SLS ska utreda kunskapsstyrningssystemet inklusive ägarskapet

Svenska Läkaresällskapets (SLS) digitala fullmäktigemöte som ägde rum den 25 maj, var det första fullmäktige sedan SLS medlemsreform trädde ikraft vid årsskiftet 2021. Mötet samlade SLS medlemsföreningar, sektioner, Kandidat- och underläkarföreningen, lokala läkarsällskap och associerade föreningar. Till ny vice ordförande valdes Catharina Ihre Lundgren. Mötet resulterade bland annat i ett uppdrag för SLS att utreda kunskapsstyrningssystemet.

SLS ordförande Tobias Alfvén inledde fullmäktige enligt tradition med att sammanfatta det gångna året – ett år präglat av pandemin och som påverkat oss alla och hälso- och sjukvården i synnerhet.

Ökat samarbete en framgångsfaktor under 2020
Under det gångna året har SLS med stor framgång klivit fram som proaktiv påverkansaktör och en viktig arena för kunskapsutbyten, tack vare ett ökat samarbete med SLS olika föreningar.

I samverkan med de blivande medlemsföreningar och sektioner kunde SLS digitalisera och vässa programverksamheten med över 60 genomförda programaktiviteter kring dagsaktuella frågor – och i slutet av året arrangerade SLS Sveriges första digitala vetenskapliga konferens om covid-19 ”State of the Art Covid-19” som kommer att följas upp av ett nytt möte den 24-25 november 2021.

SLS har även under året ökat synligheten i press och media. Detsamma gäller för SLS kommunikationskanaler med fler besökare och följare, ökat antal visningar, större genomslag och räckvidd. En fantastisk utveckling.

För tredje året i rad klarade SLS nå målet om ekonomi i balans med ett positivt resultat. Detta trots kraftigt minskade intäkter med anledning av pandemin.  

Läs mer i SLS verksamhetsberättelse 2020

Nytt uppdrag - utreda kunskapsstyrningssystemet
Efter en livaktig diskussion beslutade fullmäktige att uppdra nämnden att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda kunskapsstyrningssystemet inklusive ägarskapet samt verka för att det förändras i SLS anda. Vidare bifölls motionen från Svensk kirurgisk förening om att SLS ska fortsatt bevaka och arbeta vidare med frågan om bastjänstgöringen (BT). SLS fick även i uppdrag att utreda hur många av SLS medlemsföreningar och sektioner som har specialistexamen och hur många medlemmar som använder sig av den som underlag för Socialstyrelsen beslut om specialistkompetens.

Beslut om ny medlemsförening samt associerad förening
Vidare antogs Hygienläkarföreningen som medlemsförening och Svensk förening för Kognitiv medicin som associerad förening.  

Kraftsamling kring tre områden
Fullmäktige beslutade även om att anta verksamhetsplanen för det kommande året som bland annat innebär att SLS med stöd av en genomförd medlemsenkät ska kraftsamla kring tre områden med utgångspunkt i aktuella utmaningar inom hälso- och sjukvården.

  1. LÄKARES FORTBILDNING: SLS ska bidra till att stärka läkares livslånga lärande med särskilt fokus på läkares fortbildning. I detta ingår även att SLS erbjuder en livaktig programverksamhet.

  2. VÅRD EFTER BEHOV: Ett angeläget område för SLS att värna är principen om vård efter behov och att särskilt utsatta patientgrupper inte nedprioriteras i fördelningen av sjukvårdens begränsade resurser.

  3. STÄRKA PROFESSIONENS ROLL I UTVECKLINGEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN: Ytterligare ett prioriterat område är att bidra till att stärka professionens roll i sammanhang där beslut om innehållet i sjukvården tas samt att finna former för att föra ut SLS modell för kollegial granskning, den s.k. Hippokratesrevision.

Ny vice ordförande och nya ledamöter i nämnden
Till ny vice ordförande valdes Catharina Ihre Lundgren, bröst- och endokrinkirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset. Niklas Ekerstad, specialistläkare i kardiologi och internmedicin, Västra Götaland samt Karin Rådholm, specialistläkare i allmänmedicin, Östergötland valdes in som nya ledamöter i SLS nämnd.

Årets hedersledamöter
Slutligen beslutade fullmäktige att kalla Stefan Lindgren, professor i medicin vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet och tidigare ordförande i SLS samt Cecilia Björkelund, senior professor i allmänmedicin, avdelningen för folkhälsa och samhällsmedicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet som hedersledamöter.

Ur motiveringarna:
Stefan Lindgren har genom sitt långvariga och djupa engagemang i Läkaresällskapet varit med och skrivit en del av SLS historia. Det är mycket tack vare Stefans insatser som den största organisationsförändringen i SLS moderna historia kunde träda ikraft 2021. Andra frågor som Stefan med framgång drivit inom SLS handlar om hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, läkares utbildning, läkares yrkeslivslånga lärande samt arbetet för en förbättrad folkhälsa.

Cecilia Björkelund har ett långvarigt och djupt engagemang för kvinnors hälsa, pedagogik och psykisk ohälsa i primärvården. Hennes insatser är av stor betydelse för ökade kunskaper om kvinnors hälsa inom befolkningen, för att på flerfacetterade sätt stimulera och utveckla pedagogiken och sist men inte minst till att påvisa hur arbetet med psykisk ohälsa, som kan omfatta upp till 30 % av de vårdsökande inom primärvård, kan förbättras med god evidens.

Läs pressmeddelande 2021-05-26

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.