SLS ordföranderåd februari 2019

Ordföranderåden samlar ordföranden i SLS vetenskapliga sektioner. Syftet är att utbyta information och diskutera aktuella professionsgemensamma frågor.

Rapport från SLS ordförandråd februari 2019

Vid Svenska Läkaresällskapets första ordföranderåd i februari 2019 deltog Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell för att diskutera aktuella frågor i Socialstyrelsen ur ett läkarprofessions perspektiv.

Olivia Wigzell inledde med att rikta ett stort tack för gott samarbete och framhöll vikten av utökat samarbete med SLS och dess vetenskapliga sektioner i frågor som rör myndighetens arbete med bl a nationella riktlinjer, när det gäller uppdateringar, utvecklingsarbete samt ökat genomslag. I den efterföljande diskussionen framfördes vikten av att löpande se över riktlinjerna utifrån kunskapsutvecklingen och svårigheten med att implementera dem ute i verksamheterna samt vikten av samarbete med regionerna och förutsättningar för fortbildning.

Britt Skogseid avslutade ordföranderådet med att betona vikten av ett bra samarbete mellan SLS, sektionerna och övriga intressenter för utvecklingen av en god hälso- och sjukvård.

Rapport från ordföranderåd februari 2019

Kallelse och agenda ordföranderåd februari 2019