SILF webinar: Staten, professionen, folket och SKR - hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

SLS

Välkommen till ett webbaserat tvärvetenskapligt seminarium tisdagen den 9 mars kl 12.00-14.00 i samarbete mellan Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, Svenska Infektionsläkarföreningen och Svenska Läkaresällskapet.

Styrningen av vården har successivt blivit alltmer komplex och covid19-pandemin har synliggjort att det finns otydligheter och brister i statlig styrning och förvaltning av hälso- och sjukvården i Sverige vilket kan leda till ineffektivitet och felaktiga beslut. Riksrevisionen har också visat (Riksrevisionens rapport 2017:3) att staten allt mer förlitar sig på okonventionell styrning genom överenskommelser med olika aktörer som till exempel Sveriges kommuner och regioner (SKR). Trots att SKR är en intresseorganisation som värnar regionernas intressen, agerar och betraktas SKR alltmer myndighetslikt. SKR omfattas dock inte av samma insyn, reglering och möjlighet till utkrävande av ansvar som myndigheter. Statlig styrning genom SKR följer varken förvaltningsrätt eller regeringsform. Samtidigt har expertkunskap och professionell kunskap på myndighetsnivå succesivt utarmats och det saknas idag ofta relevant kunskap internt inom myndigheter som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg som därför i många frågor måste förlita sig på externa experter. Detta sammantaget har ökat SKR:s inflytande och minskat medborgarnas insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande. SKR:s nya roll och påverkan är ofullständigt beforskad och det är därför angeläget att ämnet problematiseras.
Till detta kommer att möjligheterna till ett demokratiskt ansvarsutkrävande via valen till regionerna är begränsade. Väljarnas kunskaper om och intresset för regionpolitik är så pass låg att ett meningsfullt ansvarsutkrävande via de allmänna valen är svårt att få till stånd.  Regionvalet tenderar att bli ett bortglömt val eftersom det i Sverige sker samtidigt med kommun- och riksdagsvalen. Detta drabbar naturligtvis också det demokratiska ansvarsutkrävandet av SKR då dess politiska ledning är indirekt utsedd. Samtidigt ligger sjukvårdsfrågor högt på dagordningen hos väljarkåren men större delen av debatten om dessa frågor sker på den nationella nivån.
God samhällsstyrning (”good governace”) kännetecknas av en balans mellan råd och synpunkter från profession och experter med demokratisk insyn och möjlighet för politiker att göra välavvägda val. Vår mening är att det system som utvecklats i Sverige i många delar misslyckas med detta i hanteringen av corona-pandemin och att det finns stor anledning att ifrågasätta den starka roll som en intresseförening av SKR:s karaktär har fått.

Vi kommer under detta seminarium belysa dessa frågor och föra en dialog kring de problem och möjligheter vi identifierat. Seminariet inleds med tre korta presentationer och följs av ett vetenskapligt samtal med möjlighet för deltagarna att ställa frågor.

Program

Inledande presentationer kl 12.00-13.00
Moderator: Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen

Professionsföreträdares erfarenhet av statlig och regional styrning av vården
Helena Rexius, tidigare verksamhetschef, överläkare, sjukhusstrateg med ansvar för nationell högspecialiserad vård, och Magnus Gisslén, professor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad kännetecknar god samhällsstyrning (”good governace”)?
Jon Pierre professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Vilka är riskerna för det ”sociala kontraktet” med den nuvarande ordningen?
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet

Paneldiskussion med föredragshållare och inbjudna gäster (kl 13.00-14.00)
Moderator: Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen

Medverkande: Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet, Jon Pierre professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet,  Lena Dillner, verksamhetschef, Karolinska Universitetssjuhuset, Karin Pukk Härenstam, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kvalitetsdelegation, David Feltenius, docent i statsvetenskap, Umeå Universitet, Lena Marcusson, professor emerita i förvaltningsrätt, Uppsala Universitet, Louise Bringselius, Docent, Företagsekonomiska Institutionen, Lunds Universitet, Helena Rexius, tidigare verksamhetschef, överläkare, sjukhusstrateg  med ansvar för nationell högspecialiserad vård, och Magnus Gisslén, professor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diskussionsämnen:

  • Vilka är riskerna med ”okonventionell” statlig styrning av hälso- och sjukvården och SKR:s stora inflytande i styrningen och utförandet?
  • Vad skiljer statlig styrning av hälso- och sjukvård i de nordiska länderna?
  • Vad är orsaken till myndigheternas försvagade ställning? Hur kan den professionella kompetensen stärkas på myndighetsnivå med bibehållen demokratisk insyn och politisk påverkansmöjlighet?
  • Vilken roll spelar det regionala självstyret och det stora antalet regioner? Hur väl fungerar det demokratiska systemet med regionalval för att utkräva ansvar?
  • Hur återställer vi en god samhällsstyrning (”good governance”)  i den svenska hälso- och sjukvården?
  • Frågor från deltagarna.

Varmt välkomna!

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet och Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen

TID: Tisdagen den 9 mars kl 12.00-14.00 på Zoom
ANMÄLAN & LÄNK TILL MÖTET: https://zoom.us/webinar/register/WN_5q564CjpRciwQCZMQtrhRA
ARRANGÖR: Svenska Infektionsläkarföreningen och Statsvetenskapliga Institutionen Göteborgs Universitet i samarbete med Svenska Läkaresällskapet

Om du har frågor angående seminariet kontakta SLS projektledare för programverksamheten via epost: sophie.palmquist-klockhoff@sls.se

På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.