Stark för kirurgi – stark för livet

Stark för kirurgi – Stark för livet är Svenska Läkaresällskapet projekt med främsta syfte att öka patientsäkerheten vid operation genom intervention mot ohälsosamma levnadsvanor, samt att minska risken för framtida sjukdom genom att stödja bibehållandet av goda levnadsvanor.

Stark för kirurgi – Stark för livet är Svenska Läkaresällskapet projekt med främsta syfte att öka patientsäkerheten vid operation genom intervention mot ohälsosamma levnadsvanor, samt att minska risken för framtida sjukdom genom att stödja bibehållandet av goda levnadsvanor.

När det gäller operation är ett komplikationsfritt förlopp många gånger helt avgörande för ett lyckosamt resultat. Det finns tydlig evidens för att ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi. Det som varit mindre känt och mindre utnyttjat för att öka patientsäkerheten är tidsbegränsade interventioner i samband med kirurgi.

Vi publicerar nu den senaste metaanalysen (Professor Hanne Tönnesen) över betydelsen av rök- och alkoholuppehåll 4-8 veckor i samband med kirurgi, något som kan halvera antalet komplikationer.

En enkätundersökning till Sveriges ortoped- gynekologi- och kirurgkliniker 2015 visade att 80-90 % arbetar med rökfri operation. När det gäller alkohol så var bara en fjärdedel aktiva.

Du kan nu ta del av den evidens som finns från arbetet. Vi vänder oss till både läkare och andra professioner, till de som är involverade i samband med operation men också de som remitterar eller följer upp patienterna.

Vi vill gärna ta med goda exempel från arbetet med levnadsvanor vid kirurgi från olika delar av landet och från olika specialiteter.

Om du känner att du vill stödja arbetet var vänlig kontakta; lilian.lindberg@sls.se

Det gäller både om du tror dig ha ett gott exempel du vill att vi ska publicera eller om du på annat sätt vill bidra till arbetet.

Om vi stödjer varandra kan patientsäkerheten öka vid operation och den kunskap som finns implementeras i praktisk sjukvård.

Stockholm mars 2017

Roger Olsson
Projektledare - Stark för kirurgi, stark för livet