SLS ordföranderåd februari 2022

Ordföranderåden samlar ordföranden i SLS vetenskapliga sektioner. Syftet är att utbyta information och diskutera aktuella professionsgemensamma frågor.

Rapport från SLS ordföranderåd 10 februari 2022

Till årets första ordföranderåd samlades Svenska Läkaresällskapets (SLS) medlemsföreningar, sektioner, lokala läkarsällskap, associerade föreningar samt Kandidat- och underläkarförening för att diskutera fortbildning och kunskapsstyrning.

Inbjuden gäst: Maja Fjaestad, statssekreterare hos Socialminister Lena Hallengren
Maja Fjaestad var inbjuden till mötet för att berätta om aktuella frågor på Socialdepartementet. Hon lyfte olika utmaningar som departementet ser inom hälso- och sjukvården med bland annat kapacitetsproblem, för få vårdplatser, ökade patientvolymer och personalbrist. Hon beskrev även hur pandemin påverkat vården och fört med sig nya utmaningar med uppskjuten vård som måste hanteras.

Hon gick även igenom genomförda och planerade åtgärder som regeringen drivit under den senaste mandatperioden. Där ingick ekonomiska satsningar för att komma tillrätta med det uppdämda vårdbehovet samt tillskott till regionerna för att utöka antalet AT-tjänster under 2022.

I den efterföljande diskussionen lyftes flera frågor, bland annat om hur regeringen vill säkerställa att prioriteringsplattformen efterlevs och att den med störst vårdbehov går först, hur de riktade statsbidragen kan utnyttjas bättre och om det planeras en utvärdering av effektiviteten av de miljarder som delats ut till regionerna för storskalig testning av Covid-19.

Fortbildning
Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning, berättade om att fortbildning är en prioriterad fråga för SLS i den nuvarande verksamhetsplanen. Enligt en enkät som Läkarförbundet gjort har den externa fortbildning minskat sen 2004. I en undersökning som gjorts av tidningen Framtidens Karriär - Läkare har en majoritet av de svarande uppgett att de saknar en fortbildningsplan.

SLS utgångspunkt är att ett system för fortbildning ska utformas och ägas av professionen. För att sprida SLS fortbildningspolicy och fortbildningsmodell kommer en kommunikationskampanj genomföras och en kampanjsida har lanserats.

Kunskapsstyrning
Catharina Ihre Lundgren och Karin Pukk Härenstam, SLS arbetsgrupp om sjukvårdens organisation och styrning, gav en lägesrapport från arbetsgruppen som tillsattes efter fullmäktige 2021. Till deras uppdrag hör att utreda regionernas kunskapssystem, utreda SLS som kunskapsstyrningsorganisation, ta fram strategier för SLS och hur vi ska stärka SLS som aktör inom området. En enkät kommer skickas ut till SLS medlemsföreningar och sektioner för att kartlägga deras samverkan med regionernas kunskapsstyrningssystem samt ställa frågor om deras eget arbete att ta fram kunskapsstöd. Deltagarna gavs möjlighet att diskutera i mindre grupper hur de vill att SLS ska driva frågorna, deras förväntningar samt hur de kan bidra till arbetet.

Återkoppling från ordföranderåd 3 oktober 2021
Mikael Hoffmann, ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor, gav en rapport från arbetet på läkemedelsområdet sen ordföranderådet i höstas. Då diskuterade den nationella läkemedelslistan, generisk föreskrivning av ubytesgrupper och farmaceutiska tjänster på apotek.

SLS programverksamhet
Ola Björgell, ordförande för SLS programkommitté, redogjorde för vårens program inom programverksamhet. Han berättade om kommande fortbildningsdagar, Stora Likarättsdagarna, Konst och Läkekonst samt kommande Bz-symposium. Han berättade även att Bz-symposium 102: Dysfagi finns att beställa i bokform på hemsidan.

Mer information om kommande program finns i kalendariet.

Aktuellt i föreningarna och i SLS
Mikael Sandlund, ordförande i SLS delegation för Medicinsk Etik, informerade om delegationens arbete och önskade få kontaktpersoner i föreningarna som kan komma med input i olika etiska frågor.

SLS kanslichef Per Johansson informerade även om arbetet med att ta fram en webpanel för utskick av enkäter till medlemmar.

Nästa ordföranderåd planeras till hösten 2022.

Agenda ordföranderåd februari 2022