Sverige ansluts till Choosing Wisely International genom SLS arbete med Kloka Kliniska Val

Efter att Svenska Läkaresällskapets (SLS) projekt med att implementera Kloka Kliniska Val i svensk hälso- och sjukvård rullat i gång ordentligt har SLS tagit nästa steg och anslutit sig till det internationella samarbetet kring Choosing Wisely.

Detta är ett internationellt samarbete mellan organisationer i över 25 länder runt om i världen och samarbetet administreras av Choosing Wisely Canada och syftet är att kunna ta del av erfarenheter från olika länder. Redan i höstas deltog representanter från SLS arbetsgrupp för Kloka Kliniska Val på den internationella konferensen som då hölls i Oslo. I oktober är det dags för nästa konferens – denna gång i Barcelona – och även då kommer SLS att delta med representanter från arbetsgruppen.

– För att kunna ansluta sig till den internationella organisationen så måste varje land ställa sig bakom de sex grundläggande principerna för Choosing Wisely. Dessa är desamma som vi har fastslagit för Kloka Kliniska Val, så det var en enkel sak för oss att uppfylla, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

Sex grundläggande principer:

  1. Arbetet ska ledas av kliniskt verksamma läkare och inte tas över av politiker och sjukvårdens finansiärer/huvudmän. Detta är viktigt för att skapa ett förtroende bland läkare och patienter.
  2. Huvudinriktningen ska vara väldigt tydlig mot vårdkvalitet och skademinimering, snarare än besparingar.
  3. Patientfokus och patientmedverkan är väsentliga delar i arbetet. Särskilt fokus läggs på kommunikationen mellan läkare och patient.
  4. Arbetet ska byggas på evidens. En ständig uppdatering av det vetenskapliga stödet för vårdåtgärder måste ske för att säkra tillförlitligheten.
  5. Multiprofessionalitet är en avgörande faktor. I de fall det är möjligt ska samtliga vårdprofessioner inkluderas i arbetet.
  6. Transparens! De metoder som används för att identifiera lågvärdevård måste vara offentliga eventuella jävssituationer ska också offentliggöras.

– Genom att ansluta oss till Choosing Wisely kan vi hämta inspiration och hjälp från våra internationella kollegor i vårt fortsatta arbete med att implementera Kloka Kliniska Val nationellt, säger Martin Serrander, ordförande för SLS arbetsgrupp Kloka Kliniska Val.

Läs mer om Kloka Kliniska Val