Läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation

För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället.

Medlemmar
Svenska Läkaresällskapet har 54 medlemsföreningar och 30 000 föreningsanknutna medlemmar. Därtill har SLS individuella medlemmar som är direkt anslutna till SLS.

Sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar
Läkaresällskapet består även 13 sektioner, 9 lokala läkaresällskap och 17 associerade föreningar.

Fullmäktige
Är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och deras suppleanter vilka är valda av SLS medlemsföreningar, sektioner eller lokala läkaresällskap.

Delegationer
SLS har fyra permanenta delegationer för: forskning, utbildning, medicinsk etik och kvalitet. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper.

Ordförande
SLS leds av dess ordförande, och nämnden är dess verkställande organ.

Nämnd
Är SLS styrelse och består av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna, samt högst sju övriga ledamöter.

AU
AU är nämndens arbetsutskott och består av SLS ordförande, vice ordförande och vetenskaplig sekreterare samt en ledamot som nämnden utser inom sig.

Kansli
Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en kanslichef.
Härifrån styrs ekonomi, administration och huvuddelen av verksamheten.