Guldkorn – levnadsvanor & psykisk ohälsa

Skriften ”Guldkorn” (togs fram 2017 och reviderades 2020) är ett verktyg, för läkare och annan vårdpersonal, vid kontakter med patienter med psykiatrisk sjukdom eller psykisk ohälsa. I och med att skriften fungerat så väl i arbetet med hälsosamma levnadsvanor föddes idén om att utforma en version riktad till patienter och närstående.

Ladda ned foldern Guldkorn 

Guldkorn för professionen (2020)

Guldkorn för alla/patientversion (2021)

Guldkorn för alla/patientversion eng (2022)

Målgruppen för professionsversionenGuldkorn (2020), är framför allt läkare i första hand inom psykiatri, allmänmedicin och företagshälsovård, men materialet kan användas av andra yrkeskategorier och inom andra vårdområden.

Målgruppen för patientversionenGuldkorn för alla (2021), är patienter som har aktuell psykisk ohälsa och med behov av stöd för att uppnå och bibehålla hälsosamma levnadsvanor. Även närstående till patienten är målgrupp för patientversionen. Skriften finns även översatt till engelska
Grains of Gold (2022).

Ambitionen är inte att ersätta befintliga publikationer eller annat stöd vid implementering; eller att vara en fullständig guide vid råd om exempelvis tobaksstopp eller fysisk aktivitet på recept. (FaR). Här hänvisas till andra källor och dessa finns delvis också under rubriken ”Inventering & mer info”, som återkommer vid de fyra levnadsvanorna i foldern. Manualerna har utarbetats inom ramen för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt som på uppdrag av Socialstyrelsen syftar till att implementera de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande  metoder.

Beställ foldern Guldkorn

Version