Vikten av hälsosamma levnadsvanor inför operation

Ta del av vårt arbete för hälsosamma levnadsvanor inför operation. Det finns tydlig evidens för att ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi. När det gäller operation är ett komplikationsfritt förlopp många gånger helt avgörande för ett lyckosamt resultat. Det som varit mindre känt och mindre utnyttjat för att öka patientsäkerheten är att redan tidsbegränsade interventioner i samband med kirurgi har god effekt.

Webinar torsdagen den 8 december kl. 15.30-17.15 på zoom: Levnadsvanor inför operation    –prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

Se inspelningen

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder in till webinar på Zoom den 8 december kl. 15.30 – 17.15.

Under detta webinar lyfter vi möjligheten att förbättra patientens förutsättningar för en komplikationsfri operation genom prehabilitering. Tiden inför operation skall vara en förberedelsetid och inte en väntetid,
särskilt gäller detta den sköra, sårbara och äldre patienten inför operation.

Moderator: Roger Olsson, överläkare ortopedi, projektledare Stark för kirurgi – stark för livet

Medverkande: Olle Ljungqvist, professor i kirurgi, Örebro och internationell president ERAS, Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå, Elisabet Rothenberg, biträdande professor, Kristianstad och ordförande SWESPEN,
Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, Göteborg, Hanne Tönnesen, professor, bitr. överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief


Prestigefyllt kirurgipris till Olle Ljungqvist

 

ISS/SIC Prize 2022 from the Société Internationale de Chirurgie delas ut vartannat år. Sist en svensk fick priset var 1973. Olle Ljungqvist och hans forskarlag har under mer än 20 års tid arbetat med att utveckla metoder för att förbättra vården vid omfattande operationer. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp, där olika professioner inom vården arbetar tillsammans för att nå ett bättre resultat. Insatser före, under och efter operationen ingår i det vetenskapligt utarbetade programmet, skriver Örebro universitet på sin hemsida
Priset går till den kirurg i världen som har publicerat det mest anmärkningsvärda och användningsbara forskningsresultatet. Medaljen tilldelas Olle Ljungqvist personligen, men han framhåller insatserna från alla de forskare som under åren har arbetat med projektet.
Metoderna från projektet ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) sprids nu över världen. Förutom att man ökar patientsäkerheten och att patienterna slipper lidande efter sina operationer, gör det att sjukhusen kan ta hand om fler patienter och kortar vårdköerna.

- Roger Olsson, projektledare för Stark för kirurgi – Stark för livet som är en del av Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt berättar att projektet hade förmånen att ha Olle Ljungqvist som huvudföreläsare under ett seminarium, om levnadsvanor i samband med operation, hösten 2021.
 
Olle Ljungqvist publicerade i början av 2022 en artikel med två medförfattare om prehabilitering i British Journal of Anaesthesia, 128 (3): 434-448 (2022).
Läs här:
Prehabilitation, enhanced recovery after surgery, or both? A narrative Review

Chelsia Gillis1, *, Olle Ljungqvist2 and Francesco Carli1 1 Department of Anesthesia, McGill University Health Center, Montreal, QC, Canada and 2 Faculty of Medicine and Health, School of Health and Medical Sciences, Department of Surgery, Orebro University, € Orebro, Sweden € *Corresponding author. E-mail: chelsia.gillis@mcgill.ca


Kunskapsstöd levnadsvanor - Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso och sjukvård, Sveriges regioner i samverkan - Levnadsvanor inför operation


Ett nationellt nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling är framtaget. Levnadsvanor vid operation finns i ett eget avsnitt i dokumentet samt kan ses i inspelningen av ett webinar, Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – inför operation, från 2022-04-27.

Länk till SKRs webb och Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling samt  Webinar: Nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor


Webinar - Levnadsvanor inför operation

Den 23 november, 2021 höll SLS Levnadsvaneprojekt, Stark för kirurgi – stark för livet ett webinar om levnadsvanor inför operation som handlar om preoperativ optimering.

Se webinariet

Medverkande: Olle Ljungqvist, professor i kirurgi, Örebro och internationell president ERAS
Sandy Jack, anestesiolog och professor i prehabilitering, Southampton, England
Fredrik Gustavsson-Bergvall, Leg. Dietist, Uppsala
Hanne Tönnesen, professor, bitr. överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief

Moderatorer: Roger Olsson, överläkare ortopedi och projektledare Stark för kirurgi – stark för livet och Tönu Saartok, överläkare ortopedi

PROGRAM
Presentation av ERAS, Enhanced recovery after surgery. ERAS är ett initiativ för global kirurgisk kvalitetsförbättring som varit framgångsrikt.
 Aktuell forskning avseende fysisk aktivitet och nutrition inför operation.
Behandling av cancerpatienters undernäring inför operation – hur gör man i praktiken?
Metaanalys om betydelsen av de fyra levnadsvanorna; rökning, alkohol, nutrition och fysisk aktivitet inför operation.

Tiden inför en operation ska vara en förberedelsetid och inte en väntetid. Ett samlat grepp om alla levnadsvanor inför operation som en del av multimodal prehabilitering ska vara en naturlig del av hälso- och sjukvården.

Rekommenderad läsning om nutrition inför kirurgi:

På hemsidan för ESPEN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

ESPEN Guidelines & Consensus Papers

ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgeryLäs här>>

Arved Weimann, Marco Braga, Franco Carli, Takashi Higashiguchi, Martin Hübner, Stanislaw Klek, Alessandro Laviano, Olle Ljungqvist, Dileep N Lobo, Robert G Martindale, Dan Waitzberg, Stephan C Bischoff, Pierre Singer

Clinical Nutrition 40 (2021) 4745-4761

Alkoholfri operation - del 1

SLS Levnadsvaneprojekt och Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerade den 18 november en webbaserad utbildning om Alkohol inför operation.
Vid det första mötestillfället presenterades hur alkoholkonsumtionen ser ut i Sverige, patofysiologi, riskökning vid alkoholbruk, resultat av alkoholstopp och i vilken grad arbetet är implementerat inom opererande kliniker.
Se inspelningen från dagen här

Alkoholfri operation - del 2

Vid det andra mötestillfället den 3 december 2020 kl. 16.00-17.30 kommer vi att gå igenom olika vårdprogram, hur screening sker, ta del av patienter och personals upplevelser av samtal om alkohol inför operation, hur man kan arbeta med patienter som har ett beroende.
Se inspelningen från dagen här

Alkoholfri operation – förslag till patientmaterial

Att minska risken för komplikationer vid operation är en målsättning vid all kirurgi. Rökstopp är redan en etablerad rutin inför operation. Att alkoholkonsumtion kan medföra en riskökning vid kirurgi har tydligt visats. Den goda effekten av alkoholstopp för att minska komplikationsrisker har visats i flera randomiserade studier. SLS upprop tillsammans med 8 olika kirurgiska föreningar och svensk anestesiologisk förening i DN debatt fick positivt gensvar. Vi avser nu att tillsammans med de som undertecknat skrivelsen gå vidare med att öka kunskapen om vikten av att vara alkoholfri inför operation och kunskapen om vilka rutiner som krävs. I projektgruppen har vi tagit fram förslag till patientinformation. Materialet får/bör anpassas till vad som gäller lokalt.

Läs mer

Exempel på personalinformation

Exempel på personalinformation avseende rök-och alkoholfri operation i Region Stockholm hittar du här https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/personalinfo_rok-o-alkoholfri-operation.pdf