Medlemskap i SLS

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens vetenskapliga, oberoende professionsorganisation, som medlem stödjer och bidrar Du till SLS verksamhet för förbättrad hälsa- och sjukvård. Tillsammans stärker vi professionens röst i samhället.

Tack vare våra medlemmar är vi en betydelsefull opartisk remissinstans och samtalspartner inom medicinskt vetenskapliga och sjukvårdspolitiska frågor. Det är också tack vare medlemmarnas specialistkunskaper vi får förtroendet att utföra expertuppdrag och att utse experter till statliga utredningar, myndigheter och andra organisationer.

SLS erbjuder medlemskap för både föreningar och enskilda


A.    Medlemsförening

Från den 1 januari 2021 har SLS även föreningar som medlemmar. Villkoren är att det ska vara förening som

 • Verkar inom ett medicinskt ämnesområde som vunnit allmänt erkänd självständig ställning
 • Är riksomfattande och bereder utrymme för även yngre och blivande läkare
 • Omfattar minst 30 läkarmedlemmar
 • Har till uppgift att bevaka och främja forskning, utbildning och utveckling inom sina ämnesområden.

Medlemsförening betalar avgift till SLS. Avgiften (liksom inflytandet i SLS fullmäktige) är proportionell till antalet läkarmedlemmar i föreningen.  

Av SLS tidigare 67 vetenskapliga sektioner har 56 blivit medlemsföreningar.

Vill Din förening/sektion/specialistförening bli medlem i SLS är Ni varmt välkomna att ansöka!

Detta gäller för nuvarande sektioner i SLS : Läs mer här
Detta gäller för nya föreningar som vill ansöka om att bli medlemsförening: Läs mer här

B.    Föreningsanknuten medlem

Är Du medlem i någon av SLS 56 medlemsföreningar? Då är du också medlem i SLS.

Samtliga medlemmar i medlemsförening blir per automatik föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner, bland annat

 • möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris
 • möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (gäller läkare och styrs av stiftelsernas reglementen)
 • tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris
 • Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris
 • Information via nyhetsbrev.

Som föreningsanknuten medlem betalar Du ingen avgift till SLS (det är föreningen som betalar medlemsavgift baserat på antalet läkare enligt ovan). Medlemmar med annan yrkesbakgrund än läkare blir också föreningsanknutna medlemmar och betraktas som associerade medlemmar i SLS.

C.    Individuell medlem

Vill Du vara del av SLS men tillhör ingen medlemsförening – bli individuell medlem!
Alla läkare har inte naturlig tillhörighet till en förening som är medlemsförening i SLS. Likaså finns det de som vill vara en del av SLS utan att vara medlem i medlemsförening. Därför ges även möjlighet till direkt individuellt medlemskap i SLS för läkare. Andra relevanta yrkesgrupper kan bli direkta associerade medlemmar.

Individuella medlemmar har samma förmåner som föreningsanknutna, bland annat

 • möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris
 • möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (gäller läkare och styrs av stiftelsernas reglementen)
 • tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris
 • Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris
 • Information via nyhetsbrev

Som individuell medlem betalar Du medlemsavgift till SLS.

Medlemsföreningar i SLS från den 1 januari 2024

Akutsjukvård
Allergiforskning / Allergologi
Allmänmedicin
Andrologi
Anestesi och intensivvård
Arbets- och miljömedicin
Audiologi
Barn- och ungdomspsykiatri
Barnkirurgi
Barnläkarföreningen (Pediatrik )
Beroendemedicin
Dermatologi och venereologi
Endokrinologi
Farmakologi
Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Gastroenterologi
Geriatrik
Handkirurgi
Hematologi
Hypertoni, stroke och vaskulär medicin
Infektionssjukdomar
Internmedicin
Kardiologi
Kirurgi
Klinisk cytologi
Klinisk fysiologi
Klinisk immunologi & transfusion
Klinisk kemi
Klinisk neurofysiologi
Klinisk nutrition
Maxillofacialkirurgi
Medicinsk genetik och genomik
Medicinsk historia
Medicinsk informatik
Medicinsk Radiologi
Neurokirurgi
Neurologi
Neuroradiologi
Njurmedicin  
Nukleärmedicin
Obstetrik och gynekologi
Oftalmologi
Onkologi
Ortopedi
Patologi
Psykiatri
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
Rättsmedicin
Rättspsykiatri
Smärtlindring
Socialmedicin
Thoraxkirurgi
Transplantation
Urologi
Vårdhygien