Hög tid att göra upp med NPM

SLS kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård.

Nu kraftsamlar Läkaresällskapet kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård – baserad på etiska principer och utformad på professionella grunder.

Vi måste vända den utveckling vi sett i hälso- och sjukvården de senaste decennierna. Det är hög tid att göra upp med NPM (New Public Management) skriver Svenska Läkaresällskapet i Svenska Dagbladet idag.

Organisation och ledning av dagens hälso- och sjukvårdssystem är inte ändamålsenlig. Det är därför oförmöget att möta såväl lagens krav som patienternas och samhällets behov. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patientens behov och som dessutom kan leda till ökade kostnader.

– Vi måste vända den utveckling vi sett i vården de senaste decennierna. Därför kraftsamlar nu Läkaresällskapet kring tre områden. Men det krävs även ett politiskt ledarskap för att göra upp med NPM och skapa en styrkultur som utgår från tillit, personligt ansvar och individuella möten, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Tre områden avgörande för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård – baserad på etiska principer och utformad på professionella grunder:


1. Professionell kvalitetsutveckling.
 Läkaresällskapet vill ersätta dagens externa kvalitetsgranskning – som stjäl resurser och sällan resulterar i verklig förbättring – med ett system för kvalitetsutveckling genom professionell granskning.

2. Utveckla första linjens sjukvård med primärvården som bas. Hur ska den ”friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård tillgodoses på ett resurseffektivt sätt?Hur kan nödvändiga resurser fördelas för att möta behovet av kontinuitet och samordning för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd?

3. Kompetensutveckling. 
Den produktionskultur som präglat hälso- och sjukvården de senaste decennierna har gjort att läkarnas och andra yrkesgruppers kompetensutveckling försummats. Svensk sjukvård befinner sig i en situation där de medicinska resultaten riskerar att bli sämre på grund av att personalen inte ges möjlighet till fortbildning. I syfte att vända utvecklingen kommer Läkaresällskapet arbeta för en modell med årliga fortbildningsplaner för alla specialistläkare.

Till pressmeddelande >>

Till debattartikel ”Hög tid att göra upp med NPM” SvD Debatt 2017-02-13 >>