Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Hälso- och sjukvården bör förebygga sjukdomar genom att stödja personer att förändra ohälsosamma levnadsvanor. De nationella riktlinjerna ger rekommendationer om åtgärder vid ohälsosamma levnasvanor. Riktlinjerna betonar särskilt vikten av åtgärder för att stödja riskgrupper att förändra ohälsosamma levnadsvanor. De riskgrupper som rekommendationerna fokuserar på inkluderar vuxna med särskild risk, t.ex. på grund av sjukdom eller social sårbarhet, vuxna som ska genomgå en operation, barn och unga samt gravida. Dock är det viktigt att hälso- och sjukvården inte bortser från behovet av råd och stöd att förändra levnadsvanor även hos vuxna generellt. Rekommendationerna riktar sig genomgående till både kvinnor och män.