Levnadsvanor inför operation

Det finns tydlig evidens för att ohälsosamma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband med kirurgi. När det gäller operation är ett komplikationsfritt förlopp många gånger helt avgörande för ett lyckosamt resultat. Det som varit mindre känt och mindre utnyttjat för att öka patientsäkerheten är att redan tidsbegränsade interventioner i samband med kirurgi har god effekt.

Ta del av vårt arbete för hälsosamma levnadsvanor inför operationWebbinar: Levnadsvanor inför operation

Innehållet denna gång fokuserade bland annat på effekter på postoperativa komplikationer av kombinerad prehabilitering inriktad på
samexisterande rökning, undernäring, fetma, alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet. Presentation av resultaten från en systematisk översikt och metaanalys av randomiserade studier (4 december 2023).

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling

Levnadsvanor vid operation finns i ett eget avsnitt i dokumentet : Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – inför operation (Version 4, 2023-05-25)


Webbinar: Levnadsvanor inför operation    –prehabilitering av sköra, sårbara och äldre

Under detta webinar lyftes möjligheten att förbättra patientens förutsättningar för en komplikationsfri operation genom prehabilit ering. Tiden inför operation skall vara en förberedelsetid och inte en väntetid, särskilt gäller detta den sköra, sårbara och äldre patienten inför operation (8 december 2022). 


Webbinar - Levnadsvanor inför operation

Ett webinar om levnadsvanor inför operation som handlar om preoperativ optimering (Stark för Kirurgi - stark för livet, 23 november, 2021).
Rekommenderad läsning om nutrition inför kirurgi:
ESPEN Guidelines & Consensus Papers
ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery


Alkoholfri operation - del 1

En webbaserad utbildning om Alkohol inför operation. Vid det första mötestillfället presenterades hur alkoholkonsumtionen ser ut i Sverige, patofysiologi, riskökning vid alkoholbruk, resultat av alkoholstopp och i vilken grad arbetet är implementerat inom opererande kliniker (18 november 2020).


Alkoholfri operation - del 2

Vid det andra mötestillfället gick vi igenom olika vårdprogram, hur screening sker, ta del av patienter och personals upplevelser av samtal om alkohol inför operation, hur man kan arbeta med patienter som har ett beroende (3 december 2020).


Alkoholfri operation – patientmaterial (under revidering).

Den goda effekten av alkoholstopp för att minska komplikationsrisker vid operationer har visats i flera randomiserade studier. SLS upprop tillsammans med åtta olika kirurgiska föreningar och Svensk Anestesiologisk Förening i DN debatt fick positivt gensvar. Projektgruppen har tagit fram förslag till patientinformation. 


Exempel på personalinformation

Exempel på personalinformation avseende rök-och alkoholfri operation i Region Stockholm.


Enkätresultat - Levnadsvanor inför operation

2015 genomförde Levnadsvaneprojektet, Stark för kirurgi - stark för livet. en enkätundersökning med syftet att ta reda på: "Hur patientarbetet rörande levnadsvanor inför kirurgi ser ut". En uppföljande enkät gjordes 2020.