SLS bygger ny organisation för att stärka läkarkårens röst i samhället

Rapport från Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2019

Svenska Läkaresällskapets (SLS) fullmäktige är det högst beslutande organet inom SLS. Årets fullmäktigemöte ägde rum tisdagen den 14 maj i SLS hus. Mötet samlade SLS vetenskapliga sektioner, lokala läkaresällskap samt associerade föreningar för att bland annat sammanfatta det gångna verksamhetsåret, besluta om ansvarfrihet för nämnden, budget och verksamhetsplanering. Fullmäktige tog under dagen ställning till två inkomna motioner, en om kraftsamling för ungas psykiska hälsa och en om klimatfrågan samt två propositioner från SLS nämnd. Under mötet genomfördes flera val, bland annat nya ledamöter till SLS nämnd samt hedersledamöter.

Britt Skogseid höll brandtal!

Dagens största och kanske viktigaste fråga var propositionen om en ny medlemskategori inom SLS, vilket Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet särskilt lyfte fram i sitt öppningstal. Britt satte tonen för resten av dagen och gjorde starkt intryck på deltagarna:

Läkarkåren måste hålla samman i en hårt pressad sjukvård för att värna läkargärningen

”Vi som är här i dag representerar majoriteten av specialiteter i svensk sjukvård. Vi må vara superspecialister i vårt dagliga värv, men vi är alla framförallt läkare. Som legitimerade läkare uppbär vi privilegiet att få utöva medicin under strikt personligt ansvar. I det rådande läget med hårt pressad sjukvård, personalflykt, stängda vårdplatser, är det oändligt viktigt att vi själva värnar läkargärningen. Vi ser redan att sjukvårdshuvudmän inte värnar oss. Tvärtom. Det pågår en avprofessionalisering”’

Svenska Läkaresällskapets styrka är dess oberoende, vilket innebär att SLS aldrig behöver kompromissa med idealen

”Vi är ingen fackförening. Ingen förhandlingspart. Inte heller en myndighet. Däri ligger vår styrka. Vi behöver aldrig kompromissa med våra ideal. Aldrig kohandla. Vi är en professionsförening som har att själva definiera vår profession. Ingen annan har ”rätt” att göra det. Sektionerna definierar det specifika innehållet i specialiteterna, medan SLS centralt och i delegationerna tar fram det generiska.  Just det faktum att vi är en obunden professionsförening som inte är en ”part”, utan snarare en Gral som härbärgerar essensen i läkarprivilegiet, är oerhört starkt. Jag tror att många kollegor runt om i landet inte till fullo förstår vidden av denna styrka. När Svenska läkaresällskapet höjer på ögonbrynen och påpekar att något inte är Lege artis då är det inte bra”

Som avslutning vädjade Britt till församlingen att tänka ansvarsfullt om sällskapets framtid
”Fullmäktige är Sällskapets högsta beslutande organ. Alla vi specialister här i dag har mandat att styra Sällskapet så att det blir precis så starkt som vi vill att moderskeppet skall vara. I en tid av fragmentisering och ”whats in it for me-tänk” vill jag vädja till er att tänka ansvarsfullt om sällskapets framtid. Sällskapet blir inte starkare än den svagaste länken. Och det vore ju väldigt tråkigt om det skulle vara just den här generationens läkare som rustade ner sin enda professionsförening i en tid när vi verkligen behöver den!”

Läs talet i sin helhet här

SLS inför ny medlemskategori

Fullmäktige beslutade med 2/3 majoritet att säga ja till en ny medlemskategori – medlemsförening som ska träda ikraft den 1 januari 2021. Det kändes väldigt tydligt i rummet att det är vi tillsammans – det vill säga SLS sektioner, lokala läkaresällskap, Kandidat- och underläkarföreningen, nämnd och kansli – som gemensamt ska bygga organisationens framtid. Mycket glädjande och viktigt för det fortsatta arbetet. En annan nyhet är att SLS Kandidat- och underläkarförening får ett mandat i FM.

Mandatperioden för SLS ordförande förlängs

För långsiktighet och bättre kontinuitet ges möjlighet till omval för SLS ordförande, och vice ordförande. Från och med 1 juli 2020 ska det bli möjligt med omval, vilket innebär att mandatperioden kan förlängas med två år.

SLS tar fram klimatpolicy

Motionen om klimatfrågan presenterades vid mötet av Sigrid Hammarqvist och Emma Bentz. Fullmäktige beslutade att SLS ska tillsätta en arbetsgrupp inom SLS kommitté för global hälsa som får i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatpolicy som ska utgå från SLS kärnvärden om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Policyn ska utgöra grund för SLS fortsatta aktiviteter och strategier för att bidra till minskad klimatpåverkan och en resilient hälso- och sjukvård.

SLS kraftsamlar för ungas psykiska hälsa

Fullmäktige biföll motionen om nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa som presenterades av Ylva Norlander. En arbetsgrupp kommer att tillsättas inom SLS med uppdrag att dels lyfta vikten av en tvärprofessionell kraftsamling för elevers psykiska hälsa till beslutsfattare och specialitetsföreningar, dels planera för en konferens på temat. Arbetet ska ske skyndsamt och alla som kan bidra kan vara med.

Narrativ medicin – ny associerad förening till SLS

Fullmäktige beslutade att associera Svensk Förening för Narrativ Medicin till SLS. Föreningen vill ge plats åt patientens berättelse inom den evidensbaserade medicinen. I berättelsen framträder den person som drabbats av sjukdom. Patientmötet står alltid i centrum för rätt och effektiv vård.

SLS välkomnar nya ledamöter till nämnden

Ola Winqvist som ny ordförande i delegationen för medicinsk forskning och ledamot i nämnden
Ola är professor och överläkare i klinisk immunologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, med huvudfokus på sällsynta genetiska immunbristsjukdomar. Han är tidigare vice ordförande i SLS forskningsdelegation, och tidigare ordförande i svensk klinisk immunologisk förening.  

Hans Hjelmqvist som ny ordförande i delegationen för utbildning och ledamot i nämnden
Hans är professor i anestesi- och intensivvård vid Örebro universitet/universitetssjukhus samt vicedekan för den nya sexåriga läkarutbildningen vid Örebro universitet. Han var tidigare vice ordförande i SLS utbildningsdelegation och har en omfattande och mångårig verksamhet inom det pedagogiska området inom såväl grundutbildning, specialistutbildning som fortbildning inklusive pedagogisk forskning inom dessa områden.

Mikael Hoffmann som ny ledamot i nämnden
Mikael är specialist i klinisk farmakologi och infektionssjukdomar och disputerade 2006 inom riskkommunikation i hälso- och sjukvården vid avdelningen för medicin och vård, Linköpings universitet. Mikael är sedan 2007 chef för stiftelsen NEPI – nätverk för läkemedelsepidemiologi, inrättad av Sveriges riksdag och inom SLS är han ordförande för kommittén för läkemedelsfrågor.

Susanna Althini som ny ledamot i nämnden
Susanna är sedan cirka ett år specialist i allmänmedicin på vårdcentralen Visby Norr på Gotland. Sedan ST-tiden har hon engagerat sig för att förbättra förutsättningarna för utbildning och professionell utveckling inom allmänmedicin lokalt på Gotland, och nationellt via bland annat SFAMs fortbildningsprojekt.

Johan Dabrosin Söderholm som ny ledamot i nämnden
Johan är professor i kirurgi vid Linköpings universitet och överläkare i kolorektal kirurgi vid Universitetssjukhuset i Linköping, med kliniskt och akademiskt intresse framförallt inom inflammatorisk tarmsjukdom. Sedan 2012 är han verksam som dekanus vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Han är också medlem av Nationella styrgruppen för ALF-frågor och Vetenskapsrådets kommitté för kliniska studier.

Christina Bergh och Mikael Sandlund omvaldes som ledamot i nämnden respektive ordförande för delegationen för medicinsk etik och ledamot i nämnden.

Stort tack till Torbjörn Ledin, Karl Sallin och Patrik Vigren som avgår som ledamöter.

Peter Friberg och Marie Åsberg – SLS nya hedersledamöter

Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi vid Sahlgrenska akademin samt grundare och chef för SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation). Tidigare ordförande för SLS 2012-2013 samt i delegation för medicinsk forskning 2003-2008.

För att genom sitt djupa engagemang i SLS, sin forskning och läkargärning, bidragit till att lyfta vikten av en jämlik hälsa lokalt och globalt och medverkat till att läkarprofessionen i allt högre grad arbetar med global hälsa, prevention och insatser för ökad folkhälsa.

Marie Åsberg, professor emerita i psykiatri vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

För forskningsinsatser med stor betydelse inom diagnostik och behandling av depression, suicidalt beteende och utmattningssyndrom - med stor relevans för professionen och de drabbade patienterna.

SLS fokuserar på läkares kompetensutveckling

Fullmäktigemötet avslutades med en presentation av SLS nya och uppdaterade programverksamhet med åtta programkoncept för att möta behovet av utbildning och fortbildning i läkarkåren. SLS sektioner uppmanas delta och bidra med förslag på samarbeten och fortbildningsaktiviteter genom att kontakta SLS programkommitté på program@sls.se.

Läs mer om SLS programkoncept här >>


Stort tack till er alla!

Svenska Läkaresällskapet vill rikta ett stort tack till alla deltagare för en givande, inspirerande och positiv dag. Och ett särskilt tack till Olle Stendahl och Margareta Troein som var ordförande respektive vice ordförande under mötet.

Olle Stendahl och Margareta Troein.

Ingmari Skoglund, ledamot i SLS nämnd, Magnus Isacson, ny ordförande i SFAM samt Susann Asplund Johansson, SLS organisationssekreterare samt utredningsansvarig.

Karl Sallin, ledamot i SLS nämnd och Jonas Sjögreen, SFAM.

Maria Unenge- Hallerbäck, sektionen för barn- och ungdomspsykiatri och Britt-Marie Eriksson Sv. infektionsläkarföreningen.

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.