Alkoholfri operation – förslag till patientmaterial

Att minska risken för komplikationer vid operation är en målsättning vid all kirurgi. Rökstopp är redan en etablerad rutin inför operation. Att alkoholkonsumtion kan medföra en riskökning vid kirurgi har tydligt visats. Den goda effekten av alkoholstopp för att minska komplikationsrisker har visats i flera randomiserade studier. SLS upprop tillsammans med 8 olika kirurgiska föreningar och svensk anestesiologisk förening i DN debatt fick positivt gensvar. Vi avser nu att tillsammans med de som undertecknat skrivelsen gå vidare med att öka kunskapen om vikten av att vara alkoholfri inför operation och kunskapen om vilka rutiner som krävs.

Förslag till patientmaterial

I projektgruppen har vi tagit fram förslag till patientinformation. Materialet får/bör anpassas till vad som gäller lokalt.

Antalet personer med riskbruk av alkohol beräknas vara 16 % (16-84 år) eller ca 1 miljon.

Påtaglig riskökning sker vid hög konsumtion samtidigt som man inte känner till någon säker nedre gräns där alkoholkonsumtion blir riskfri inför operation. Riskbruk har länge beskrivits som mer än 9 standardglas/vecka för kvinnor och mer än 14 standardglas/vecka för män. Alkoholstopp 4 veckor innan kirurgi kan påtagligt minska risken för komplikation. Levnadsvaneprojektets enkätundersökning riktad till svenska kliniker inom ortopedi/kirurgi/gynekologi 2015 visade att det bara 25 % som hade en rutin för alkohol vid operation. Olika rutiner eller inga rutiner alls varierar mellan kliniker/landsting/regioner. Patientinformation om alkohol inför kirurgi saknas i flera fall.

Vi har valt att behålla beskrivningen riskbruk som 9/14 standardglas per vecka på grund av att den är mest brukad och väl känd. Att använda en definierad nivå för riskbruk relaterat till komplikationsrisk vid operation kan diskuteras, men låg konsumtion innebär i vart fall liten riskökning.
Tiden för alkoholstopp beskrivs som 4 veckor. I senaste Cochranerapporten november 2018 (Egholm et al. Perioperative alcohol cessation intervention for postoperative complications) om intervention för alkoholstopp vid kirurgi beskrivs hur man brukat 4-8 veckors intervention för högkonsumenter.

Vi tar gärna emot synpunkter rörande materialet.

Roger Olsson
Projektledare stark för kirurgi -stark för livet, Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojektet
Lilian Lindberg, lilian.lindberg@sls.se
Projektkoordinator, Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojektet