Levnadsvaneprojektet

Var med och engagera dig! Hälsosamma levnadsvanor har i samhällsdebatten och media blivit alltmer uppmärksammade.

Enligt Socialstyrelsen har hälften av alla kvinnor och 65 procent av alla män minst en ohälsosam levnadsvana och minst 20 procent av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen tog därför 2011 fram riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Hälsofrämjande förhållningssätt ska vara en självklar del i all vård och behandling. Alla som kommer i kontakt med vården ska erbjudas råd och stöd om de har ohälsosamma levnadsvanor.

Levnadsvaneprojektet initierades 2011 av Socialdepartementet via Socialstyrelsen. En andra fas inleddes hösten 2015. Projektledare är Anna Kiessling, projektkoordinator Lilian Lindberg.

Projektledare 
Anna Kiessling
anna.kiessling@ki.se

SLS kansli
Lilian Lindberg (projektkoordinator)
lilian.lindberg@sls.se
0733-765 300