SLS ordföranderåd oktober 2021

Ordföranderåden samlar ordföranden i SLS vetenskapliga sektioner. Syftet är att utbyta information och diskutera aktuella professionsgemensamma frågor.

Rapport från SLS ordföranderåd 13 oktober 2021

Till årets andra ordföranderåd samlades Svenska Läkaresällskapets (SLS) medlemsföreningar, sektioner, lokala läkaresällskap, associerade föreningar samt Kandidat- och underläkarförening för att diskutera läkemedelsfrågor, utbildningsfrågor och andra aktuella frågor.

Inledningsvis hälsade SLS ordförande Tobias Alfvén välkommen till mötet och informerade om den medlemsreform som SLS arbetat med i flera år möjligheten som den ger till att stärka professionsen röst.

Inbjuden gäst: Björn Eriksson, generaldirektör Läkemedelsverket
Inbjuden gäst var generaldirektör Björn Eriksson som inledde med att berätta att tiden sen han tillträdde i mars 2021 har varit starkt präglad av den pågående pandemin, frågor rörande vaccin, biverkningar och nya arbetssätt där ett tätt samarbete inom Europa varit i fokus. Han redogjorde för LMV:s organisation och uppdrag samt deras arbete inom tillståndsgivning, tillsynsverksamhet, användning och information.

Andra frågor som nämdes var elektronisk förskrivning av läkemedel och att Sverige är ett aktivt land när det kommer till påverkan, utredning och kompetenstillförande inom läkemedelsområdet på EU-nivå. Även nämndes tillgänglighet, restnotering av läkemedel, att frågor om bland annat antimikrobiella resistensen kommer få ett större fokus efter pandemin, testbäddar för kliniska studier inom cancervården och precisionsmedicin samt arbetet att bygga kompetens kring AI och medicintekniska-appar.  

I den efterföljande diskussionen lyftes flera frågor, bland annat frågan om den globala tillgången till vaccin och vilket ansvar Sverige har gentemot andra länder där tillgången är sämre. Svaret var att den svenska strategin från regeringen är att Sverige ska ha god tillgång så länge det finns en osäkerhet kring hur länge pandemin kommer pågå och hur länge immuniteten finns kvar hos de vaccinerade men att överskott därefter ska distribueras ut. Restsistuationen gällande läkemedel lyftes av flera deltagare som oroande och besvarades med att diskussioner förs med läkemedelsföretag om deras ansvar för att tillgodose de behov som finns. Bättre möjlighet till spårning av medicinska implantat var en annan fråga som lyftes där svaret från LVM var att diskussioner förs på Europa-nivå för att göra det lättare att spåra proteser och implantat.

Aktuella läkemedelsfrågor
Mikael Hoffmann, ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor, inledde med att redogöra för status för den Nationella läkemedelslistan och dess syfte. I november kommer två nya funktioner, förskrivningskollen och läkemedelskollen, att öppna. I maj 2023 ska systemen vara interagerade enligt lag men det finns farhågor att det kan ta längre tid att få till ett gemensamt arbetssätt. I november kommer en riskanalys påbörjas.

Även lyftes frågan om generisk föreskrivning av utbytesgrupper som nyligen har utretts.

Regelverket kring bastjänstgöring
Anders Kring, jurist, och Ragnhild Mogren Svensén, utredare, från Socialstyrelsen gav en presentation av vad BT är, att AT på sikt tas bort, och att BT är en inledande del i ST efter den nya legitimationsgrundande läkarutbildningen. De redogjorde för de övergångsbestämmelser, föreskrifter och allmänna råd som finns och vilka som kommer få göra klart sin utbildning enligt de gamla reglerna.

De redogjorde även för vilka målbeskrivningarna som ska vara uppfyllda för att få intyg om godkänd BT och som ska ligga till grund för utformningen av utbildningen.

I den efterföljande diskussionen lyftes frågor om vem som kommer att genomföra 1 års BT om det finns möjlighet att genomföra den på 6 månader. Svaret var att de kommer vara de personer som inte kan tillgodaräkna sig tjänstgöringstid. Även lyftes frågan om hur det ser ut med anpassning för de som flyttar mellan länder i Europa, som besvarades med att då BT är mer målstyrt är ST ger det en större möjlighet att anpassa tjänstgöringen utefter var personen står kunskapsmässigt när hen kommer in i det svenska systemet. En fråga ställdes om det finns en tydlig plan för de utomeuropeiska specialister som nu gör praktisk tjänstgöring och hur BT/ST förhåller sig till dem. En plan finns, och de personerna kommer behöva göra AT tills deras utbildning motsvarar den nya läkarutbildningen samt att det finns möjlighet att få in på övergångsbestämmelserna.

Aktuella frågor i föreningarna och SLS
SLS kanslichef Per Johansson föredrog uppdraget från fullmäktige att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över kunskapsstyrningen. Arbetsgruppen som ska tillsättas kommer att kartlägga nuvarande organisation, ta fram förslag på ett kortfattat policydokument, lämna förslag på hur SLS kan stärka läkarprofessionens ägandeskap och att ta fram förslag för hur förslagen ska realiseras. Gruppen kommer bestå av ledamöter från nämnden och det kommer finnas en referensgrupp som föreningarna kan delta i. Per Johansson redogjorde även för hanteringen av fullmäktigebeslutet om att bilda en arbetsgrupp som ska utforma en arbetsordning för SLS förtroendemannarevisorer och berättade att SLS erbjuder utbildning om digitalisering av ST-kurser, ett arbete som grundar sig i önskemål från flera specialiteter.

Ola Björgell, SLS vetenskapliga sekreterare, och Sophie Palmquist-Klockhoff, projektledare för SLS programverksamhet, redogjorde för kommande program inom programverksamhet under hösten och vintern. Mer information finns i kalendariet på SLS hemsida. SLS tar gärna emot förslag och bidrag till programverksamheten, kontakta program@sls.se.

Avslutningsvis berättade styrgruppen för State of The Art Covid-19 om planeringen inför konferensen, att kommit in många abstracts och att hela programmet för konferensen skickats ut med en bilaga till Läkartidningen i oktober.

Nästa ordföranderåd planeras till februari 2022.

Agenda ordföranderåd oktober 2021