På väg mot en bättre och mer jämlik hälsa

Svenska Läkaresällskapet (SLS) lanserar rapporten ”På väg mot bättre och mer jämlik hälsa” som sammanfattar arbetet inom Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt. Projektet har pågått sedan 2012 på uppdrag av Socialstyrelsen.

Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar inom hälso- och sjukvården för att implementera de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Arbetet har varit mycket framgångsrikt bland vårdens professioner.

– Projektets långsiktiga målsättning är att preventionsarbete och stöd för hälsosamma levnadsvanor ska bli en naturlig och viktig del av läkares arbete inom hälso- och sjukvården där det är relevant, säger Anna Kiessling, projektledare för SLS Levnadsvaneprojekt.

Rapporten På väg mot bättre och mer jämlik hälsa summerar arbetet mellan åren 2012-2018. Den redovisar lärdomar och visar vägen framåt i arbetet med läkares vetenskapligt grundade arbete med prevention och levnadsvanor.

– För att lyckas med ett så här djupgående och komplext förändringsarbete inom hälso- och sjukvården måste vi involvera de viktigaste krafterna som driver arbetet framåt, nämligen hälso- och sjukvårdens professioner, säger Anna Kiessling.


Sex framgångsfaktorer för lyckat arbete med prevention och hälsosamma levnadsvanor:

1. Professionsdrivna Levnadsvaneprojekt skapar engagemang och resultat ute i vårdorganisationerna.

2. Basera allt professionellt levnadsvanearbete på vetenskaplig grund: Om hälsosamma levnadsvanors preventiva och behandlande effekter. Om vilka metoder som stödjer hälsosamma levnadsvanor och skapar jämställda förutsättningar för individer, grupper och befolkningen.

3. Ha tilltro till den egna förmågan för att en varaktig förändring ska komma till stånd.

4. Integrera levnadsvanefrågor i redan existerande vårdprocesser, förankrade i aktuell sjukdomsgrupps symtombild, patofysiologi och behandling.

5. Synliggör positiva effekter om levnadsvanor förbättras som till exempel minskad komplikationsrisk vid rök- och alkoholfri operation.

6. Prioritera insatser tidigt i livet och i grupper med hög risk för ohälsa (socioekonomiskt utsatta grupper, personer med låg utbildning, funktions variationer, språk- och kulturella hinder).

Läs & ladda ned rapport

För frågor kontakta
Anna Kiessling, projektledare 070-484 62 31
Lilian Lindberg, projektkoordinator 08-440 88 93 (073-376 30 00)