ska tillsättas på Fullmäktige 2023

  • Vetenskaplig sekreterare, 1 juli 2023 – 30 juni 2026 (nyval)
  • 1 övrig ledamot i nämnden, 1 juli 2023 – 30 juni 2026 (kan omväljas)
  • Revisorer och revisorssuppleanter väljs årligen (ett nyval, övriga kan omväljas)

Beskrivning av posten vetenskaplig sekreterare:
SLS vetenskapliga sekreterare är ledamot i nämnden. Den vetenskapliga sekreteraren ingår även i nämndens arbetsutskott och medverkar därmed till planeringen av nämndens möten och övergripande verksamhet.

Den vetenskapliga sekreteraren är ordförande i den programkommitté som tillsammans sköter SLS programverksamhet. I det arbetet ingår att aktivt bevaka hur SLS samlade arbete på bästa vis kan omsättas i en programverksamhet som välkomnar alla medlemmar i landet samt inkluderar våra medlemsföreningar, sektioner, delegationer och kommittéer till delaktighet. Flera medarbetare från SLS kansli ingår i programkommittén samt även flera representanter från läkarkåren, både från nämnd och från extern verksamhet.

Det finns en väl fungerande struktur och process, ett programkoncept, som styr det praktiska arbetet. Läs mer om programkonceptet på SLS hemsida.

Skicka in era skriftliga nomineringar och CV, inklusive vetenskapliga meriter, senast den 14 februari 2023 till malin.henriksson@sls.se

Sedan GDPR trädde i kraft behöver ni få samtycke från de ni nominerar att ni skickar deras personuppgifter vidare. SLS vidarebefordrar nomineringarna till valberedningen. Av SLS integritetspolicy  framgår närmare hur vi hanterar och lagrar personuppgifter.

Valberedningens ledamöter

Britt Skogseid, sammankallande
Torbjörn Ledin
Karl Sallin
Malin Sund
Stefan James
Bo Runesson
Lars-Magnus Andersson

Om ni vill komma i kontakt med valberedningen går det bra att höra av sig till ledamöterna eller till Malin Henriksson

Ni är självfallet även i övrigt välkomna att höra av er med frågor eller synpunkter inför valberedningens arbete