Fullmäktiges öppningstal 2019

Svenska Läkaresällskapets ordförande Britt Skogseid öppnade 2019 års fullmäktigemöte med ett brandtal som satte tonen för resten av dagen och som gjorde starkt intryck på deltagarna. Du kan ta del av talet i sin helhet nedan.

I dagens fragmentiserade sjukvård och vetenskapliga konferenser med sub-sub-sub-specialiserade ämnen ges i princip aldrig tillfälle till kraftsamling för läkarprofessionen som sådan. Svenska Läkaresällskapet är Sveriges enda arena som erbjuder möjlighet att samlas runt läkargärningen; Vår vetenskap och vår samlade kliniska erfarenhet.   

Vi som är här i dag representerar majoriteten av specialiteter i svensk sjukvård. Vi må vara superspecialister i vårt dagliga värv, men vi är alla framförallt läkare. Som legitimerade läkare uppbär vi privilegiet att få utöva medicin under strikt personligt ansvar.

Vi har alla klart för oss vad som är lege artis och anser i princip att sjukvård är ett moraliskt projekt och att medicinska behov skall styra våra prioriteringar.
Många känner dock stor frustration och hemlöshet i dagens sjukvård, där processmått och ekonomism råder vilket medfört att det blivit allt svårare att utöva yrket enligt fullgoda etiska principer.

I det rådande läget med hårt pressad sjukvård, personalflykt, stängda vårdplatser, är det oändligt viktigt att vi själva värnar läkargärningen. Vi ser redan att sjukvårdshuvudmän inte värnar oss. Tvärtom. Det pågår en avprofessionalisering.
Vissa säger då: Gå samman med läkarförbundet.

Men, vi är ingen fackförening. Ingen förhandlingspart. Inte heller en myndighet. Däri ligger vår styrka. Vi behöver aldrig kompromissa med våra ideal. Aldrig kohandla. Vi är ju en professionsförening som har att själva definiera vår profession. Ingen annan har ”rätt” att göra det. Sektionerna definierar det specifika innehållet i specialiteterna, medan SLS centralt och i delegationerna tar fram det generiska.  Just det faktum att vi är en obunden professionsföreningen som inte är en ”part”, utan snarare en Gral som härbärgerar essensen i läkarprivilegiet, är oerhört starkt. Jag tror att många kollegor runt om i landet inte till fullo förstår vidden av denna styrka. När Svenska läkaresällskapet höjer på ögonbrynen och påpekar att något inte är Lege artis då är det inte bra.

SLS vision är: Bästa möjliga hälsa för alla genom att värna läkarens vetenskapliga och kliniska excellens. Det är vår fasta övertygelse att läkarens excellens är avgörande för framgångsrik diagnostik och behandling av patienten. Vårdprogram och flöden hit och dit kan inte ersätta en excellent läkare.

För att försäkra oss om excellens arbetar vi med våra kärnvärden vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. När vi förhåller oss till sjukvårdspolitiska frågor och förslag om förändringar i sjukvårdsorganisationen så tar vi på SLS glasögonen; Är det här förslaget/förändringen till fylles vad gäller våra kärnvärden och vår vision. Är förslaget/förändringen i vår värderade riktning för att uppnå bästa möjliga hälsa för alla och värnar det läkarens vetenskapliga och kliniska excellens, till nytta för patienten?

Fullmäktige är Sällskapets högsta beslutande organ. Alla vi specialister här i dag har mandat att styra Sällskapet så att det blir precis så starkt som vi vill att moderskeppet skall vara. I en tid av fragmentisering och ”whats in it for me-tänk” vill jag vädja till er att tänka ansvarsfullt om sällskapets framtid. Sällskapet blir inte starkare än den svagaste länken. Och det vore ju väldigt tråkigt om det skulle vara just den här generationens läkare som rustade ner sin enda professionsförening i en tid när vi verkligen behöver den!

SLS har haft läkargärningen som motto i 200 år. Det står till och med i guldskrift i taket: Till vetenskapens fullkomnande genom inbördes meddelande av kunskaper och samlad erfarenhet till främjande af det vänskapliga förtroendet läkare emellan.

Härmed är förhandlingarna öppnade. Lycka till!

Britt Skogseid
Svenska Läkaresällskapets ordförande

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.