Stark för kirurgi – stark för livet

Stark för kirurgi – Stark för livet är SLS projekt med främsta syfte att öka patientsäkerheten vid operation genom intervention mot ohälsosamma levnadsvanor, samt att minska risken för framtida sjukdom genom att stödja bibehållandet av goda levnadsvanor.

När det gäller operation är ett komplikationsfritt förlopp många gånger helt avgörande för ett lyckosamt resultat. Det finns tydlig evidens för att ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi. Det som varit mindre känt och mindre utnyttjat för att öka patientsäkerheten är tidsbegränsade interventioner i samband med kirurgi.

Ta del av den evidens som finns från arbetet

Vi vänder oss till både läkare och andra professioner, till de som är involverade i samband med operation men också de som remitterar eller följer upp patienterna.


Att göra, att inte göra; rökfri & alkoholfri operation


Rökning, alkohol & operationskomplikationer


Vilka komplikationer?


Bakomliggande mekanismer


Effekter av intervention


Effekt på komplikationer


Effekt på levnadsvanor på sikt


Hela rapporten  "Stark för kirurgi - stark för livet"


Bidra med goda exempel
Om du har ett gott exempel från arbetet med levnadsvanor vid kirurgi du vill att vi ska publicera eller om du på annat sätt vill bidra till arbetet kontakta:

Lilian Lindberg
Projektkoordinator
lilian.lindberg@sls.se