SLS ordföranderåd oktober 2019

Ordföranderåden samlar ordföranden i SLS vetenskapliga sektioner. Syftet är att utbyta information och diskutera aktuella professionsgemensamma frågor.

Rapport från SLS ordförandråd oktober 2019

Den 16 oktober samlades Svenska Läkaresällskapets sektioner till höstens ordföranderåd för diskussion om aktuella professionsgemensamma frågor. Specialinbjuden gäst var Sofia Wallström, ny tillträdd generaldirektör för IVO.

SLS ordförande Britt Skogseid inledde mötet med att lyfta vikten av att läkarkåren samlas i den vetenskapliga och oberoende professionsorganisationen, särskilt i en tid då hälso- och sjukvårdssystemen hotar patient-läkarmötet. Inbjuden gäst var Sofia Wallström, nytillträdd generaldirektör för IVO som talade om myndighetens uppdrag och utvecklingsarbeten.

SLS nya programverksamhet presenterades av Ola Björgell, ordförande i SLS programkommitté och SLS vetenskaplige sekreterare. De åtta programkoncepten presenteras närmare i SLS program 2019-2020.

Sektionerna välkomnades bidra till programverksamheten och flera förslag på fortbildningsaktiviteter kom upp i bikupor. Sektionerna ombads skicka in sina förslag till program@sls.se

Rapport från ordföranderåd oktober 2019

Agenda ordföranderåd oktober 2019