Nominera pristagare

SLS

En av Svenska Läkaresällskapets uppgifter är att stimulera forskning och utveckling inom det medicinska området. För att uppmuntra nyetablerade forskare delar vi ut, efter ansökan, forskningsbidrag, post doc-stipendier och resebidrag. Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verksamhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar delar vi ut priser och medaljer.

För att vi ska få kännedom om forskare ur den senare gruppen behöver vi din hjälp att nominera någon som du tycker är värd ett pris eller en medalj.
Hjälp oss att hitta rätt mottagare. Ta din chans och nominera en forskande arbetskamrat, kollega eller vän till något av Läkaresällskapets priser. Eller uppmuntra dem till att skicka in ett tävlingsbidrag till någon av de fonder som belönar otryckta artiklar.

Välkommen med ditt förslag till prismottagare senast den 1 mars 2019 till annie.melin@sls.se


2019 delas följande priser ut:

Jubileumspriset och SLS sekelmedalj i silver
(150.000 kr)
Belönar värdefulla, av svenska medborgare, författade skrifter över ämnen tillhörande det medicinska forskningsområdet. Priset avser de fem senaste årens arbete och publikationer.
Sänd in ditt förslag tillsammans med:
- en kort motivering varför den nominerade bör komma ifråga som mottagare av priset,
- lista max fem arbeten från de fem senaste åren och bifoga en motivering för vart och ett av dem som beskriver arbetets kvalitet och betydelse.
- ett CV på den nominerade
Läs mer >>

 

Bengt Winblads pris (150.000 kr)
För goda insatser inom neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar och Alzheimerforskning.


Alvarengas pris (50.000 kr)
Priset belönar "värdefulla av svenska medborgare författade, till tävlan inlämnade otryckta artiklar över ämnen tillhörandet det medicinska forskningsområdet". Tävlingsskrift ska sändas i tre exemplar tillsammans med valspråk och förseglad namnsedel (kuvert) senast den 1 mars till SLS, A. Melin, Box 738, 101 35 Stockholm.
Läs mer >>


Ingvarpriset
(30.000 kr)
Delas ut för goda insatser inom klinisk neuro-vetenskap (pristagare föreslås av en särskild priskommitté).
Läs mer >> 


Erna Ebelings pris (35.000 kr)
Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik.
Läs mer>>


Hippokratespriset (10.000 kr)
Priset tilldelas den som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksam och aktiv i undervisning samt en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Det delas ut av Svenska Läkaresällskapet sedan 2003. Udda år går priset till en man. Känner du någon läkare som passar in på de här kriterierna? Mejla personens namn, ditt eget namn och kontaktuppgifter (till båda) samt kontaktuppgifter på en referens. Priset och Clarence Blomquist-medaljen i silver, delas ut efter förslag från SLS Delegation för medicinsk etik. Välkommen med förslag till mottagare av priset senast den 1 maj!
Mer information: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75


Hambergers pris (25.000 kr)
Belönar framstående vetenskapliga insatser till yngre forskare inom otorhinolaryngologi.
Läs mer >>

 

Ellis och Ivar Janzons pris (70.000 kr)
Priset belönar vetenskaplig forskning inom dermatologins och venereolgins område.
Läs mer >>


Lennmalms pris (25.000 kr)
Priset har till ändamål att främja yngre forskares förtjänstfulla arbeten över ämnen, tillhörande det neurologiska, försäkringsmedicinska eller syfilidologiska forskningsområdet.
Läs mer >>


Bengt I Lindskogs språkpris
(30.000 kr)
Priset främjar medicinsk språkvård. SLS Språkkommitté lägger fram förslag på enskild person eller organisation som befunnits mest lämplig.
Läs mer>>


Oscar Medins Pris (25.000 kr)
Priset belönar värdefulla, av inländska ledamöter av Svenska Läkaresällskapet författade arbeten i pediatrik.
Läs mer >>

Reuterskiölds pris (40.000 kr)
Belönar värdefulla, av svenska medborgare författade arbeten i kirurgi.
Läs mer >>

Translationella Forskningspriset
(100.000 kr)
Delas ut av SLS Forskningsdelegation

Bästa vetenskapliga projektansökan
(100.000 kr)
Delas ut av SLS Forskningsdelegation