Vikten av kollegial kvalitetsdialog i primärvården för bästa möjliga kvalitet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) presenterar en rapport som beskriver en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården. Modellen har testats på tre vårdcentraler och arbetet har skett inom ramen för Svenska Läkaresällskapets arbete med att ta fram en modell för professionsbaserad kvalitetsrevision, den så kallade ”Hippokratesrevisionen” som grundas på SLS kärnvärden; forskning, utbildning, etik och kvalitet.

– God kvalitet i vården är av största vikt för såväl patienter som personal och huvudmän. En primärvård som är underdimensionerad, underfinansierad och kännetecknas av brist på specialister i allmänmedicin har ett extra stort behov av att följa upp och utveckla kvaliteten i verksamheten, säger Niklas Ekerstad, ordförande i SLS arbetsgrupp för professionsbaserad kvalitetsrevision.

Ofta används dock kvalitetsmått som produktion, ekonomiska mål, tillgänglighet för enklare vårdbehov samt enstaka medicinska mått som läkemedelsanvändning, men dessa räcker inte för att fånga mer komplexa vårdbehov.

– För att mäta kvalitet i primärvården behövs en dialogbaserad uppföljning som grundas i välgenomtänkta värderingar, säger Eva Arvidsson, specialist i allmänmedicin samt den som genomfört revisionen i primärvården.  Vi tvingas dagligen till prioriteringar som i en hårt pressad primärvård utmanar de etiska principerna. Samtidigt som vi ska tillgodose krav på vårdproduktion och hantera patienter med enklare vårdbehov och krav på snabb tillgänglighet, ska vi möta vårdbehovet hos sköra äldre och patienter med många olika kroniska sjukdomar. Dialogformen möjliggör här ett balanserat resonemang kring förutsättningar, möjligheter och hinder.

Den kollegiala kvalitetsdialogen i primärvården bygger på en strukturerad genomgång tillsammans med vårdcentralsledning och personal, var för sig, omkring nedanstående områden:

  • Patientnytta, medicinskt utfall och patientsäkerhet
  • Omvårdnadsaspekter, prevention, rehabilitering
  • Etiska principer, prioritering och tillgänglighet relaterat till behov och utifrån olika behovsgrupper inklusive patienter med komplexa vårdbehov (nedsatt autonomi och multisjuklighet)
  • Forskning, utbildning och fortbildning
  • Kvalitetsarbete
  • Arbetsformer, väntetider, resurser

Modellen kan användas av FoU-enheter, vid kollegial triangelrevision samt av medicinsk ledning som till exempel primärvårdsledning och vårdvalsenheter som ett stöd för en bredare och flerdimensionell uppföljning i ömsesidig dialog.

Gruppen som tagit fram modellen för kollegial kvalitetsdialog i primärvården består av en specialist i allmänmedicin, en ST-läkare och en fysioterapeut.  Arbetet har utförts som en del av Svensk Förening för Allmänmedicins utvecklingsarbete i samarbete med PrimärvårdsKvalitet (det nationella stödet för kvalitetsarbete i primärvården) inom ramen för Svenska Läkaresällskapets projekt för professionsbaserad kvalitetsrevision.

Läs rapport

Om SLS arbete med professionsbaserad kvalitetsrevison
SLS revisionsmodell ”Hippokratesrevisionen” är ett system där professionella grupper med utgångspunkt i SLS sektioner/specialitetsföreningar regelbundet granskar hälso- och sjukvårdens verksamheter på plats runt om i landet. Modellen ska tillgodose professionernas krav på intern kvalitetsutveckling liksom huvudmannens behov av att kunna uppvisa effektivt kvalitetsarbete. Dessutom ska SLS revisionsmodell ge patienter, anhöriga och skattebetalare underlag för att ställa krav på och välja vårdgivare.

Läs mer

Illustrationer: Linnea Arvidsson