SLS ordföranderåd oktober 2020

Ordföranderåden samlar ordföranden i SLS vetenskapliga sektioner. Syftet är att utbyta information och diskutera aktuella professionsgemensamma frågor.

Rapport från SLS ordföranderåd oktober 2020

Den 7 oktober hölls SLS ordföranderåd digitalt, med SLS sektioner och lokala läkaresällskap. Tema för mötet var det uppdämda vårdbehovet med anledning av Covid-19 samt tillgängligheten i hälso- och sjukvården, med inbjudna gäster från Regeringskansliet, Socialstyrelsen, SKR och SLS sektioner för allmänmedicin, infektion, kirurgi samt obstetrik och gynekologi.

Tillgänglighet i hälso- och sjukvården samt uppdämda vårdbehov
Gunilla Gunnarsson, särskild utredare och ordförande för delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, informerade om delegationens uppdrag enligt direktivet och öppnade för en dialog med SLS sektioner om professionens engagemang i frågor om tillgänglighet. Magnus Isacson, ordförande sektionen för allmänmedicin, kommenterade delegationens arbete och ställde sig positiv till dess sammansättning. Han ansåg att förbättrad tillgänglighet till primärvården kräver mer statlig styrning, satsningar på ST i allmänmedicin och incitament för att locka läkare till socioekonomiskt utsatta områden och glesbygd.

Mattias Fredricson, Socialstyrelsen, berättade om Socialstyrelsens regeringsuppdrag att stödja regionernas hantering av de uppdämda vårdbehoven och om den plan för arbetet som tagits fram och överlämnats till regeringen. Han framhöll vikten av en nära dialog med delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Regionernas arbete med uppskjuten vård presenterades av Emma Spak, sektionschef SKR. Hon redogjorde för vårdgarantiläget för alla delar av vårdgarantin samt de framgångsfaktorer som krävs för att hantera det uppdämda vårdbehovet. Catharina Ihre och Malin Sund, sektionen för kirurgi, kommenterade det uppdämda vårdbehovet ur ett läkarprofessionsperspektiv. De framhöll vikten av att patienter vågar söka vård och att vården ska kunna erbjuda en säker operation och säker vård efter operation.

I diskussionen lyftes bl.a. olika tolkningar av operationsstatistik under pandemin, hur diagnostik syns i statistiken för vårdgarantin, samt hur en avgränsad lista skulle kunna bidra till att fler unga läkare söker sig till allmänmedicin.   Därtill användes chattfunktionen för kommentarer om bl.a. digital kommunikation och psykisk ohälsa under Covid-19 pandemin.

Sektionsövergripande frågor med anledning av Covid-19
SLS ordförande Tobias Alfvén informerade om den sektionsövergripande grupp som sedan april 2020 haft veckovisa möten om Covid-19-relaterade frågor för att informera och lära av varandra. Arbetet har bl.a. innefattat två arbetsgrupper som presenterades under mötet. Eva Uustal, ordförande för sektionen för obstetrik och gynekologi, leder arbetsgruppen för personlig skyddsutrustning för personal under Covid-19-pandemin. Malin Sund, sektionen för kirurgi, leder arbetsgruppen för nationella rekommendationer för testning inför akuta och elektiva operationer. Lars-Magnus Andersson, ordförande för sektionen för infektionssjukdomar, informerade om ett Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad Covid-19, samt den vetenskapliga konferens som anordnas den 15 – 16 december 2020. Ordförande Tobias Alfvén uppmuntrade till frågor och synpunkter från SLS sektioner till kontaktpersonerna för respektive projekt.

Kristoffer Strålin, ordförande för Nationellt programområde (NPO) för infektionssjukdomar, informerade om att NPO:n tillsätter en nationell arbetsgrupp (NAG) för uppföljning efter covid-19. Det är ett samarbete mellan nationellt system för kunskapsstyrning och Socialstyrelsen, under ledning av ordförande Katharina Stibrant Sunnerhagen.

Aktuella frågor i sektionerna och SLS
Per Johansson, SLS kanslichef, uppdaterade om läget i SLS medlemsreform. Sophie Palmquist-Klockhoff, projektledare SLS programverksamhet, berättade om programverksamhetens arbete i nära samverkan med sektionerna, och om omställningen till digitala möten och webinarier som pågått sedan i våras och resulterat i över 50 webinarier. SLS tar gärna emot förslag och bidrag till programverksamheten, kontakta program@sls.se.

Slutligen informerade ordförande Tobias Alfvén om att SLS kommer att be alla blivande medlemsföreningar och sektioner om inspel till SLS verksamhetsplan för de kommande två åren 2021-2022, i syfte att öka samarbetet för att stärka professionens röst i samhället.

Nästa ordföranderåd planeras till februari 2021 på temat kunskapsstyrning. Kallelse till mötet går ut i januari 2021.

Minnesanteckningar från mötet skickades ut 2020-10-23.

Agenda ordföranderåd oktober 2020

Samlade powerpoints ordföranderåd oktober 2020