Vikten av hälsosamma levnadsvanor inför operation

Ta del av vårt arbete för hälsosamma levnadsvanor inför operation. Det finns tydlig evidens för att ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi. När det gäller operation är ett komplikationsfritt förlopp många gånger helt avgörande för ett lyckosamt resultat. Det som varit mindre känt och mindre utnyttjat för att öka patientsäkerheten är att redan tidsbegränsade interventioner i samband med kirurgi har god effekt.

Webinar - Levnadsvanor inför operation

Den 23 november, 2021 höll SLS Levnadsvaneprojekt, Stark för kirurgi – stark för livet ett webinar om levnadsvanor inför operation som handlar om preoperativ optimering.

Se webinariet

Medverkande: Olle Ljungqvist, professor i kirurgi, Örebro och internationell president ERAS
Sandy Jack, anestesiolog och professor i prehabilitering, Southampton, England
Fredrik Gustavsson-Bergvall, Leg. Dietist, Uppsala
Hanne Tönnesen, professor, bitr. överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief

Moderatorer: Roger Olsson, överläkare ortopedi och projektledare Stark för kirurgi – stark för livet och Tönu Saartok, överläkare ortopedi

PROGRAM
Presentation av ERAS, Enhanced recovery after surgery. ERAS är ett initiativ för global kirurgisk kvalitetsförbättring som varit framgångsrikt.
 Aktuell forskning avseende fysisk aktivitet och nutrition inför operation.
Behandling av cancerpatienters undernäring inför operation – hur gör man i praktiken?
Metaanalys om betydelsen av de fyra levnadsvanorna; rökning, alkohol, nutrition och fysisk aktivitet inför operation.

Tiden inför en operation ska vara en förberedelsetid och inte en väntetid. Ett samlat grepp om alla levnadsvanor inför operation som en del av multimodal prehabilitering ska vara en naturlig del av hälso- och sjukvården.

Rekommenderad läsning om nutrition inför kirurgi:

På hemsidan för ESPEN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

ESPEN Guidelines & Consensus Papers

ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgeryLäs här>>

Arved Weimann, Marco Braga, Franco Carli, Takashi Higashiguchi, Martin Hübner, Stanislaw Klek, Alessandro Laviano, Olle Ljungqvist, Dileep N Lobo, Robert G Martindale, Dan Waitzberg, Stephan C Bischoff, Pierre Singer

Clinical Nutrition 40 (2021) 4745-4761

Alkoholfri operation - del 1

SLS Levnadsvaneprojekt och Stark för Kirurgi – Stark för livet arrangerade den 18 november en webbaserad utbildning om Alkohol inför operation.
Vid det första mötestillfället presenterades hur alkoholkonsumtionen ser ut i Sverige, patofysiologi, riskökning vid alkoholbruk, resultat av alkoholstopp och i vilken grad arbetet är implementerat inom opererande kliniker.
Se inspelningen från dagen här

Alkoholfri operation - del 2

Vid det andra mötestillfället den 3 december 2020 kl. 16.00-17.30 kommer vi att gå igenom olika vårdprogram, hur screening sker, ta del av patienter och personals upplevelser av samtal om alkohol inför operation, hur man kan arbeta med patienter som har ett beroende.
Se inspelningen från dagen här

Alkoholfri operation – förslag till patientmaterial

Att minska risken för komplikationer vid operation är en målsättning vid all kirurgi. Rökstopp är redan en etablerad rutin inför operation. Att alkoholkonsumtion kan medföra en riskökning vid kirurgi har tydligt visats. Den goda effekten av alkoholstopp för att minska komplikationsrisker har visats i flera randomiserade studier. SLS upprop tillsammans med 8 olika kirurgiska föreningar och svensk anestesiologisk förening i DN debatt fick positivt gensvar. Vi avser nu att tillsammans med de som undertecknat skrivelsen gå vidare med att öka kunskapen om vikten av att vara alkoholfri inför operation och kunskapen om vilka rutiner som krävs. I projektgruppen har vi tagit fram förslag till patientinformation. Materialet får/bör anpassas till vad som gäller lokalt.

Läs merFörslag till Patientmaterial

Exempel på personalinformation

Exempel på personalinformation avseende rök-och alkoholfri operation i Region Stockholm hittar du här https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/halsoframjande-arbete/personalinfo_rok-o-alkoholfri-operation.pdf