Reformeringen av läkarutbildningen – alla regler är på plats!

De nya föreskrifterna för läkares specialiseringstjänstgöring, inklusive bastjänstgöring publicerades under veckan på Socialstyrelsens webbsida. Hans Hjelmquist, ordförande i SLS utbildningsdelegation kommenterar.

2021-02-18 Efter år av utredningar och remissrundor är nu alla delar beslutade – sexårig grundutbildning som leder fram till legitimation, bastjänstgöring som del av specialiseringstjänstgöringen och både övergångsbestämmelser och föreskrifter.

– Äntligen! En mycket viktig sista del i reformeringen av läkarutbildningen har nu kommit på plats för att regionerna ska kunna vara väl förberedda då föreskrifterna träder i kraft den 1 juli i år, säger Hans Hjelmquist, ordförande för Svenska Läkaresällskapets delegation för utbildning.

Socialstyrelsens föreskrifter remissbehandlades redan under våren 2020. Planen var att föreskrifterna skulle träda i kraft 1 juli 2020, men pandemin medförde att reformen med bastjänstgöring för läkare sköts på ett år till 1 juli 2021. I sitt remissvar till Socialstyrelsen påtalade SLS problem med att övergångsbestämmelser inte var på plats. Oklarheter med vilka övergångsbestämmelser som kommer gälla påverkar planeringen både för den enskilde och för de enheter där utbildningen äger rum.

I december 2020 beslutade regeringen övergångsbestämmelserna och nu har alltså Socialstyrelsen kunnat färdigställa och besluta föreskrifterna.

– Nu kommer vi inom SLS utbildningsdelegationen diskutera vad föreskrifterna och övergångsbestämmelserna innebär, avslutar Hans Hjelmqvist. Hans är även involverad i införandet av den sex-åriga grundutbildningen i Örebro som drar i gång hösten 2021 och representerar SLS i Socialstyrelsens ST-råd och en ny arbetsgrupp om AT och BT under det nyinrättade Nationella Vårdkompetensrådet.

SLS har hela vägen varit positivt till den progressiva utvecklingen från läkarnas grundutbildning via BT och fortsatt specialisering som en del i det yrkeslivslånga lärandet.

Nya ST-föreskrifter (inkl. BT) och övergångsbestämmelserna
Socialstyrelsen publicerade 2021-02-16 nya ST-föreskriften och nya målbeskrivningarna på sin webbsida.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 (socialstyrelsen.se)

HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Övergångsbestämmelser
Regeringen beslutade 2020-12-03 om förordnings- och övergångsbestämmelser.

Ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

Ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Se även regeringens pressmeddelande

Läs SLS tidigare kommentarer och remissvar

Reformering av läkaryrket rustar framtidens läkare för de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför

Sista steget på plats – ny väg fram till specialistläkare