Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19

Experter från Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Neonatalföreningen har tagit fram rekommendationer för handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19. Det är nätverket kring infektionssajten Infpreg som tagit ansvar och agerat snabbt. Rekommendationerna vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal. Vissa av de åtgärder som föreslås har förutom att skydda barnet från infektion, även som syfte att hålla barnet smittfritt och därmed skydda personal och medpatienter. Eftersom kunskapsläget förändras snabbt kommer rekommendationerna att uppdateras när så behövs.

PUBLICERAD 2020-03-19
I fallrapporter om barn till kvinnor sjuka i Covid-19 som publicerats från Kina, förekommer oftare än normalt för tidig förlossning. Orsaken till detta är inte klarlagd. De flesta barnen är förlösta med kejsarsnitt vilket är det vanliga i Kina. Man skriver om tre barn, 30 timmar, 5 dygn och 17 dygn gamla med Covid-19, där smittan åtminstone i två av fallen skett efter förlossning. De beskrivs ha haft feber, hosta och kräkningar men har inte varit kritiskt sjuka.

Den huvudsakliga smittvägen mellan människor anses vara dropp/kontaktsmitta och det finns inga hållpunkter för att viruset SARS-CoV-2 överförs när barnet ligger i magen. Virus har i, det fåtal fall det undersökts, inte påvisats i fostervatten eller bröstmjölk. I nuläget är det oklart om förlossningssättet påverkar smittrisken till barnet och i vilken omfattning smitta från en sjuk mamma (eller annan sjuk vårdnadshavare) till ett nyfött barn förekommer.

Barn som inte vistats hos sina föräldrar efter födelsen betraktas som oinfekterat. Barn som har vistats hos föräldrar med Covid-19 efter födseln betraktas som infekterat, oavsett om barnet har symtom på sjukdom eller inte. Risken att barnet sprider smitta på andra sätt än via personer som sköter om det är obefintlig.

Prov för SARS-CoV-2 tas på kvinnor med symtom på Covid-19. Valet av förlossningssätt påverkas inte av om mamman har en infektion. Förlossningen sköts som vanligt men på isoleringsrum med särskilda föreskrifter för personalens utrustning.Det som avviker från det normala är att en smittad kvinna inte ska använda lustgas på grund av risk för aerosolbildning med virusförekomst i rummet, vilket ökar smittrisken.

Läs ”Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19”

För eventuella pressfrågor kontakta
Eva Uustal
Ordförande SFOG
0702 622322